Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Positiva resultat för Borås i Öppna jämförelser för grundskolan

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Varje år presenterar Sveriges Kommuner och regioner (SKR) Öppna jämförelser av landets grundskolor, en jämförelse av alla 290 kommuner i Sverige. Årets resultat visar överlag på förbättringar i Borås Stads grundskolor.

I år varierar resultaten för årskurs 9 i Borås kommunala skolor. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger något över riksgenomsnittet och betydande högre jämfört med föregående år. Resultatet för behörighet till yrkesprogram i gymnasiet är även det något högre än riksgenomsnittet och högre jämfört med resultatet 2019. Elevernas meritvärde är något under riksgenomsnittet, men även det är högre i jämförelse med 2019.

SKR tar varje år fram ett modellberäknat värde som utgår från socioekonomiska faktorer som till exempel föräldrars utbildningsnivå, kön och eventuell nyinvandring. Eleverna i Borås kommunala skolor når 2020 högre resultat än de modellberäknade värdena för elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och elever som uppnått behörighet till yrkesprogram i gymnasiet. Båda resultaten är dessutom högre än föregående år. Även resultatet för meritvärden är högre än det modellberäknade värdet och ligger högre än 2019 års resultat. Dessutom ligger meritvärdet för Borås Stads kommunala skolor bland de 25 procent bästa resultaten i Sverige.

”Det är glädjande nyheter, det är alltid roligt när man kan se en sån betydande förbättring i resultaten”, säger Per Carlsson (S), Grundskolenämndens ordförande.

”Årets resultat tyder på att våra satsningar kring det kompensatoriska uppdraget har gett en positiv effekt och att våra skolor ändå lyckas förhållandevis bra”, kommenterar förvaltningschef Pär Arvidsson Fäldt.

Vad händer nu?

Borås Stads skolor arbetar varje dag med att förbättra alla elevers förutsättningar att klara läroplanens mål utifrån de behov som finns. Förvaltningen har identifierat behov av att utveckla arbetet med språkutvecklande arbetssätt och att öka elevers skolnärvaro, men även riktade insatser till exempel om elevfrånvaro och likvärdig bedömning.

Varje skola har den enskilt största påverkan på elevers resultat. I skolornas verksamhetsplaner ska det framgå hur man tänker förbättra de moment som är avgörande för elevernas kunskapsutveckling. Grundskoleförvaltningen ger förutsättningar för, och stödjer, skolornas arbete. Under 2021 fortsätter arbetet med att förbättra rektorernas förutsättningar samt stödja skolornas i arbetet med att effektivisera och strukturera det kompensatoriska uppdraget.

En person skriver på en dator. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-22] Positiva resultat för Borås i Öppna jämförelser för grundskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol