Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Revisionsrapporter 2023

Här hittar du revisionsrapporter för 2023. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så får du gärna kontakta revisionskontoret Länk till annan webbplats..

Årsrapport 2023

Varje år ställs en årsrapport samman som är en sammanfattning av Stadsrevisionens granskningsverksamhet i Borås Stad. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsrapport_2023.pdf Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. 3.2 MB 2024-04-16 15.48

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2023

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2023. Granskningen har grundats på analys
av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse
för resultat och ställning.

Vård- och äldrenämndens arbete med projekt trygghetsskapande välfärdsteknik och trygghetslarm

Stadsrevisionen har granskat Vård- och äldrenämndens arbete med projekt trygghetsskapande välfärdsteknik och trygghetslarm. Granskningen har syftat till att bedöma om Vård- och äldrenämndens arbete med projekt trygghetsskapande välfärdsteknik har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll, och om nämnden har levt upp till gällande lagstiftning inom området under utbytet av trygghetslarm.

Uppföljande granskning av Borås Stads personalpolitik

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads personalpolitik. Uppföljningen syftar till att genomföra en uppföljning av granskningen av Borås Stads personal-
politik från 2015 och bedöma i vilken utsträckning identifierade brister i delar av 2015 års granskning har åtgärdats.

Granskning av försystem till ekonomisystemet i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads olika försystem till ekonomisystemet Agresso Unit4. Granskningen syftar till att bedöma om integrationen mellan externa system (försystem) och Borås Stads ekonomisystem Agresso Unit4 bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk när det gäller bokföring och redovisning. Granskningen syftar även till att granska om arbetet bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Granskningen visar att sammanlagt tolv försystem integreras till ekonomisystemet.

Granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat dokumenthanteringen i Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Granskningens huvudsakliga syfte var att granska om dokumenthanteringen är ändamålsenlig och sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och lokala regelverk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Granskning av dokumenthantering.pdf Pdf, 79.7 kB, öppnas i nytt fönster. 79.7 kB 2024-01-22 09.26
Rapportsammandrag - Granskning av dokumenthantering.pdf Pdf, 829.8 kB, öppnas i nytt fönster. 829.8 kB 2024-01-22 09.26
Rapport - Granskning av dokumenthantering.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2024-01-22 09.26

Borås Stads arbete mot trångboddhet

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete mot trångboddhet. Granskningens syfte är att
kartlägga hur de kommunala bostadsbolagen och de ansvariga nämnderna arbetar när det gäller
trångboddhet. Granskningen syftar även till att bedöma om hanteringen är ändamålsenlig.

Granskning av resursfördelningsmodellen i Borås Stad

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av Borås Stads resursfördelningsmodell. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnderna och Kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig budgettilldelning, ekonomistyrning, uppföljning och kostnadskontroll.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Resursfördelning i Borås Stad.pdf Pdf, 75 kB, öppnas i nytt fönster. 75 kB 2023-12-13 13.53
En robust modell om resursfördelning i Borås Stad.pdf Pdf, 324.9 kB, öppnas i nytt fönster. 324.9 kB 2023-12-13 13.53

Borås Stads delårsrapport 2023

Första revisorsgruppen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2023. Stadsrevisionens bedömning baseras på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Stadens bokslut och sammanställda redovisning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionsrapporter 2023

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender