Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och föräldraråd

Skolan värnar om det goda samarbetet med hemmet och därför finns ett skolråd med representanter för elever, föräldrar, lärare och skolledning. Skolans mål är att arbeta med undervisning av god kvalitet och att eleverna ska nå kunskapsmålen för att kunna studera vidare.

Forum för samråd

I samarbete med föräldraföreningen har vi forum för samråd en gång per termin. Föräldraföreningen har vanligtvis möte varje månad och ett av dessa möten är forum för samråd på Fristadskolan

Enligt skollagen ska det finnas forum för samråd med eleverna och vårdnadshavare. Syftet med samråden är att dels informera om förslag till beslut och dels att elever och vårdnadshavare ska kunna ge sina synpunkter till skolan innan beslut fattas. Det är frågor som rör hela verksamheten som ska tas upp, exemplevis frågor kring likabehandling och skolans systematiska kvalitetsarbete. Frågor som rör enskilda klasser, elever eller lärare tas inte upp här.

På mötet fattas inte beslut, men mötena protokollförs och spelar roll i planeringen av verksamheten. Det centrala för mötena är att vi skapar en dialog där vårdnadshavares och elevers synpunkter lyssnas på och pratas om. På så vis skapas förståelse för olika perspektiv och underlaget för beslut blir bättre.
För att mötena ska vara fruktbara möts vi på ett respektfullt sätt, lyssnar på varandra och byter tankar med varandra.

Vad är systematiskt kvalitetsarbete?

Varje huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Av den nya skollagen framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå genomförs tillsammans med personal, elever samt vårdnadshavare. Därför kommer vi på mötet att ta upp vad skolledning, elever och personal har gjort hittills.

Vilka är med på mötet?

Deltagare på mötet är vårdnadshavare, elevrådsrepresentanter, två lärare samt skolledningen. För att alla vårdnadshavare ska kunna ha en möjlighet att vara delaktiga är mötet öppet för alla vårdnadshavare.

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol