Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande och föräldraråd

På Erikslundskolan arbetar vi tillsammans med elever och vårdnadshavare.

Värdegrundsarbete

Erikslundskolan genomför löpande undersökningar av olika slag för att få veta hur eleverna upplever sin skolsituation. Elevernas upplevelse av skolan är vägledande i skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering. Utifrån resultatet planerar skolan tillsammans med eleverna för att förbättra verksamheten.

Trygghetsteam

På alla enheter finns ett trygghetsteam, som arbetar med att skapa trygghet och studiero och planerar hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med eleverna. Alla hjärtans dag, FN-dagen, rocka sockorna-dagen och Halloween är några exempel på högtider som uppmärksammas på skolan.

Elevråd

Skolan har elevråd en gång i månaden i syfte att utöva samverkan, elevinflytande samt träna eleverna i demokratiska grundprinciper. Inför elevrådet genomförs klassråd där eleverna får tillfälle att lyfta frågor som de vill diskutera.

Utvecklingssamtal

Erikslundskolans ambition är att eleven leder sitt eget utvecklingssamtal. Syftet är att i enlighet med läroplanen göra eleven delaktig i den egna kunskapsutvecklingen. Elev och vårdnadshavare kan också följa kunskapsutvecklingen via IST (där lärare kontinuerligt dokumenterar kunskapsutvecklingen hos varje elev).

Föräldraråd

Respektive enhet på Erikslundskolan har ett föräldraråd som träffas minst tre gånger per läsår. Föräldrarådet arbetar med frågor som rör eleverna på Erikslundskolan.

I föräldrarådet deltar rektor, representant från personal och föräldrar.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol