Meny

Meny

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Svedjeskolans likabehandlingsplanPDF

Skolans uppdrag att främja likabehandling

Alla människors lika värde hör till de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever innebär i praktiken att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolans likabehandlingsarbete

På Svedjeskolan arbetar vi aktivt för att motverka all form av diskriminering och kränkande behandling. Det vardagliga arbetet ska genomsyras av diskussioner för att främja likabehandling.

Varje klass har kamratstödjare som träffas regelbundet och diskuterar frågor rörande likabehandling, gör övningar i form av t.ex. forumspel som de sedan för tillbaka till sina klasser. Rektor och en lärare ansvarar för arbetet med kamratstödjarna.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-16 07.14
Senast ändrad: 2017-04-06 19.01

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

p

Kontakt