Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätter med språkutvecklande insatser på Norrby

Vi stärker barns språkutveckling genom att involvera vårdnadshavare på nya sätt. Vi vill öka vårdnadshavares medvetenhet kring språkets betydelse för barnens utveckling och lärande. Dessa insatser sker på Norrby.

Vasso Siameti är verksamhetsutvecklare och samordnar och leder arbetet.

Det livsviktiga språket

Vad?

Det pågår ett samlat språkutvecklingsarbete på Norrby sedan hösten 2021. Vi vill att fler barn i åldrarna 0–6 år och deras vårdnadshavare ska få ta del av fler språkutvecklande aktiviteter.

Föräldrar och vårdnadshavare är barnets viktigaste resurs. Borås Stad erbjuder därför stöd till vuxna för att öka medvetenheten kring språkets betydelse för barnets utveckling och möjligheten att på lång sikt få godkända betyg.

Varför?

En viktig förutsättning för jämlika livsvillkor är att du kan använda det svenska språket. Ett etablerat språk är en av de viktigaste faktorerna som förebygger utanförskap.

Ett välutvecklat ordförråd och tidig läslust har goda effekter på läsförmågan som i sin tur påverkar hur det går för ett barn i skolan. Skolresultaten har stor betydelse för hur det framtida yrkeslivet ser ut som i sin tur har stor påverkan på den upplevda tryggheten, hur hälsan utvecklas och tilliten till andra och samhället.

Hur?

Arbetet med språkutvecklande aktiviteter arbetar flera aktörer med sedan tidigare. Det som har saknats är samordning. I det arbete som nu påbörjats har en verksamhetsutvecklare anställts som samordnar och driver på arbetet.

Verksamhetsutvecklaren fungerar som en länk mellan olika kommunala verksamheter och föräldrar bland annat genom att stärka tilliten mellan föräldrar och förskolorna.

Inom ramen för arbetet har det genomförts olika aktiviteter i syfte att ge föräldrar kunskap om betydelsen av att erövra det svenska språket men också hur de kan främja sitt barns språkutveckling. Bland annat har det öppnats en ”språkhall” där personal, föräldrar och barn tillsammans arbetar med att utveckla barnens språk.

Språkutvecklande aktiviteter för barn sker i samverkan mellan kommunala verksamheter och civilsamhället.

När?

Arbetet pågår mellan hösten 2021 och hela 2023.

Vem?

Ansvarig för aktiviteten är Förskoleförvaltningen tillsammans med Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Ett barn sitter på golvet och bläddrar i en bok.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fortsätter med språkutvecklande insatser på Norrby

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol