Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skog och mark

Kommunen äger cirka 12 000 hektar mark indelat på drygt 2 000 fastigheter. Av den totala arealen utgör cirka 9 500 hektar produktiv skogsmark varav 3 700 hektar är avsatt till naturvård och naturreservat. Markinnehavet ska hanteras långsiktigt och flexibelt för att uppnå ett hållbart markutnyttjande över tiden.

Kommunen har interna arrendeupplåtelser för exempelvis frilufts-, idrotts och parkeringsändamål samt externa upplåtelser för bland annat jordbruks- och fritidshusändamål.

Om du är företagare och letar mark till din verksamhet, gå till:

Ledig mark på företagarsidan

Skogsglänta vid Hagadalen.

Kommunens fastigheter förvaltas av:

Tekniska nämnden

Ansvarar för kommunens skogar och naturreservat samt allmän platsmark såsom gator och parker.

Lokalförsörjningsnämnden

Förvaltar mark med lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet såsom skolor, förskolor och äldreomsorg på kommunägd mark.

Fritids- och folkhälsonämnden

Ansvarar för kommunens inomhus- och friluftsbad samt stadens idrotts- och fritidsanläggningar/friluftsområden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hanterar övrig mark och obebyggd tomt mark.

Köp och försäljning av fastigheter som villatomter, industritomter samt upplåtelser (arrenden, tomträtter, servitut, upplag, nyttjanderätter med mer) handläggs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen handlägger också kommunens markanvisningar.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skog och mark

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender