Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

På Sparsörskolan går elever från förskoleklass till år 6. Verksamheten är förlagd i två byggnader. På Slättäng går elever från Förskoleklass till år 3 och på Kil går elever från år 4 till år 6. Här går totalt cirka 295 elever.

Vår fritidsverksamhet bedrivs också på olika ställen, på Slättäng finns tyra avdelningar, Opalen, Rubinen, Safiren och Diamanten.

Såhär arbetar vi mot hög måluppfyllelse

Genom att tydliggöra målen och konkretisera arbetssätten för våra elever skapar vi en begriplig verksamhet där fokus ligger på kunskapsuppdraget, detta gör vi genom våra lokala pedagogiska planeringar. Vi arbetar också med att få eleverna mer delaktiga i denna planering och på så sätt ökar deras ansvar för den egna utbildningen. En annan viktig del är att även föräldrarna känner till de mål som är uppsatta och att de är delaktiga i skolan och elevernas skolarbete. Detta ökar möjligheterna till ett bra resultat, föräldrarna är en självklar och viktig resurs för eleverna på deras väg mot målen.

Vi lämnar ut skriftliga omdömen till elev och vårdnadshavare två gånger per läsår, i samband med utvecklingssamtalen under vårterminen. Varje termin följer vi upp eleven vid ett utvecklingssamtal där vi tillsammans med elev och vårdnadshavare skriver en individuell utvecklingsplan, IUP, som är framåtsyftande. Genom höga förväntningar på personal och elever uppnår vi en hög kvalité och bra resultat

Såhär arbetar vi med trygghet och studiero

Vi har en ständig dialog på skolan om vikten av att trivas och känna sig trygg. I skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering finns definierat vilka insatser skolan gör förebyggande, främjande och åtgärdande för att eleverna ska trivas och må bra i skolan. Det är viktigt för oss att ha en bra arbetsmiljö där medarbetare och elever känner arbetsglädje och engagemang. All vår verksamhet ska präglas av en självklar respekt för våra medmänniskor. Förhållningssätt och ledarskap är viktigt inom skolans alla verksamheter. All personal arbetar för att förstärka varje enskild elevs positiva egenskaper. På skolan arbetar vi också med kamratgrupper, kamratstödjare, klassråd och elevråd där eleverna ges möjlighet att ta upp för dem viktiga frågor.

Det här utmärker just vår skola

Vi har hög kompetens på vår personal som ger hög kvalité på vår undervisning, kunskap står i fokus. Hela elevens dag används för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, från skoldagens början till fritidsvistelsens slut för de elever som går på fritids. Fritidshemmens verksamhet kompletterar den verksamhet som äger rum under skoldagen. Alla barn har en vilja att utvecklas och det är vårt jobb att hjälpa dem på vägen att lyckas med detta.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol