Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsa

Elevhälsan på Rångedalaskolan består av skolsköterska, specialpedagog och skolkurator.

I elevhälsans generellt riktade arbete ingår att:

 • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
 • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
 • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

I elevhälsans individuellt riktade uppdrag ingår att:

 • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
 • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
 • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
 • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Skolpsykologens uppdrag:

 • Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolans elevhälsoteam.
 • Skolpsykologens kompetens kan användas såväl i det övergripande arbetet med skolans organisation som i grupp- eller individinriktat elevhälsoarbete.
 • Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med ett fokus på det pedagogiska arbetet, detta genom att anlägga det psykologiska perspektivet vid val av arbetssätt i skolan.
 • Skolpsykologen arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsa

Kontaktuppgifter till elevhälsan på skolan

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska

Anna Karlsson

0734-32 83 03

Specialpedagog/speciallärare

Vakant


Kurator

Linda Hult

0721-60 06 55

Senast ändrad: 2018-05-23 15.44

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt