Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tidigare rapporter

Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så kan du kontakta revisionskontoret.

Hantering av övergrepp vid förskola

Stadsrevisionen har granskat processerna kring och hanteringen av ärendet om övergrepp vid förskola.

Beställare- utföraremodellen i Borås Stad– Kommunalteknisk verksamhet

Stadsrevisionen har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av Borås Stads tillämpning av beställare-utföraremodellen.

Granskning av beslutsunderlag - Energi- och Miljöcentrum

Lekmannarevisorn i Borås Energi och Miljö AB och Första revisorsgruppen bedömer att Underlag 2014 uppvisar brister på ett liknande sätt som underlagen från 2010 och 2011. Vi bedömer att underlaget är otillräckligt för att Kommunfullmäktige ska kunna fatta ett välinformerat och välgrundat beslut.

Informationsansvaret för 16-19 åringar

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad fullgör det kommunala informationsansvaret för 16-19-åringar ändamålsenligt och i enlighet med lagstiftningen.

Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad

Syftet med projektet är att granska förutsättningarna för ledarskap för enhetschefer inom Borås Stad.
Granskningen följer upp Kommunrevisionens granskning om förutsättningar för ledarskap från 2007 och de åtgärder som Kommunstyrelsen och granskade nämnder har vidtagit sedan den tidigare granskningen.

Granskning av äldreomsorg

Äldreomsorg avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Syftet med projektet är att granska styrning, ledning och uppföljning av äldreomsorgsverksamheten för att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Hantering av risker för korruption och oegentligheter

Stadsrevisionen har översiktligt granskat hur Borås Stad hanterar risker för korruption och oegentligheter.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och styrelser. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt regleras i KomL 6 kap 1-3§ och i tillämpliga lokala styrdokument.

Uppföljning och kontroll av ingångna avtal

Stadsrevisionen i Borås genomför flera granskningar inom det så kallade EKO- området (Etik, Korruption och Oegentligheter). På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en granskning av uppföljning och kontroll av ingångna avtal på Lokalförsörjningsnämnden, AB Bostäder och Borås Elnät AB genomförts.

Elektronisk handel

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur elektronisk handel hanteras inom Borås Stad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tidigare rapporter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol