Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Ingen skolflytt till Kyllared

Artikeln publicerades: 2019-06-17 11.59

Den planerade flytten av gymnasieskolans introduktionsprogram, IM, från Björkängsgymnasiet till Kyllared kommer inte att genomföras. IM och berörda elever kommer istället att beredas plats på Borås övriga fyra gymnasieskolor.

På onsdag den 19 juni föreslås Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden att fatta beslutet.

I juni 2018 beslutade Borås Stad att anpassa Björkängsgymnasiets lokaler för grundskoleelever och flytta gymnasieskolans elever till nya lokaler på Kyllared med avsikt att båda skolorna skulle vara igång hösten 2019. Detta för att lösa ett akut behov av en centrumnära grundskola.

På grund av flera samverkande omständigheter avser nu Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att inte ta lokalerna på Kyllared i anspråk.

Det handlar om ett kraftigt sjunkande elevantal vid de aktuella introduktionsprogrammen de närmaste åren, från 400 läsåret 2016/17 till uppskattningsvis färre än 100 läsåret 2021/22.

Förvaltningschefen Christer Samuelsson har också mottagit två sena besked som gör förutsättningarna att bedriva en god och säker verksamhet alltför osäkra:
Västtrafik har meddelat att det inte går att lösa frågan om busstransporter till Kyllared på ett tillfredsställande sätt.
Miljöförvaltningen konstaterar i en rapport den 5 juni att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva skolverksamhet på Kyllared.
För smidigare övergångar mellan introduktionsprogram och nationella program har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetat för att förbereda en bredare verksamhet på Kyllared, med nationella program. Förvaltningen bedömer inte det alternativet vara genomförbart.

Introduktionsprogrammen som var planerade att hållas i lokalerna kommer istället att flyttas till de övriga gymnasieskolorna.

– Det är förstås inte bra att vi tvingas ändra våra planer med så kort varsel, men förutsättningarna har på kort tid kraftigt förändrats. Det jag beklagar mest med detta är att en personalgrupp som redan fått vara med om flera förändringar på kort tid nu får detta besked. Jag är övertygad om att det här är det bästa för eleverna i ett långsiktigt perspektiv. Vi vet inte minst att en segregerad skola bidrar till konsekvenser som kan ha negativ påverkan för såväl den enskilda eleven, som för skolan och samhället i stort, säger Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens chef Christer Samuelsson.

Lokalförsörjningsförvaltningen har redan startat ett arbete med att analysera andra verksamheters lokalbehov för att hitta alternativa användningsområden för lokalerna på Kyllared. Utifrån en bedömning i dagsläget ser förvaltningen flera möjligheter som kommer att undersökas närmare.​​

En hand som skriver i en bok.

Senast ändrad: 2020-06-17 13.53

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-06-17] Ingen skolflytt till Kyllared

g q n C