Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande & föräldraråd

Elevdialog med rektor

Elevrådsrepresentanterna träffar rektor ungefär var sjätte vecka. Syftet med dialogen är att följa upp läroplansuppdraget och säkerställa likvärdighet inom skola samt elevinflytande. Elevernas förslag på förbättrings- och utvecklingsområden kartläggs. Elevdialogerna återkopplas till personalen på arbetsplatsträffarna.

Miljöråd

Miljörådet träffas tre gånger per termin och består av en representant från varje klass. Representanterna lär sig om miljö och natur. Det vi tar upp i miljörådet informerar varje representant sina klasskamrater om. De olika intresseområdena inom miljö väljs av representanterna.

Elevråd

Elevrådet träffas en gång i månaden. Varje klass utser en klassrepresentant från årskurs 1 till 6. Två pedagoger deltar och har huvudansvaret vid elevrådets möten. Mötet leds elever från årskurs 6. Klassrepresentantens uppdrag är att föra klassens talan på elevrådsmötet. Syftet med elevrådet är att skapa en bättre skola för eleverna.

Elevrådsstyrelsen

Elevrådsstyrelsen består av elever från årskurs 6 och ansvarig pedagog. Styrelsen arbetar vidare med frågor som kommer från klassrådet. Precis som på klassrådet ska det utses ordförande och sekreterare. Styrelsen träffas en gång i månaden.

Matråd

Matrådet samlas två gånger per termin där klassrepresentanter samt en pedagog träffar enhetschefen för kost och personal från bespisningen. Vid dessa tillfällen får eleverna möjlighet till inflytande i kökets planering för bland annat val av olika maträtter.

Sandaredskolans trygghetsgrupp

Ansvar för anmälan till trygghetsgruppen vilar på alla i skolan. Anmälan görs av den som bevittnar eller får information om kränkning:

Trygghetsgruppens uppdragsbeskrivning:

  • Ta emot anmälan om kränkande behandling
  • Utse en ansvarig för ärendet inom gruppen
  • Följa ärendegången med intervjuer
  • Kontakta vårdnadshavare
  • Följa upp aktuella ärenden
  • Återkoppla till berörda parter

Skolrådet 

Vårdnadshavarna får insyn i skolans arbete och möjlighet att påverka genom skolrådet. Rådet är ett forum där en föräldrarepresentant från varje klass och representanter för skolan kan mötas. Rektor är sammankallande till mötet som äger rum en gång per termin.


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol