Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Gånghesterskolan är centralt belägen i samhället, i en lugn och vacker miljö, nära naturen. Skolan omfattar år F-6 med cirka 195 elever samt en integrerad fritidshemsavdelning med cirka 80 barn.

Vi har en engagerad och kompetent personal, tillsammans cirka 25 personer, som arbetar i den goda anda som finns på skolan.

Målen för vårt arbete är att eleverna

 • Har en trygg arbetsmiljö och skola.
 • Får goda kunskaper och färdigheter.
 • Lär sig samarbeta och är goda kamrater.
 • Ges tillfälle till eget skapande.
 • Lär sig arbeta självständigt.
 • Blir miljömedvetna.

På skolan har vi elevråd och skolråd, där elever och föräldrar är med och påverkar skolans arbete. Skolan har också en föräldraförening.

Vår profil är

Eleven i centrum genom kunskap, kultur och kamratskap
Eleverna möter engelska redan i förskoleklass och i undervisningen från och med årskurs 1.

Skolans viktigaste uppgifter

Förbereda eleven för att möta och forma framtiden.

Ge eleven kunskaper och färdigheter, genom att.

 • Möta eleven efter dess förutsättningar och behov samt låta dem bilda sig och växa med sina uppgifter.
 • Stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
 • Arbeta för elevens delaktighet och inflytande i skolans arbete.

Skapa förutsättningar så att varje elev utvecklar

 • Baskunskaper: att läsa, skriva, tala, lyssna och räkna.
 • Sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ

Skapa trygghet och trivsel genom att

 • Aktivt motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling.
 • Arbeta för ett vårdat och respektfullt språk.
 • I en social gemenskap skapa trygghet och lust att lära.

Ge eleven social kompetens genom att skapa förutsättningar så att varje elev utvecklar

 • Delaktighet och medansvar för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
 • Respekt, hänsyn och omtanke.
 • Förmågan att ta ansvar för sig själv, varandra och miljön.
 • Förståelse för allas lika värde.

Förväntningar på personalen

 • Personalen skall ha en gemensam syn på normer och värderingar som gäller i skolan
 • Visa respekt och tillit till barnen
 • Vara engagerade, motiverade och intresserade av sitt arbete
 • Vara kompetenta och professionella
 • Vara goda förebilder, lyssna på, stödja och hjälpa eleverna
 • Vara stimulerande och motiverande, skapa lust och glädje till lärande
 • Skapa trivsel och trygghet
 • Ha en öppen, rak och ärlig kontakt med hemmet

Förväntningar på vårdnadshavare

 • Ge barnet trygghet genom att ha en positiv attityd till barnet, skolan och pedagogerna
  Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet
 • Sätta gränser och ge värderingar
 • Se till att eleven kommer till skolan utvilad, mätt, i tid och med rätt utrustning
 • Ha en öppen, rak och ärlig kontakt med skolan
 • Intressera sig för och stödja barnets skolarbete
 • Anmäla frånvaro enligt skolans rutiner

Förväntningar på eleverna

 • Visa respekt mot alla, barn och vuxna
 • Känna till och följa skolans regler
 • Stå för sina handlingar
 • Alla ska göra sitt bästa utifrån sin förmåga
 • Ta ansvar för sitt lärande, göra sina läxor, finnas på plats i rätt tid och med rätt utrustning
 • Ha en positiv attityd till andra, skolan och det egna lärande

Lust att lära - möjlighet att lyckas!

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol