Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Borås Stads skolor arbetar vidare med trygghet och studiero

Artikeln publicerades:

Kvalitetsrapporten Värdegrund 2019 visar resultat och utvecklingsområden för Borås Stads grundskolor. Rapporten bygger på enkätsvar om bland annat trygghet och studiero från elever (i årskurs 4-6 samt 7-9), vårdnadshavare (till elever i årskurs F-3) och rektorer. Resultaten varierar mellan olika skolor samt mellan flickor och pojkar.

- Vår analys pekar på att resultaten i Borås inte beror på om det är en liten eller stor skola, var skolan ligger eller vårdnadshavarnas socioekonomiska bakgrund. Istället ser vi att de skolor som har ett tydligt värdegrundsarbete samt organiserar undervisning på ett bra sätt också lyckas bättre med trygghet och studiero, säger Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling i grundskolan.

Resultat i årskurs F-3 samt 4-6

Svarsfrekvensen för föräldrar till elever i årskurs F-3 varierar mellan skolarna och det är svårt att dra slutsatser om helheten. 12 av 35 berörda skolor har en svarsfrekvens på minst 50 %. På dessa skolor svarar 86 - 99 % av föräldrarna att deras barn känner sig trygga. 11 skolor har resultat på minst 90 %.

I årskurs 4-6 har fler elever besvarat enkäten i år, jämfört med 2018, och 88 % av eleverna känner sig trygga i skolan, jämfört med 89 % förra året. På påståendet ”På lektionerna får alla lugn och ro att lära sig” svarar 56 % av eleverna att så är fallet, jämfört med 55 % förra året.

Resultat i årskurs 7-9

Fler högstadieelever (78 % jämfört med 71 % förra året) har besvarat årets enkät. 87 % av eleverna känner sig trygga i skolan, jämfört 85 % år 2018. När det gäller frågan om studiero är resultatet oförändrat sedan förra året, 48 % upplever att alla får lugn och ro att lära sig.

Vad händer nu?

Värdegrundsarbete är mycket viktigt i skolan. Det är i skolan vi kan påverka elevernas upplevelser av studiero och trygghet. På vissa skolor fungerar det väldigt bra, medan andra skolor kommer att fokusera på åtgärder för att öka elevernas trygghet och studiero. Under våren har alla rektorer, verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare gemensamt analyserat resultaten och haft erfarenhetsutbyte kring både goda lösningar och utmaningar. Värdegrundsarbete är en del i alla skolors arbetsplaner. Inför läsåret 2019/2020 kvalitetssäkras planerna i samverkan mellan rektor och verksamhetschef. Grundskoleförvaltningen fortsätter att stödja och följa skolornas värdegrundsarbete. Skolor med lägre resultat stödjer vi särskilt under det kommande läsåret.

Färgpennor.

d

Mer information

  • Kvalitetsrapporten Värdegrund 2019 är en del i huvudmannens uppföljning och analys av grundskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Ta del av hela rapporten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-06-14] Borås Stads skolor arbetar vidare med trygghet och studiero

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol