Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevhälsan är till för att alla elever ska må bra och målet är att främja elevernas utveckling och inlärning. Om du som elev eller ditt barn mår dåligt i skolan kan du vända dig till elevhälsan för att få hjälp

Elevhälsa

Lista med namn, e-postadresser och telefonnummer till de som arbetar i skolans elevhälsoteam.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Skolsköterska

Elisabeth Freij

elisabeth.freij@boras.se

033-35 34 38

Skolkurator

Satu Svanlund

satu.svanlund@boras.se

033-35 38 20

Skolpsykolog

Tamar Demirjian

tamar.demirjian@boras.se

Nås via e-post

Specialpedagog

Mikael Engelhart

mikael.engelhart@edu.boras.se

0768-88 73 57

Specialpedagog

Heléne Johansson

helene.johansson@edu.boras.se

0768-88 52 08

Speciallärare

Helen Johansson

helen.johansson@edu.boras.se

Nås via e-post

Socialpedagog

Sara Arnell

sara.arnell@boras.se

0734-32 78 92

Skolsköterska

Skolsköterskan finns i skolan och möter bland annat eleverna i samband med samtal, hälsobesök, vaccinationer samt undervisning enskilt och i grupp.

Under skoltiden följs eleverna upp enligt skolhälsovårdens basprogram som delas ut till föräldrarna när barnet går i förskoleklass. Under tiden i förskoleklass sker även ett hälsobesök som vårdnadshavare bjuds in till tillsammans med sitt barn.

Vårdnadshavare är välkomna att kontakta skolsköterskan i frågor som rör barnets hälsotillstånd och skolsituation.

Elisabeth Freij är skolsköterska och finns på skolan:

 • Måndag-fredag klockan 08.00-16.00

Skolläkare

Skolläkare finns på skolan cirka en till två gånger per termin och tid beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator

Skolkuratorn är en del av elevhälsoteamet och arbetar med psykosociala frågor. Följande är exempel på områden som skolkuratorn kan arbeta med:

 • Stöd till elever på individ- och gruppnivå.
 • Kartläggningar och utredningar av enskilda elever.
 • En trygg och god arbetsmiljö för eleverna.
 • Information om samhällets stödsystem.
 • Värdegrund, likabehandling och ökad skolnärvaro.
 • Handledning och konsultation till skolpersonal.

Kontakt med skolkurator kan tas antingen genom klasslärare, via telefon eller via e-post. Vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med skolkurator för råd och frågor kring barnets skolsituation.

Satu Svanlund är skolkurator och finns på skolan:

 • Måndag till fredag cirka kl 7.30-15.30

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar tillsammas med resten av elevhälsoteamet för att främja en god lärmiljö och öka trivseln i skolan. Skolpsykologen kan arbeta både med elever, personal och vårdnadshavare, främst utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande fokus, men även med att utreda och åtgärda problem och svårigheter i elevers skolgång.

Skolpsykologens uppgifter kan bestå i att:

 • handleda personal
 • bidra med ett psykologiskt perspektiv i skolans elevhälsoteam
 • kartlägga och utreda elevers inlärningssvårigheter och psykiska hälsa
 • hjälpa till att utforma insatser och anpassningar för elever i skolan
 • samarbeta med andra instanser runt en elev

Skolpsykologen arbetar på uppdrag via elevhälsan vilket innebär att alla ärenden fördelas via rektorn.

Tamar Demirjian är skolpsykolog på skolan.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar förebyggande och hälsofrämjande på skolan med bland annat elevhälsan, resursfördelning och kompetensutveckling för personal. Specialpedagog handleder även pedagoger och elevassistenter, gör kartläggningar och tar fram anpassat material för elever. Specialpedagogen har kontakt med exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnlogopeden, habiliteringen och syncentralen. Vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med specialpedagogen i frågor som rör barnet och hens skolsituation.

Mikael Engelhart är specialpedagog, och finns på skolan:

 • Torsdagar jämna veckor cirka klockan 07.00-17.00
 • Fredagar ojämna veckor cirka klockan 07.00-15.00.

Speciallärare

Helen Johansson är speciallärare på skolan och finns med i elevhälsoteamet som samordnare för vårt resusteam Pärlan.

Om elevhälsoarbetet i Borås Stad

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol