Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsan är till för att alla elever ska må bra och målet är att främja elevernas utveckling och inlärning. Om du som elev eller ditt barn mår dåligt i skolan kan du vända dig till elevhälsan för att få hjälp.

 

Elevhälsan

Lista med kontaktuppgifter, namn, e-post och telefonnummer till elevhälsan.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Anna-Carin Johansson

anna-carin2.johansson@boras.se

033-35 80 82

Skolkurator

Sara Mijatovic

sara.mijatovic@edu.boras.se

076-888 80 83

Skolpsykolog

Tamar Demirjian

Nås via rektor


Specialpedagog

Lise-Lotte Torstensson

lise-lotte.torstensson@edu.boras.se

0734-32 88 51

Studie- och yrkesvägledare

Katarina Sonnhag

katarina.sonnhag@boras.se

033-35 78 73

Studiecoach

Anette Keino

anette.keino@edu.boras.se

073-432 89 86


Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Elevhälsans medicinska insats (EMI) har som uppgift är att arbetar förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot målen i utbildningen.

Arbetar med hälsofrämjande skolutveckling i samarbete med övriga professioner så som b.la elevhälsoteam, närvaroteam samt skolpersonal.

Samarbete sker även med andra externa aktörer, vårdinstanser, myndigheter etc. EMI utgör tillsammans med skolläkaren den medicinska delen av elevhälsan. EMI möter eleverna i samband med samtal, hälsobesök, vaccinationer samt vid undervisning enskilt och i grupp.

Under skoltiden följs eleverna upp enligt skolhälsovårdens basprogram.

Under tiden i förskoleklass sker även ett hälsobesök som vårdnadshavare bjuds in till tillsammans med sitt barn.

Vårdnadshavare är välkomna att kontakta elevhälsans medicinska insats i frågor som rör barnets hälsotillstånd samt skolsituation.

Skolläkare

Skolläkare finns tillgänglige i skolhälsovården ca 1-2 gånger per termin och genomför bland annat medicinska bedömningar, vaccinationsplaneringar samt som konsult för EMI.

Skolkurator

Skolkuratorns uppgift är att arbeta med elever i motiverande, stödjande samtal samt med enskilda elever när det gäller konflikthantering eller i form av krisbearbetning. Skolkuratorn arbetar även med olika grupper och i klasser med samarbetsövningar, värderingsövningar och olika former av konfliktlösande samtal. Samtalen kan utgå från bland annat mobbning, rasism, kränkande behandling och grupp- eller klasstärkande diskussioner.

Skolkuratorn har ibland kontakt med elevernas vårdnadshavare i form av stödsamtal samt med skolans personal i form av handledning och konsultation. Kontakt med skolkuratorn kan tas antingen genom klasslärare, via telefon och även via mail. Vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med skolkuratorn i frågor som rör barnet och hens skolsituation.

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar tillsammans med resten av elevhälsoteamet för att främja en god lärmiljö och öka trivseln i skolan. Skolpsykologen kan arbeta både med elever, personal och vårdnadshavare, främst utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande fokus, men även med att utreda och åtgärda problem och svårigheter i elevers skolgång.

Skolpsykologens uppgifter kan bestå i att:

  • handleda personal
  • bidra med ett psykologiskt perspektiv i skolans elevhälsoteam
  • kartlägga och utreda elevers inlärningssvårigheter och psykiska hälsa
  • hjälpa till att utforma insatser och anpassningar för elever i skolan
  • samarbeta med andra instanser runt en elev

Skolpsykologen arbetar på uppdrag via elevhälsan vilket innebär att alla ärenden fördelas via rektorn.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar förebyggande och hälsofrämjande på skolan med bland annat elevhälsan, resursfördelning och kompetensutveckling för personal. Specialpedagog handleder även pedagoger och elevassistenter, gör kartläggningar och tar fram anpassat material för elever. Specialpedagogen har kontakt med exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin BUP, barnlogopeden, habiliteringen och syncentralen. Vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med specialpedagogen i frågor som rör barnet och hens skolsituation.

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol