Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Bergdalskolan

Bergdalskolan

Bergdalskolan

Här går cirka 370 elever i förskoleklass till år 6. Skolan har närhet till både natur och kultur. Skolan har fyra fritidsavdelningar. Vårt bibliotek är bemannat med bibliotekarie på deltid. 

Vi arbetar efter visionen - Lust att lära, möjlighet att lyckas. Hos oss betyder det att vi utgår från en god relation med våra elever för att skapa en helhetssyn av elevens utveckling och lärande. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.

I förskoleklass arbetar man strukuterat med matematik utifrån ett matierial som heter "Tänka, resonera och räkna", för att ge förskoleklasseleverna en bra grund i matematik och därmed på sikt öka måluppfyllelsen. I förskoleklass arbetar vi också med Bornholmsmodellen. Det är ett språkutvecklande material med målet att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och göra dem läsberedda. 

Vi har fyra fritidshem på skolan. Alla arbetar med läsning och matematik för att öka måluppfyllelsen hos våra elever samt erbjuder aktiviteter för en meningsfull fritid.

Eleverna i år 4-6 får disponera var sin Cromebook. I år F-6 har klassrummen utrustats med interaktiva tavlor och dokumentkameror, vilket har lett till att arbetssätten i klassrummet har utvecklats.

Till Bergdalskolan hör även sjukhusskolanöppnas i nytt fönster som hjälper elever att klara av skolan vid sjukhusvistelse.

Aktuellt från skolan

Läsvecka 2019

Vecka 46 har vi läsvecka på Bergdalskolan och många aktiviteter kopplade till det.

Under denna vecka kommer vi att introducera en läsutmaning som kallas 2-min läsning som alla klasser på skolan kommer att delta i fram till jullovet. 2-min läsning tränar enbart läsflytet och inte förståelsen. I 2-min läsningen tränar vi läsningen genom upprepad läsning. Under oktober månad har alla klasser år 2-6 gjort ett test som heter Ordkedjan som testar ordavkodning (läsflyt). Vi kommer göra detta test igen innan jullovet för att se vilket resultat lässatsningen gett.

Vi kommer att ha andra aktiviteter under veckan. Bibliotekarien kommer att läsa för klasserna och eleverna kommer att göra boktips. De boktips eleverna gör kommer att kunna leda till ett bokpris som lottas ut i klasserna. Våra sexor kommer att gå runt i klasserna och ha frågesport kring frågekaraktärer.

Alla lärare/ämnen/miljöer ska ha fokus på läsning under veckan.

Läs mer härPDF.

Tankar kring närvaro i skolan

Goda och sunda närvarorutiner läggs redan i skolans första år och det är ni vårdnadshavare som lägger dem tillsammans med era barn. För den enskilde eleven kan en omfattande frånvaro leda till stora svårigheter. Det är svårt att hänga med i skolarbetet om man har mycket frånvaro, såväl sena ankomster, enstaka dagar som längre tid, under till exempel en resa. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet senare i livet. Detta kan i sin tur leda till eller förstärka utanförskap.

Att ert barn har hög närvaro i skolan är direkt avgörande för att måluppfyllelsen ska vara god.  Det finns olika former av frånvaro men det viktiga är att ni tänker på att all frånvaro är negativ för ert barns måluppfyllelse och fortsatta skolgång. Fundera därför noga då ni bokar en resa under skoltid eller låter ert barn vara hemma med exempelvis ont i en arm, då det går att vara i skolan och lära sig ändå.

Rastverksamhet

Från denna termin satsar vi på att stärka vår rastverksamhet på skolan. Vi har i dagsläget fyra rastpedagoger som ansvarar för rastverksamheten.

De olika aktiviteterna stimulerar både kropp och hjärna utan att eleverna egentligen tänker på det själva. Eleverna kommer tillbaka in från rasten med pigga hjärnor. Detta gör att eleverna kommer att få ut mer av lärande efter rasten. Konflikterna minskar, och de mindre som uppstår är ofta lösta innan eleverna går in till klassrummet. I och med detta så slipper läraren att lägga tid på att reda ut konflikter, och kan starta upp lektionen direkt.

Rastverksamheten är också ett väldigt bra sätt för de nyanlända eleverna att på ett naturligt sätt integreras, genom att vara med i samma aktiviteter som alla andra. De nyanlända eleverna lär sig både språket och det sociala samspelet genom detta. De får även en möjlighet att komma in i barngruppen och får en möjlighet att skapa nya kompisrelationer. Om så inte blir fallet kan vi gå in och hjälpa eleverna att hitta kompisar genom aktiviteter som passar.

Givetvis är huvudmålet att höja måluppfyllelsen genom att skapa goda förutsättningar för lärandemiljön, lektionen efter rasten.

Cykel till skolan

Vi har ingen generell policy kring detta, men anser att det inte är lämpligt att cykla själv till skolan förrän skolår 4 men ni vårdnadshavare avgör när ert barn är moget för det.

Alla under 15 års ålder måste bära cykelhjälm när de cyklar.

Läs gärna igenom NTF:s rekommendationer. 

https://ntf.se/fragor-och-svar/ovrigt/barn-i-trafiken/nar-ar-barn-cykelmogna/länk till annan webbplats

Månadsbrev

Ta del av rektors månadsbrev.

Ordningsregler och plan mot kränkande behandling

Vi arbetar för att alla ska vara trygga och trivas, läs mer om vad som gäller hos oss.

Senast ändrad: 2019-11-12 12.06

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bergdalskolan

g q n C

p

Kontakt