Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Elevhälsa

Elevhälsan är till för att alla elever ska må bra och målet är att främja elevernas utveckling och inlärning. Om du som elev eller ditt barn mår dåligt i skolan kan du vända dig till elevhälsan för att få hjälp.

Skolsköterska

Skolsköterskan finns i skolan och möter bland annat eleverna i samband med samtal, hälsobesök, vaccinationer samt undervisning enskilt och i grupp.

Under skoltiden följs eleverna upp enligt skolhälsovårdens basprogram som delas ut till föräldrarna när barnet går i förskoleklass. Under tiden i förskoleklass sker även ett hälsobesök som vårdnadshavare bjuds in till tillsammans med sitt barn.

Vårdnadshavare är välkomna at tkontakta skolsköterskan i frågor som rör barnets hälsotillstånd och skolsituation.

Elisabeth Freij är skolsköterska och finns på skolan:
Måndag - fredag 08.00-16.00

Telefon: 033 - 35 34 38
Mobil: 0768-88 80 82

Skolläkare

Skolläkare finns på skolan cirka en till två gånger per termin och tid beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator

Skolkuratorns uppgift är att arbeta med elever i motiverande, stödjande samtal samt med enskilda elever när det gäller konflikthantering eller i form av krisbearbetning. Skolkuratorn arbaetar även med olika grupper och i klasser med samarbetsövningar, värderingsövningar och olika former av konfliktlösande samtal. Samtalen kan utgå från bland annat mobbning, rasism, kränkande behandling och grupp- eller klasstärkande diskussioner.

Skolkuratorn har ibland kontakt med elevernas vårdnadshavare i form av stödsamtal samt med skolans personal i form av handledning och konsultation. Kontakt med skolkuratorn kan tas antingen genom klasslärare, via telefon och även via mail. Vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med skolkuratorn i frågor som rör barnet och hens skolsituation.

Charlotte Bergvall är skolkurator och finns på skolan:
Måndag 08.00-16.00
Onsdag 08.00-16.00
Torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-12.00

Telefon: 0766-23 05 34

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar tillsammas med resten av elevhälsoteamet för att främja en god lärmiljö och öka trivseln i skolan. Skolpsykologen kan arbeta både med elever, personal och vårdnadshavare, främst utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande fokus, men även med att utreda och åtgärda problem och svårigheter i elevers skolgång.

Skolpsykologens uppgifter kan bestå i att:

  • handleda personal
  • bidra med ett psykologiskt perspektiv i skolans elevhälsoteam
  • kartlägga och utreda elevers inlärningssvårigheter och psykiska hälsa
  • hjälpa till att utforma insatser och anpassningar för elever i skolan
  • samarbeta med andra instanser runt en elev

Skolpsykologen arbetar på uppdrag via elevhälsan vilket innebär att alla ärenden fördelas via rektorn.

Siri Veileborg är skolpsykolog på skolan

Telefon: 033-35 52 77

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar förebyggande och hälsofrämjande på skolan med bland annat elevhälsan, resursfördelning och kompetensutveckling för personal. Specialpedagog handleder även pedagoger och elevassistenter, gör kartläggningar och tar fram anpassat material för elever. Specialpedagogen har kontakt med exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin BUP, barnlogopeden, habiliteringen och syncentralen. Vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med specialpedagogen i frågor som rör barnet och hens skolsituation.

Jessica Lindau är specialpedagog och finns på skolan:
Måndag - fredag 08.00-16.00

Telefon: 033-35 52 08
Mobil: 0768-88 52 08

Speciallärare

Ingela Ulvestig är speciallärare på skolan och finns med i elevhälsoteamet som samordnare för Pärlan, vårt resursteam.

Läs mer om elevhälsan i Borås Stad.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-04-29 15.35

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt