Meny

Meny

Elevhälsa

Elevhälsan är till för att alla elever ska må bra och målet är att främja elevernas utveckling och inlärning. Om du som elev eller ditt barn mår dåligt i skolan kan du vända dig till elevhälsan för att få hjälp.

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Specialpedagog

Jessica Lindau

033-35 52 08

0768-88 52 08

Specialpedagog

Maria Jörgensen

0734-32 70 10


Skolsköterska

Elisabeth Freij

033-35 34 38
0768-88 80 82

Skolkurator

Charlotte Bergvall

0766-23 05 34


Skolpsykolog

Vakant

-

 

Skolsköterska

Skolsköterskan finns i skolan och möter bland annat eleverna i samband med samtal angående olika frågor, hälsobesök, vaccinationer samt undervisning enskilt och i grupp.

Under skoltide följs eleverna upp enligt skolhälsovårdens basprogram som delas ut till föräldrarna när barnet går i förskoleklass. Vill du ha mer information om skolhälsovården så kan du läsa om skolhälsovårdens basprogram på länkarna. I förskoleklassen sker även ett hälsobesök till vilket föräldrar/vårdnadshavare inbjuds tillsammans med eleven.

Föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med skolsköterskan angående sitt barns hälsotillstånd och skolsituation.

Elisabeth Freij är skolsköterska och finns på skolan:
Måndag - fredag 08.00-16.00

Telefon: 033 - 35 34 38
Mobil: 0768-88 80 82

Skolläkare

Skolläkare finns på skolan cirka en till två gånger per termin och tid beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator

Skolkuratorns uppgift är att jobba enskilt med elever i form av samtal som kan vara av motiverande, stödjande art samt jobba med enskilda elever gällande konflikthantering eller i form av krisbearbetning. Vidare så jobbar skolkuratorn med olika grupper och i klasser med samarbetsövningar, värderingsövningar och olika former av konfliktlösande samtal. Dessa samtal kan utgå från bland annat mobbning, rasism, kränkande behandling och grupp/klass-stärkande diskussioner.

Vidare så jobbar även skolkuratorn med elevernas föräldrar i form av stödsamtal samt med skolans personal i form av handledning och konsultation. Kontakt med skolkuratorn kan tas antingen genom klasslärare, via telefon och även via mail. Föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med skolkuratorn angåede sitt barn och dess skolsituation.

Charlotte Bergvall är skolkurator och finns på skolan:
Måndag 08.00-16.30
Onsdag 08.00-16.30
Torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.30

Telefon: 0766-23 05 34

Skolpsykolog (i dagsläget vakant)

Skolpsykologens arbete bedrivs på individ-, grupp,- och organisationsnivå och vänder sig såväl till elever, personal och vårdnadshavare. Detta omfattar hälsofrämjande, förebyggande, utredande och åtgärdande insatser.

Skolpsykologens uppgifter kan bestå av att handleda personal, ge ett psykologiskt perspektiv i skolans elevhälsoteam och andra arbetsgrupper, fortbildning till psykologiskt perspektiv på utvecklings- och förändringsarbete i organisationen, kartläggning och utredning av elevers inlärningssvårigheter och psykiska hälsa, samarbeta med andra instanser runt en elev, samt remittering till specialistnivå.

Skolspsykolog på skolan är

Telefon:
Mobil:

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar förebyggande och hälsofrämjande på skolan med bland annat elevhälsan, resursfördelning och kompetensutveckling för personal. Specialpedagog handleder även pedagoger och elevassistenter, gör kartläggningar och tar fram anpassat material för elever. Specialpedagogen har kontakt med exempelvis BUP, barnlogopeden, habiliteringen och syncentralen. Föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att ta kontajt med specialpedagogen angåender sitt barn och dess skolsituation.

Jessica Lindau är specialpedagog och finns på skolan:
Måndag - fredag 08.00-16.00

Telefon: 033-35 52 08
Mobil: 0768-88 52 08

Maria Jörgensen är specialpedagog och finns på skolan:
Måndag - tisdag 08.00-17.00

Telefon: 0734-32 70 10

Speciallärare

Ingela Ulvestig är speciallärare på skolan och finns med i elevhälsoteamet som samordnare för Pärlan, vårt resursteam.

Läs mer om elevhälsan i Borås Stad.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-07-09 12.23

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt