Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande & föräldraråd

Elevdialog med rektor

Elevrådsrepresentanterna träffar rektor ungefär var sjätte vecka. Syftet med dialogen är att följa upp läroplansuppdraget och säkerställa likvärdighet inom skola samt elevinflyttande. Elevernas förslag på förbättrings- och utvecklingsområden kartläggs. Elevdialogerna återkopplas till personalen på APT.

Elevrådet

Elevrådet träffas en gång i månaden. Varje klass utser en klassrepresentant från årskurs 1 till 6 till elevrådet. Två pedagoger deltar och har huvudansvaret vid elevrådets möten. Klassrepresentantens uppdrag är att föra klassens talan på elevrådsmötena. Hålla koll och följa upp arbetet med de frågor som rör klassens gemensamma intressen. Syftet med elevrådet är att skapa en bättre skola för eleverna.

Elevrådsstyrelsen

Elevrådsstyrelsen arbetar vidare med frågor som kommer från klassrådet. Precis som på klassrådet ska det utses ordförande och sekreterare. Styrelsen träffas en gång i månaden.

Matrådet

Matrådet samlas två gånger per termin där klassrepresentanter samt en pedagog träffar chefen för kost och personal från bespisningen. Vid dessa tillfällen får eleverna möjlighet att ha ett inflytande i kökets planering för till exempel alternativa rätter.

Sandareds trygghetsgrupp (STG)

Ansvar för anmälan till STG vilar på alla i skolan. Anmälan kan komma in ifrån den som bevittnar eller tar del av information om kränkning:

 • Någon ur personalen
 • Elever
 • Vårdnadshavare

STG tar emot alla incidentrapporter och för statistik.

 1. Tar emot anmälan om kränkande behandling
 2. Gör anmälan till rektor
 3. Utser en ansvarig för ärendet inom gruppen
 4. Följer ärendegången med intervjuer
 5. Tar föräldrakontakter
 6. Gör uppföljningar av aktuella ärenden
 7. Beslutar om avslutat ärende
 8. Återkopplar till berörda parter

Skolrådet 

Två gånger per termin träffas skolrådet för att diskutera gemensamma skolutvecklingsfrågor samt informeras om skolans aktuella läge. Skolrådet är också delaktigt vid upprättandet av skolans regler samt Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol