Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Skolans värdegrundsarbete

Respektera dig själv

Om jag gör mitt bästa, så duger det.

Respektera andra

Var mot andra så som du vill att andra ska vara mot dig.

Respektera egendom

Ta vara på det som är ditt och det som vi alla delar på.

Som förälder till elev på Gula skolan ska jag ta aktiv del i mitt barns utbildning genom att sätta mig in i och se till att mitt barn/mina barn följer våra gemensamma regler.

Gula skolans gemensamma regler

 • Vi använder ett vårdat språk.
 • Vi är artiga, trevliga och hjälpsamma.
 • Vi kommer i tid.
 • Vi stannar på skolans område.
 • Vi går lugnt inomhus.
 • Vi visar varandra respekt.
 • Vi ger varandra arbetsro.
 • Vi är aktsamma om skolans material och miljö.
 • Vi har med det vi behöver till lektioner och fritids.
 • Vi använder ej mobiltelefoner på skoltid.

Plan för likabehandlingsarbete

Gula skolans arbete för att motverka kränkningar, trakasserier och diskriminering.

På Gula skolan vill vi att alla elever ska känna sig trygga, känna nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. De ska gå till skolan med glädje och en upplevelse av att lyckas och känna sig sedda. De ska veta att det alltid finns en vuxen att vända sig till vid behov och vart man kan vända sig om behov uppstår.

Alla verksamheter lyder under skollagen så som förskola, fritidshem och skola och samtliga har en Plan mot kränkandebehandling utformad efter sin verksamhet, syftet är med planen är att förebygga och förhindra kränkningar i skolan. Grundläggande för allt arbete på skolan är att alla människor har lika värde.

På Gula skolan tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar.

I skolans likabehandlingsarbete handlar det om att vi, tillsammans med eleverna, vill vara med om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Därför genomförs det under året ett antal insatser för att kartlägga elevernas upplevelser, känslor och åsikter kring arbetet mot diskriminering och kränkande handling.

Dels fyller eleverna i en trivselenkät åk 1-3 samt en trygghetsvandring genomförs i alla klasser, och dels har Borås Stad en större klimatundersökning som genomförs på samtliga Borås Stads grundskolor. Dessa ligger till grund för en åtgärdsplan för kommande arbete. Flertalet förebyggande aktiviteter ligger till grund för att öka trygghet och trivsel på skolan.

Definition kränkande behandling enligt Skolverket

Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet Skollagen. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (trakasserier eller sexuella trakasserier) kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Diskriminering enligt diskrimineringslagen är förenklat att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

En kränkning kan vara

 • fysisk (exemplevis sparka, slå, knuffa, bli fasthållen, tafsa, spotta, förstöra saker)
 • verbal (exeplevis lögner, rykten, svordomar, hot, öknamn, skämt, skällsord)
 • psykosociala (exempelvis utfrysning, grimaser, suckar, alla går när någon kommer, skratt bakomryggen)
 • text, bild eller media (exemplevis sprida sårande bilder eller text via t.ex. lappar, brev, sms, socialamedier, klotter).

På Gula skolan har vi nolltolerans mot hot och våld. Vid eventuell förekomst av hot och våld kommer vårdnadshavare att kontaktas och eleven kan komma att skickas hem medan skolan utreder det inträffade.

Om du blir kränkt i skolan ska du, eller dina föräldrar, prata med din lärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan eller med personal inom Likabehandlingsteamet.

Arbetsgång vid akuta insatser

Varje vuxen på skolan har handlingsplikt. Det innebär att var och en måste agera och utreda vad som hänt så snart de får reda på om någon känner sig kränkt. Agerandet ska ske skyndsamt och utredningen ska dokumenteras. Vid misstänkt kränkande handling ska nedanstående följas.

 1. När någon elev eller någon av de vuxna på skolan får besked om misstänkt kränkande handling på skolan informeras klasslärare för inblandade elever. Information samlas in och dokumenteras.
 2. Rektor informeras genom anmälan av kränkning som finns på Draft-it som i sin tur informerar huvudman via draft-it.
 3. Om klasslärare upplever att det i klassen förekommer mobbning och känner sig obekväm med situationen vänder hen sig till arbetslagens representanter i Trygghetsteamet.

Vid misstanke om att någon elev blivit utsatt för diskriminering eller kränkande handling av vuxen

När någon elev eller någon av de vuxna på skolan får besked om misstänkt diskriminering, trakasserier eller kränkande handling, informeras rektor som härefter informerar och lämnar över till områdeschef som utreder händelsen.

Det är viktigt att utredningen/samtalen utmynnar i ett åtgärdsprogram som kommer att gagna de inblandade och den framtida verksamheten. Vid vissa tidsintervaller ska ärendet följas upp för att försäkra att diskriminering och/eller kränkande handling inte uppstår på nytt.

 
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Skolans värdegrundsarbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol