Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Revisionsrapporter 2020

Här hittar du revisionsrapporter för 2020. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret.

Årsrapport

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrevisionens årsrapport 2020.pdf Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. 4.3 MB 2021-04-22 13.37

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2020. Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse för resultat och ställning.

Ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Att ärenden som behandlas av Kommunfullmäktige ges ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag inför beslut handlar ytterst om att upprätthålla kommuninnevånarnas förtroende för Kommunfullmäktiges beslut. På så vis är det av principiell vikt att ärenden bereds i enlighet med lagstiftningens krav. Det är i slutändan rättsväsendets roll att ta ställning till om kommunala beslut som fattats är lagenliga.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2017 års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.

Uppföljande granskning av informationssäkerhet

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning utifrån granskningen av Borås Stads arbete med informationssäkerhet som genomfördes år 2017. Uppföljningens syfte är dels att genomföra en uppföljning av tidigare granskning av informationssäkerhet, dels att granska hur Borås Stad implementerat GDPR och NIS-direktivet.

Granskning av integration och etablering i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Granskningens syfte har varit att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Granskning av integration och etablering.pdf Pdf, 66.4 kB, öppnas i nytt fönster. 66.4 kB 2022-02-10 12.51
Rapportsammandrag - Granskning av integration och etablering.pdf Pdf, 189.7 kB, öppnas i nytt fönster. 189.7 kB 2022-02-10 12.51
Rapport - Granskning av integration och etablering.pdf Pdf, 366.1 kB, öppnas i nytt fönster. 366.1 kB 2022-02-10 12.52
Svar på Revisionsrapport - Granskning av integration och etabering i Borås Stad från ALN.pdf Pdf, 82.9 kB, öppnas i nytt fönster. 82.9 kB 2022-02-10 12.52
Svar på Revisionsrapport - Granskning av integration och etabering i Borås Stad från FN.pdf Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster. 131 kB 2022-02-10 12.52
Svar på Revisionsrapport - Granskning av integration och etabering i Borås Stad från FOFN.pdf Pdf, 106.1 kB, öppnas i nytt fönster. 106.1 kB 2022-02-10 12.52
Svar på Revisionsrapport - Granskning av integration och etabering i Borås Stad från GN.pdf Pdf, 165.6 kB, öppnas i nytt fönster. 165.6 kB 2022-02-10 12.52
Svar på Revisionsrapport - Granskning av integration och etabering i Borås Stad från GVUN.pdf Pdf, 116.4 kB, öppnas i nytt fönster. 116.4 kB 2022-02-10 12.52
Svar på Revisionsrapport - Granskning av integration och etabering i Borås Stad från IFO.pdf Pdf, 68.1 kB, öppnas i nytt fönster. 68.1 kB 2022-02-10 12.52
Svar på Revisionsrapport - Granskning av integration och etabering i Borås Stad från KS.pdf Pdf, 169.8 kB, öppnas i nytt fönster. 169.8 kB 2022-02-10 12.52
Svar på Revisionsrapport - Granskning av integration och etabering i Borås Stad från KUN.pdf Pdf, 97.2 kB, öppnas i nytt fönster. 97.2 kB 2022-02-10 12.52
Revisionsplan 2023.pdf Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster. 5.7 MB 2023-05-29 13.21

Granskning av Borås Stads delårsrapport 2020

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari–augusti 2020. Vår bedömning
baseras på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Stadens bokslut och den sammanställda redovisningen.

Granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad. Syftet med granskningen var att bedöma om Borås Stads arbete med ekonomiskt bistånd är ändamålsenligt och om arbetet bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Beslutsgången vid nedläggningen av Vingen

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid nedläggningen av den dagliga sysselsättningen/verksamheten Vingen.

Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.

Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2011 års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.

Granskning av Borås Stads skogsförvaltning

Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Cambium AB att genomföra en fördjupad granskning av Borås Stads skogsförvaltning. Projektet syftar till att granska om Borås Stads skogsförvaltning sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Beslutsgången avseende Lilla Safiren

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid avvecklingen av förskolan Lilla Safiren.


Hantera prenumeration
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsrapporter 2020

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender