Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Dalsjögruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp (KSU-grupp). Verksamheten kan, efter särskild prövning, ta emot 7-10 elever från hela Borås. Eleverna får tillgång till undervisning i en liten grupp med utökat vuxenstöd. Intag sker i årskurs 4-7. Dalsjögruppen tillhör Dalsjöskolan och ligger i anslutning till mellanstadiets skolgård.

Ansökningsvillkor till KSU på Dalsjöskolan

Elever aktuella för antagning till Dalsjögruppen har flera eller alla av följande behov:

 • Behov av stöd i att strukturera och kravanpassa sin skoldag
 • Stort rörelsebehov
 • Behov av förutsägbarhet
 • Behov av stöd i sociala relationer
 • Behov av stöd i att uppfatta och tolka bakomliggande intentioner
 • Behov av stöd i kommunikation och samspel
 • Behov av stöd i att tolka och processa information
 • Behov av begränsade sinnesintryck
 • Behov av stöd med sin affektreglering
 • Behov av ledning för att nå längre i sin kunskapsutveckling

Rektor som ansöker om plats för elev i den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen Dalsjögruppen ska sakna möjlighet att tillgodose elevens behov av särskilt stöd i mindre lärmiljö i nuvarande skolplacering.

Vad erbjuder Dalsjögruppen?

Dalsjögruppen erbjuder en lärmiljö med hög personaltäthet vilket möjliggör flexibilitet gällande elevernas skoldagar, såväl schemamässigt som för stöttning i såväl lärsituationer som sociala situationer. Skoldagarna utgår från en struktur för scheman och lektionslängd ämnad att skapa förutsägbarhet och möjlighet att lyckas. Lärmiljön är anpassad för att minska sinnesintrycken genom möjlighet att arbeta i avskildhet samtidigt som möjlighet ges till olika former av aktiviteter i grupp för att främja såväl relationsskapande som sociala färdigheter under ordnade former.

Verksamheten strävar efter att eleven ska åter till undervisning i klass. Sammantaget möjliggör den anpassade lärmiljön för eleverna att realisera sin potential.

Underlag som ska medfölja ansökan:

 1. Pedagogisk utredning.
  Den pedagogiska utredningen bör framställa behov som gör eleven aktuell för antagning i Dalsjögruppen samt hur elevens nuvarande skola anpassat för att möta behoven. Vidare ska det i utredningen framgå hur elevhälsoteamet varit involverat kring eleven.

 2. Kartläggning om trygghet och studiero:
  Bifoga gjorda kartläggningar om trygghet och studiero i de fall eleven varit föremål för disciplinära åtgärder.

 3. Åtgärdsprogram
  I åtgärdsprogrammet ska såväl åtgärderna som utvärdering av åtgärderna framgå. Bifoga även den/de utredningar som ligger till grund för upprättandet av åtgärdsprogrammet.

 4. Handlingsplan
  Eventuell handlingsplan gällande elevens skoltillvaro. Handlingsplanen kan, men måste inte, innehålla till exempel hur eleven hanterar olika miljöer, situationer och vad som underlättar lärsituationer för eleven eller påverkar elevens allmäntillstånd.

 5. Frånvaro
  Sammanställning och dokumentation kring elevens frånvaro under skolgången, samt eventuella frånvaroutredningar. Om möjligt utdrag ur aktuellt frånvarorapporteringssystem, annars sammanställt på lämpligt vis. Det är viktigt att det framgår även per ämne om eleven till exempel inte fått undervisning i ett ämne på grund av frånvaro.

 6. Eventuellt andra utredningar som gjorts
  Exempel på andra utredningar är om eleven har av psykolog utförda utredningar.

Urval:

Bedömning om antagning till Dalsjögruppen görs utifrån den ansökan som inkommit. Vid bedömning tas hänsyn till skolans tidigare insatser att möta elevens behov. Vidare sker antagning med hänsyn till gruppdynamik inom nuvarande elevsammansättning i Dalsjögruppen.

Ansökan:

Sista dag för ansökning är den 1 mars 2024, ansökan sker i Prorenata.

Vi som arbetar i KSU-gruppen

Lista med titel, namn, e-postadress och telefonnummer till oss som arbetar i KSU-gruppen.

Titel

Namn

E-post

Telefon

Lärare

Anna Backström

anna.backstrom@edu.boras.se

0734-32 85 45

Lärare

Maria Lennartz

maria.lennartz@edu.boras.se

0721-60 09 13

Lärare

Jouni Mikkonenjouni.mikkonen@edu.boras.se

0721-60 09 13

Lärare

Marko Timonen

marko.timonen@edu.boras.se

0734-32 85 45

Resurs

Andreas Berglund

andreas.berglund@edu.boras.se

0721-60 09 13

Resurs

Gjermund Henriksengjermund.henriksen@edu.boras.se

0734-32 85 45

Resurs

Sarah Hjert

sarah.hjert@edu.boras.se

0721-60 09 13

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: KSU-grupp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol