Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Läxhjälp

Läxhjälp kan anordnas av skolan eller av en extern aktör som till exempel en förening, en frivilligorganisation eller ett företag. Läxhjälp som anordnas av skolan eller genom de externa aktörer vi samarbetar med kostar ingenting för eleven.

Är du vårdnadshavare och har frågor om läxhjälp?

Kontakta ditt barns skola för att få veta mer om läxhjälp.

Tillhör du en förening, en frivilligorganisation eller ett företag som vill anordna läxhjälp?

Om ni är intresserade av att anordna läxhjälp på en specifik skola, kontakta skolans rektor.

Om din förening, frivilligorganisation eller ditt företag vill erbjuda läxhjälp i större skala, kontakta Joakim Cannerfors.

E-post: joakim.cannerfors@boras.se

Riktlinjer för frivillig läxhjälp som anordnas i Borås Stads skolor av frivilligorganisationer och företag

I Borås finns det föreningar, frivilligorganisationer och företag som arbetar med kostnadsfri läxhjälp utanför skolans verksamhet. Det finns också företag i Borås som sponsrar läxhjälp för att profilera sig genom samhällsengagemang. Det ligger väl i linje med Lust att lära där Borås Stad uppmanar sina bolag att på olika sätt bidra till elevernas måluppfyllelse.

Riktlinjer som skapar tydlighet kring ansvar och befogenheter:

 • Den frivilliga läxhjälpen ska inte i någon form dokumenteras av skolan eller ses som en extra anpassning eller någon form av åtgärd inom skolans ram.
 • Den frivilliga läxhjälpen ska ligga utanför den obligatoriska skolans verksamhet och skolan är inte ansvarig för kvaliteten på läxhjälpen eller personalens kompetens.
 • Vårdnadshavarens samtycke måste inhämtas för att skolan ska kunna informera en frivilligorganisation eller ett företag som bedriver läxhjälp att en viss elev är lämplig att erbjudas läxhjälp.
 • Om skolan förmedlar kontaktuppgifter för frivillig läxhjälp till elever och vårdnadshavare, ska den frivilliga läxhjälpen vara ett komplement till de extra anpassningar och åtgärder skolan ska sätta in när en elev inte når de kunskapskrav och/eller de kunskapsmål som minst ska uppnås.
 • Skolan ska endast förmedla kontaktuppgifter till de frivilligorganisationer och företag som kostnadsfritt erbjuder sina tjänster till elever och vårdnadshavare.
 • Skolan bör förmedla kontaktuppgifter till frivillig läxhjälp i första hand till de elever som behöver det.
 • Om skolan upplåter sina lokaler till frivillig läxhjälp som bedrivs av frivilligorganisationer och företag, ska skolan begära att få se ett utdrag ur belastningsregistret av de personer som ska verka där, samt göra en anteckning om detta.
 • Om skolan förmedlar kontaktuppgifter till frivillig läxhjälp som bedrivs av frivilligorganisationer och företag i lokaler utanför skolan ska skolan klargöra för vårdnadshavare, att ansvaret för utdrag ur belastningsregistret åligger frivilligorganisationen eller företaget och att skolan inte på något sätt är ansvarig för detta.

Föreningsstöd

Ideella föreningar kan ansöka hos om föreningsstöd för att anordna läxhjälp. Företag som bedriver för eleven kostnadsfri läxhjälp till exempel som sponsor kan inte ansöka om föreningsstöd eller statsbidrag från Skolverket.

Fritid- och folhälsoförvaltningens information om föreningsbidrag

Statsbidrag för att bedriva läxhjälp

Ideella föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag hos Skolverket om de erbjuder elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Bidraget ska användas för att täcka kostnader i samband med läxhjälpen, som exempelvis:

 • administration
 • samordning av verksamheten
 • lokalkostnader
 • teknisk utrustning
 • utbildningsmaterial
 • mellanmål
 • marknadsföring av läxhjälpen

För att en organisation ska kunna söka bidrag för läxhjälp krävs att den:

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter
 • har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
 • helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs

Skolverkets information om stadsbidrag för läxhjälp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har vill ansöka om bidraget kontakta Fritids- och folkhälsoförvaltningen:

Mattias Karlsson, fritidsutvecklare
E-post: mattias.karlsson@boras.se
Telefon: 033-35 30 77

Du kan även kontakta Grundskoleförvaltningen:
E-post: statsbidrag.grundskolan@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Läxhjälp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender