Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Revisionsrapporter 2022

Här hittar du revisionsrapporter för 2023. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret Länk till annan webbplats..

Årsrapport 2022

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsrapport_2022.pdf Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster. 23 MB 2024-02-01 08.28

Grundskolenämndens dokumenthantering i ärende gällande övergrepp vid en skola

Stadsrevisionen har granskat Grundskolenämndens dokumenthantering i ärende gällande övergrepp
vid en skola. Granskningens övergripande syfte var att granska om hantering, gallring eller borttagning
av dokumentation i ärendet har genomförts i enlighet med tillämplig lagstiftning och Borås Stads
regler och rutiner.

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2022

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2022. Granskningen har grundats på analys
av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse
för resultat och ställning.

Delegationsbeslut i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stads nämnder. Granskningens huvudsakliga syfte är att granska om nämndernas hantering av delegationsbeslut är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Delegationsbeslut i Borås Stad.pdf Pdf, 98.9 kB, öppnas i nytt fönster. 98.9 kB 2023-03-10 09.38
Rapportsammandrag - Delegationsbeslut i Borås Stad.pdf Pdf, 121.3 kB, öppnas i nytt fönster. 121.3 kB 2023-03-10 09.38
Rapport - Delegationsbeslut i Borås Stad.pdf Pdf, 341.1 kB, öppnas i nytt fönster. 341.1 kB 2023-03-10 09.38
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från ALN.pdf Pdf, 148.9 kB, öppnas i nytt fönster. 148.9 kB 2023-09-26 21.40
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från FN.pdf Pdf, 95.6 kB, öppnas i nytt fönster. 95.6 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från FOFN.pdf Pdf, 161.7 kB, öppnas i nytt fönster. 161.7 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från GRN.pdf Pdf, 116.7 kB, öppnas i nytt fönster. 116.7 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från GVUN.pdf Pdf, 110.6 kB, öppnas i nytt fönster. 110.6 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från IFO.pdf Pdf, 55.2 kB, öppnas i nytt fönster. 55.2 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från KN.pdf Pdf, 167 kB, öppnas i nytt fönster. 167 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från KS.pdf Pdf, 183.1 kB, öppnas i nytt fönster. 183.1 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från LFN.pdf Pdf, 168.3 kB, öppnas i nytt fönster. 168.3 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från MKN.pdf Pdf, 571 kB, öppnas i nytt fönster. 571 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från SBN.pdf Pdf, 213.5 kB, öppnas i nytt fönster. 213.5 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från SN.pdf Pdf, 89.4 kB, öppnas i nytt fönster. 89.4 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från SON.pdf Pdf, 207.6 kB, öppnas i nytt fönster. 207.6 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av Delegationsbeslut i Borås Stad från TN.pdf Pdf, 100.8 kB, öppnas i nytt fönster. 100.8 kB 2023-10-10 07.55
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från VAL.pdf Pdf, 119.6 kB, öppnas i nytt fönster. 119.6 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från VÄN.pdf Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster. 49 kB 2023-09-26 21.41
Svar på Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad från ÖFN.pdf Pdf, 775.7 kB, öppnas i nytt fönster. 775.7 kB 2023-09-26 21.41

Uppföljning av elevhälsan i Grundskolenämnden

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads elevhälsoarbete. Syftet är att med utgångpunkt i 2015 års granskningsresultat följa upp hur arbetet inom området utvecklats.

Kvalitet i den kommunala grundskolan

Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i grundskolan i Borås Stad. Syftet med granskningen var att bedöma om Borås Stads lever upp till lokala beslut och nationell lagstiftning om styrning, ledning och uppföljning av kvaliteten i Borås Stads grundskola.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden

Stadsrevisionen har granskat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Granskningens huvudsakliga syfte var att granska om nämndernas styrning och uppföljning inom området är tillräcklig och om arbetet i berörda nämnder är ändamålsenligt och bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter.

Borås Stads hantering av statsbidrag

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads hantering av riktade statsbidrag. Syftet är att granska om
Borås Stads hantering och redovisning av de riktade statsbidragen som kommunen erhåller är ändamålsenlig, om redovisningen inom området är rättvisande och om arbetet bedrivs med en tillräcklig
intern kontroll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Hantering av statsbidrag.pdf Pdf, 104.2 kB, öppnas i nytt fönster. 104.2 kB 2023-02-02 15.21
Rapportsammandrag Hantering av statsbidrag.pdf Pdf, 124.1 kB, öppnas i nytt fönster. 124.1 kB 2023-02-02 15.21
Rapport - Hantering av statsbidrag.pdf Pdf, 634.7 kB, öppnas i nytt fönster. 634.7 kB 2023-03-08 22.22
Svar på Borås Stads hantering av statsbidrag från ALN.pdf Pdf, 91.2 kB, öppnas i nytt fönster. 91.2 kB 2023-05-24 10.44
Svar på Borås Stads hantering av statsbidrag från FN.pdf Pdf, 88.5 kB, öppnas i nytt fönster. 88.5 kB 2023-05-24 10.44
Svar på Borås Stads hantering av statsbidrag från FOFN.pdf Pdf, 195.4 kB, öppnas i nytt fönster. 195.4 kB 2023-05-24 10.44
Svar på Borås Stads hantering av statsbidrag från GRN.pdf Pdf, 52.9 kB, öppnas i nytt fönster. 52.9 kB 2023-05-24 10.44
Svar på Borås Stads hantering av statsbidrag från GVUN.pdf Pdf, 93 kB, öppnas i nytt fönster. 93 kB 2023-05-24 10.44
Svar på Borås Stads hantering av statsbidrag från IFON.pdf Pdf, 94.4 kB, öppnas i nytt fönster. 94.4 kB 2023-05-24 10.44
Svar på Borås Stads hantering av statsbidrag från KN.pdf Pdf, 171.8 kB, öppnas i nytt fönster. 171.8 kB 2023-05-24 10.44
Svar på Borås Stads hantering av statsbidrag från KS.pdf Pdf, 80.5 kB, öppnas i nytt fönster. 80.5 kB 2023-05-24 10.44
Svar på Borås Stads hantering av statsbidrag från MKN.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. 2.4 MB 2023-05-24 10.44
Svar på Borås Stads hantering av statsbidrag från SN.pdf Pdf, 82.9 kB, öppnas i nytt fönster. 82.9 kB 2023-05-24 10.44
Svar på Borås Stads hantering av statsbidrag från SON.pdf Pdf, 148.3 kB, öppnas i nytt fönster. 148.3 kB 2023-05-24 10.44
Svar på Borås Stads hantering av statsbidrag från TN.pdf Pdf, 136 kB, öppnas i nytt fönster. 136 kB 2023-05-24 10.44
Svar på Borås Stads hantering av statsbidrag från VÄN.pdf Pdf, 98.5 kB, öppnas i nytt fönster. 98.5 kB 2023-05-24 10.44

Granskning av Borås Stads hantering av moms

Deloitte har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en fördjupad granskning av Borås Stads momsrutiner. Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende momshantering är tillräcklig och om hanteringen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Uppföljande granskning – kvalitet i äldreomsorgen

KPMG har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en uppföljande granskning av kvalitet i äldreomsorgen. Stadsrevisionen granskade år 2013 kvaliteten i kommunens äldreomsorg. Granskningen visade bl.a. att styrning och ledning av äldreomsorgsverksamheten var otydlig och att det var stora skillnader i kvalitet och ekonomi mellan stadsdelsnämnderna som då svarade för äldreomsorgen. En ytterligare utredning genomfördes av EY 2018 som också den visade på brister.


Syftet med uppföljningen har varit att genomföra en nulägesanalys av kostnad, produktivitet och kvalitet i äldreomsorgen i Borås Stad samt bedöma i vilken utsträckning identifierade brister i 2013 års granskning och EY:s rapport från 2018 har åtgärdats. När det gäller uppföljningen av 2013 års granskning och EY:s utredning är bedömningen att de identifierade bristerna i stor utsträckning har åtgärdats.

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag

Stadsrevisionen har granskat gemensamma centrala kostnader som är fördelade till Borås Stads bolag. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med kommunallagen, aktiebolagslagen, lagen om offentlig upphandling och Kommunfullmäktiges styrdokument.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag.pdf Pdf, 122.1 kB, öppnas i nytt fönster. 122.1 kB 2022-12-08 11.13
Rapportsammandrag Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag.pdf Pdf, 162.8 kB, öppnas i nytt fönster. 162.8 kB 2022-12-08 11.13
Rapport - Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag.pdf Pdf, 868.2 kB, öppnas i nytt fönster. 868.2 kB 2023-03-08 22.25
Svar på Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag från BEM.pdf Pdf, 806 kB, öppnas i nytt fönster. 806 kB 2023-05-24 10.23
Svar på Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag från Borås Elnät.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2023-05-24 10.23
Svar på Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag från Borås Stadshus AB.pdf Pdf, 89.9 kB, öppnas i nytt fönster. 89.9 kB 2023-05-24 10.23
Svar på Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag från BoråsBorås TME.pdf Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. 2.5 MB 2023-05-24 10.23
Svar på Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag från Bostäder i Borås.pdf Pdf, 61.9 kB, öppnas i nytt fönster. 61.9 kB 2023-05-24 10.23
Svar på Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag från FRIBO.pdf Pdf, 60.9 kB, öppnas i nytt fönster. 60.9 kB 2023-05-24 10.23
Svar på Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag från IBAB.pdf Pdf, 640.8 kB, öppnas i nytt fönster. 640.8 kB 2023-05-24 10.23
Svar på Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag från Parkeringsbolaget.pdf Pdf, 404 kB, öppnas i nytt fönster. 404 kB 2023-05-24 10.23
Svar på Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag från Viskaforshem.pdf Pdf, 988.8 kB, öppnas i nytt fönster. 988.8 kB 2023-05-24 10.23
Svar på Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag från Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 105.5 kB, öppnas i nytt fönster. 105.5 kB 2023-05-24 10.23
Svar på Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag från Servicenämnden.pdf Pdf, 99.3 kB, öppnas i nytt fönster. 99.3 kB 2023-05-24 10.23

Förstudie om Borås Stads arbete med bostadsanpassning

Revisorsgrupp 2 har genomfört en förstudie gällande Borås Stads arbete med bostadsanpassning.
Förstudiens syfte var att översiktligt kartlägga om hantering och handläggning av bostadsanpassningen är ändamålsenlig, följer gällande lagstiftning och genomförs med en tillräcklig intern kontroll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv – Förstudie Borås Stads arbete med bostadsanpassning.pdf Pdf, 90.6 kB, öppnas i nytt fönster. 90.6 kB 2022-12-01 13.01
Förstudie – Borås Stads arbete med bostadsanpassning.pdf Pdf, 962.6 kB, öppnas i nytt fönster. 962.6 kB 2023-03-08 22.38

Borås Stads delårsrapport 2022

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2022. Vår bedömning baseras på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Stadens bokslut och den sammanställda redovisningen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Delårsbokslut 2022.pdf Pdf, 88.1 kB, öppnas i nytt fönster. 88.1 kB 2022-11-30 23.46
Rapport Granskning av BS delårsrapport 2022.pdf Pdf, 438.6 kB, öppnas i nytt fönster. 438.6 kB 2022-11-30 23.46
Svar på Granskning av Borås Stads delårsrapport 2022 från KS .pdf Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster. 62 kB 2023-03-20 15.28
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsrapporter 2022

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender