Meny

Meny

God man, förvaltare och förmyndare

Många människor har svårt att klara sig själva och behöver därför en annan persons stöd och hjälp. Det kan vara personer med en funktionsnedsättning, äldre, sjuka, personer med demenssjukdom eller missbruk.

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande behöver hjälp att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare.

En god man eller förvaltare utses endast till personer över 18 år. Det är tingsrätten som beslutar om vem som ska få och vem som ska bli god man eller förvaltare efter att ha hört Överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som kontrollerar att gode män och förvaltare fullgör sina uppdrag på ett bra sätt.

Förmyndare för barn

Den som är under 18 år ska ha en förmyndare. Anledningen är att även ett barns rätt ska bevakas i olika frågor. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som också är barnets förmyndare och i den egenskapen förvaltar barnets egendom. När barnet fyllt 16 år ska hen däremot ha möjlighet att påverka viktiga beslut. En förmyndare får inte själv vara omyndig eller ha förvaltare.

Överförmyndarnämnden har även hand om dessa ärenden.

Självservice

Anmälan om behov av god man/förvaltare (från personal)

Ansökan om behov av god man/förvaltare (från anhörig)


Ansökan om behov av god man/förvaltare (egen ansökan)


Ansökan om nämndens samtycke till köp/försäljning av fastighet


Ansökan om nämndens samtycke till uttag från spärrat konto


Ansökan om nämndens samtycke till arvskifte


Ansökan om nämndens samtycke till köp av aktier och värdepapper


Redogörelse (god man/förvaltare)


Redogörelse (god man för ensamkommande barn)


Årsräkning (god man /förvaltare)


Årsräkning (myndling)


Tillgångsförteckning


Tillgångsförteckning (ensamkommande barn)


Kontantkassa hos ställföreträdaren


Körjournal


Dagboksblad


Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare


p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-25 10.24

Ändrad av:

Dela sidan: God man, förvaltare och förmyndare

g q n C

p

Kontakt