Meny

Meny

Elevhälsa

Elevhälsan är till för att alla elever ska må bra och målet är att främja elevernas utveckling och inlärning. Om du som elev eller ditt barn mår dåligt i skolan kan du vända dig till elevhälsan för att få hjälp.

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Specialpedagog

Jessica Lindau

033-35 52 08

0768-88 52 08

Skolsköterska

Elisabeth Freij

033-35 34 38
0768-88 80 82

Skolkurator

Charlotte Bergvall

0766-23 05 34


Skolpsykolog

 

-


Skolsköterska

Skolsköterskan finns i skolan och möter bland annat eleverna i samband med samtal, hälsobesök, vaccinationer samt undervisning enskilt och i grupp.

Under skoltiden följs eleverna upp enligt skolhälsovårdens basprogram som delas ut till föräldrarna när barnet går i förskoleklass. Under tiden i förskoleklass sker även ett hälsobesök som vårdnadshavare bjuds in till tillsammans med sitt barn.

Vårdnadshavare är välkomna at tkontakta skolsköterskan i frågor som rör barnets hälsotillstånd och skolsituation.

Elisabeth Freij är skolsköterska och finns på skolan:
Måndag - fredag 08.00-16.00

Telefon: 033 - 35 34 38
Mobil: 0768-88 80 82

Skolläkare

Skolläkare finns på skolan cirka en till två gånger per termin och tid beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator

Skolkuratorns uppgift är att arbeta med elever i motiverande, stödjande samtal samt med enskilda elever när det gäller konflikthantering eller i form av krisbearbetning. Skolkuratorn arbaetar även med olika grupper och i klasser med samarbetsövningar, värderingsövningar och olika former av konfliktlösande samtal. Samtalen kan utgå från bland annat mobbning, rasism, kränkande behandling och grupp- eller klasstärkande diskussioner.

Skolkuratorn har ibland kontakt med elevernas vårdnadshavare i form av stödsamtal samt med skolans personal i form av handledning och konsultation. Kontakt med skolkuratorn kan tas antingen genom klasslärare, via telefon och även via mail. Vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med skolkuratorn i frågor som rör barnet och hens skolsituation.

Charlotte Bergvall är skolkurator och finns på skolan:
Måndag 08.00-16.00
Onsdag 08.00-16.00
Torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-12.00

Telefon: 0766-23 05 34

Skolpsykolog

Skolpsykologens arbete bedrivs på individ-, grupp,- och organisationsnivå och vänder sig såväl till elever, personal och vårdnadshavare. Detta omfattar hälsofrämjande, förebyggande, utredande och åtgärdande insatser.

Skolpsykologens uppgifter kan bestå i att:

  • handleda personal
  • ge ett psykologiskt perspektiv i skolans elevhälsoteam och andra arbetsgrupper
  • fortbilda till psykologiskt perspektiv på utvecklings- och förändringsarbete i organisationen
  • kartlägga och utreda elevers inlärningssvårigheter och psykiska hälsa
  • samarbeta med andra instanser runt en elev samt remittera till specialistnivå.

 

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar förebyggande och hälsofrämjande på skolan med bland annat elevhälsan, resursfördelning och kompetensutveckling för personal. Specialpedagog handleder även pedagoger och elevassistenter, gör kartläggningar och tar fram anpassat material för elever. Specialpedagogen har kontakt med eempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin BUP, barnlogopeden, habiliteringen och syncentralen. Vårdnadshavare är välkomna att ta kontajk med specialpedagogen i frågor som rör barnet och hens skolsituation.

Jessica Lindau är specialpedagog och finns på skolan:
Måndag - fredag 08.00-16.00

Telefon: 033-35 52 08
Mobil: 0768-88 52 08

Speciallärare

Ingela Ulvestig är speciallärare på skolan och finns med i elevhälsoteamet som samordnare för Pärlan, vårt resursteam.

Läs mer om elevhälsan i Borås Stad.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-08-09 09.04

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt