Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tidigare rapporter

Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så kan du kontakta revisionskontoret.

Hantering av övergrepp vid förskola

Stadsrevisionen har granskat processerna kring och hanteringen av ärendet om övergrepp vid förskola.

Beställare- utföraremodellen i Borås Stad– Kommunalteknisk verksamhet

Stadsrevisionen har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av Borås Stads tillämpning av beställare-utföraremodellen.

Granskning av beslutsunderlag - Energi- och Miljöcentrum

Lekmannarevisorn i Borås Energi och Miljö AB och Första revisorsgruppen bedömer att Underlag 2014 uppvisar brister på ett liknande sätt som underlagen från 2010 och 2011. Vi bedömer att underlaget är otillräckligt för att Kommunfullmäktige ska kunna fatta ett välinformerat och välgrundat beslut.

Informationsansvaret för 16-19 åringar

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad fullgör det kommunala informationsansvaret för 16-19-åringar ändamålsenligt och i enlighet med lagstiftningen.

Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad

Syftet med projektet är att granska förutsättningarna för ledarskap för enhetschefer inom Borås Stad.
Granskningen följer upp Kommunrevisionens granskning om förutsättningar för ledarskap från 2007 och de åtgärder som Kommunstyrelsen och granskade nämnder har vidtagit sedan den tidigare granskningen.

Granskning av äldreomsorg

Äldreomsorg avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Syftet med projektet är att granska styrning, ledning och uppföljning av äldreomsorgsverksamheten för att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Hantering av risker för korruption och oegentligheter

Stadsrevisionen har översiktligt granskat hur Borås Stad hanterar risker för korruption och oegentligheter.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och styrelser. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt regleras i KomL 6 kap 1-3§ och i tillämpliga lokala styrdokument.

Uppföljning och kontroll av ingångna avtal

Stadsrevisionen i Borås genomför flera granskningar inom det så kallade EKO- området (Etik, Korruption och Oegentligheter). På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en granskning av uppföljning och kontroll av ingångna avtal på Lokalförsörjningsnämnden, AB Bostäder och Borås Elnät AB genomförts.

Elektronisk handel

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur elektronisk handel hanteras inom Borås Stad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tidigare rapporter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
 • Ungdomar på en trappa

  Kommunstyrelsen får besök av Nordic Ice Breakers

  Publicerad

  Nio ungdomar från Borås åkte till Mikkeli i Södra Savolax för att träffa andra unga från våra nordiska grannländer i somras. Nu besöker de Kommunstyrelsens samm...
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Tekniska nämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset