Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande & föräldraråd

Elevdialog med rektor

Elevrådsrepresentanterna träffar rektor ungefär var sjätte vecka. Syftet med dialogen är att följa upp läroplansuppdraget och säkerställa likvärdighet inom skola samt elevinflyttande. Elevernas förslag på förbättrings- och utvecklingsområden kartläggs. Elevdialogerna återkopplas till personalen på APT.

Elevrådet

Elevrådet träffas en gång i månaden. Varje klass utser en klassrepresentant från årskurs 1 till 6 till elevrådet. Två pedagoger deltar och har huvudansvaret vid elevrådets möten. Klassrepresentantens uppdrag är att föra klassens talan på elevrådsmötena. Hålla koll och följa upp arbetet med de frågor som rör klassens gemensamma intressen. Syftet med elevrådet är att skapa en bättre skola för eleverna.

Elevrådsstyrelsen

Elevrådsstyrelsen arbetar vidare med frågor som kommer från klassrådet. Precis som på klassrådet ska det utses ordförande och sekreterare. Styrelsen träffas en gång i månaden.

Matrådet

Matrådet samlas två gånger per termin där klassrepresentanter samt en pedagog träffar chefen för kost och personal från bespisningen. Vid dessa tillfällen får eleverna möjlighet att ha ett inflytande i kökets planering för till exempel alternativa rätter.

Sandareds trygghetsgrupp (STG)

Ansvar för anmälan till STG vilar på alla i skolan. Anmälan kan komma in ifrån den som bevittnar eller tar del av information om kränkning:

 • Någon ur personalen
 • Elever
 • Vårdnadshavare

STG tar emot alla incidentrapporter och för statistik.

 1. Tar emot anmälan om kränkande behandling
 2. Gör anmälan till rektor
 3. Utser en ansvarig för ärendet inom gruppen
 4. Följer ärendegången med intervjuer (bilaga XX)
 5. Tar föräldrakontakter
 6. Gör uppföljningar av aktuella ärenden
 7. Beslutar om avslutat ärende
 8. Återkopplar till berörda parter

Skolrådet 

Två gånger per termin träffas skolrådet för att diskutera gemensamma skolutvecklingsfrågor samt informeras om skolans aktuella läge. Skolrådet är också delaktigt vid upprättandet av skolans regler samt Likabehandlingsplanen.

Kommande möten

Den 21 januari 2020 klockan 17:00-18:30

Den 11 maj 2020 klockan 17:00-18:30 - INSTÄLLT PGA CORONAVIRUSET

Protokoll

Här kan du ta del av protokollen från skolrådets möten.

2016-10-10PDF

2016-02-24PDF

2016-10-10PDF

2016-12-01PDF

2017-02-27PDF

2017-04-27PDF

2017-10-04PDF

2017-12-05PDF

2018-03-08PDF

2018-05-07PDF

2018-10-10PDF

2018-12-11PDF

2019-03-07PDF

2020-01-21PDF

Skolklimatundersökningen

F-3PDF

4-6PDF

Skolinspektionens skolenkätPDFText

Senast ändrad: 2020-06-29 19.27

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

g q n C

p

Kontakt