Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad arbetar för att minska elförbrukningen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Flera förvaltningar i Borås Stad har under hösten diskuterat möjligheter för att minska elförbrukningen i kommunen. Ett av målen i arbetet har varit att ta bort den offentliga belysning som kan upplevas överflödig och ha kvar den som skapar trivsel och trygghet. Olika förvaltningar arbetar med att se över sina respektive ansvarsområden. Idag släpps handlingar till förslag på åtgärder från Tekniska förvaltningen.

Energiomställningen i Europa och kriget i Ukraina har medfört att det finns en brist på el i södra Sverige. För Borås Stad innebär det att priset kommer att mer än tredubblas från år 2022 till 2023. Tekniska förvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen har därför under ledning av Magnus Palm, förvaltningschef på Tekniska förvaltningen, sett över åtgärder för att minska den offentliga elförbrukningen. Dialog har även förts med Borås City och Borås TME.

– Vi har tagit ett helhetsperspektiv och ser allvarligt på frågan både ur kostnadssynpunkt men också för att vi måste hjälpas åt att spara el, säger Magnus Palm.

Förslag till åtgärder för Tekniska nämndens ansvarsområde

I Tekniska nämndens handlingar för oktober månad presenteras en rad förslag på åtgärder på kort sikt. Fyra av dessa anser Tekniska förvaltningen vara mest aktuella:

Energibesparing anges i gigawattimmar (GWh) på ett år, samt som procent av total förbrukning av Tekniska nämndens förbrukning inom parantes. Den totala förbrukningen är 8,6 GWh/år.

  • Tänd gatubelysningen en halvtimme senare och släck en halvtimme tidigare för den styrbara delen av belysningen, det vill säga cirka 40 % av totalen. Det innebär en besparing på 0,28 GWh (3,2 %).
  • Isbanan i Stadsparken kommer inte att sättas igång med vatten och kylslingor. Andra aktiviteter planeras där istället. Vid långvarigt mycket kallt väder kan ytan spolas. Det innebär en besparing på 0,045 GWh (0,52 %).
  • Släck julbelysningen tidigare. Det innebär en marginell besparing. Julbelysningen kommer att sättas upp enligt plan men tas ned i mitten av januari. Tidigare har julbelysningen tagit ner i mars.
  • Borås Stad står för belysning på en del av Trafikverkets vägar. Förvaltningen föreslår att man närmare ska studera hur en gradvis eller partiell (till exempel varannan lampa) nedsläckning av kommunens belysning på Trafikverkets vägar kan gå till.

– Vi har resonerat och analyserat olika åtgärder och kommit fram till att de fyra lösningarna fungerar bäst. När det till exempel gäller gatubelysning finns de flesta av våra ljusstolpar i våra bostadskvarter. Att tända en halvtimme senare och släcka en halvtimme tidigare är en betydande besparing för förhållandevis lite påverkan på belysningen. Det kan såklart påverka tryggheten men inte i den utsträckning som det hade blivit om vi till exempel släckte belysningen under hela natten. Effekten infaller dessutom då elkonsumtionen i samhället är som högst, förklarar Magnus Palm.

Tekniska förvaltningens långsiktiga insatser för minskad elförbrukning

Förutom de fyra kortsiktiga lösningarna för elbesparingar så arbetar Tekniska förvaltningen med långsiktiga insatser.

  • I investeringsbudgeten för 2023 prioriteras energieffektivisering av gatubelysningen. 6 miljoner kronor går till energieffektivisering av gatubelysning, till skillnad från 2020, 2021 och 2022 års 4 miljoner kronor per år.

  • Ett projekt pågår med att byta ut armaturer till LED-armaturer. LED-armaturerna är både energieffektiva och har längre livslängd än den traditionella glödlampan. För närvarande sjunker förbrukningen med 0,2-0,3 GWh årligen till följd av det. 2022 är cirka 25 % av armaturerna utbytta till LED.

  • Ett arbete pågår för att införa direktstyrning för alla ljuspunkter och om cirka två år ska majoriteten vara styrningsbara. För närvarande går belysningen att styra på ett flexibelt sätt för 40 % av alla belysningspunkter, resterande ljuspunkter regleras med ljussensorer och är svårare att styra.

  • Mätare installeras för att beräkna förbrukningen för gatubelysning. Tidigare har den beräknats ungefärligt, men de nya mätarna avläser faktisk förbrukning. 2025 ska alla mätare vara installerade.

Insatser för minskad elförbrukning på andra förvaltningar

Parallellt pågår ett arbete med att se över vilka åtgärder som Borås Stad kan vidta för att minska elbehovet i kommunens egna verksamheter. Uppmaningen har gått till alla förvaltningar och bolag. Exempelvis gör Lokalförsörjningsförvaltningen, som har hand om kommunens lokaler och anläggningar, olika insatser för att minska energiförbrukningen.

– Vi jobbar med finjusteringar på många olika håll för att minimera så mycket energiförbrukning som möjligt i våra lokaler. Vi undersöker bland annat hur vi kan tidsstyra värmesystem och ventilation på ett så effektivt sätt som möjligt. Värme och ventilation ska vara igång när den gör som mest nytta. Våra lokaler ska vara tillräckligt varma och ha en bra luftkvalitet när människor vistas där, beskriver Anders Waldau, förvaltningschef på Lokalförsörjningsförvaltningen.

Sedan en tid tillbaka har dessutom Borås Konstmuseum beslutat att korta ned utställningen med ljuskonst, Borås Bright Art, med sex veckor. Beslutet gäller de konstverk som visas utomhus. Det kommer att finnas timer på konstverken vilket innebär att de endast är upplysta kvällstid och när det är mörkt ute. Dessutom är alla ljuskällor i utställningen LED-armaturer.

Många glödlampor som ligger på ett golv varav en är tänd.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-20] Borås Stad arbetar för att minska elförbrukningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol