Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ekonomi och budget

En god ekonomi är ett grundläggande villkor för att kunna nå de sociala och välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet. En sund finansiell utveckling, där intäkter och utgifter är i balans, är därför en förutsättning för att kommunens service ska vara god och kunna utvecklas.

Borås Stad har länge haft strategin att ”det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål”. Detta markerar tydligt att ekonomin ytterst ger förutsättningar för verksamheten – en insikt och ett förhållningssätt som framgångsrikt slagit rot i Borås Stads organisation.

Borås Stad har satt upp två finansiella mål, ett resultatmål och ett soliditetsmål.

Resultatmål

Det primära långsiktiga finansiella målet för Borås Stad är att resultatet (överskottet) ska uppgå till 2-3 procent av de sammantagna skatteintäkterna, de generella statsbidragen och den kommunalekonomiska utjämningen. Målet innebär ett resultat som i dagsläget uppgår till lägst cirka 115 miljoner kronor.

Soliditetsmål

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten – den del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel – ska uppgå till cirka 80 procent. En låg soliditet kan innebära en ökad lånefinansiering och på sikt högre finansiella kostnader som tar resurser från kärnverksamheterna.

En ökad soliditet innebär å andra sidan en ökad internfinansiering av tillgångarna, och lägre finansiella kostnader. En balanserad finansiell utveckling förutsätter en bibehållen relation mellan det egna kapitalet och de totala tillgångarna.

Se även

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomi och budget

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...