Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Årets kvalitetsrapport för undervisning och resultat är klar

Artikeln publicerades:

Det är en viss nedgång i gymnasiebehörighet för årskurs 9 medan den är något högre i årskurs 6. Spridningen hur det ser ut på olika skolor ökar. Det pågår insatser inom flera områden, exempel är inom språkutveckling och skolnärvaro.

Resultat i årskurs 9

Årets resultat visar en tillbakagång när det gäller slutbetygen för årskurs 9 vårterminen 2023. Gymnasiebehörigheten har gått från 82,2 procent 2022 till 81,2 procent 2023. Om nyanlända elever räknas bort är gymnasiebehörigheten högre: 82,6 procent. Det finns alltjämt en stor variation mellan skolorna avseende gymnasiebehörighet, från 62,2 procent till 97,3 procent. Faktorer som påverkar resultaten är bland annat elevsammansättning, effekter av pandemin, elevrörlighet och hög frånvaro.

Bland elever i årskurs 9 som ej är behöriga till gymnasiet är det sannolikt att en del av dem inte fullt ut har deltagit i undervisningen. Grundskoleförvaltningen arbetar fortsatt med närvarofrämjande åtgärder för att garantera alla elevers rätt till undervisning och möjlighet att nå så goda resultat som möjligt.

För att skapa större stabilitet i elevgrupper och bättre förutsättningar för elevens kunskapsutveckling har man nu skolbytesperioder.

Resultat i årskurs 6

Det genomsnittliga resultatet för alla elever i årskurs 6 för motsvarande gymnasiebehörighet (betyg i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk samt minst fem andra ämnen) är 80,1 procent, vilket är högre än året innan då genomsnittet var 77,2 procent. Spridningen är fortsatt stor mellan skolorna i årskurs 6, och har ökat något sedan 2022.

Läsförståelse

Att alla elever lär sig läsa och utvecklar sin läsförståelse är avgörande för att ta till sig kunskaper i övriga skolämnen. Det är genom att identifiera och åtgärda brister i läsförmågan som elevernas måluppfyllelse kan förbättras. Det är tredje året i rad som screeningverktyget Lexplore används för att testa läsförståelse. Av resultaten framgår vilka elever som inte läser eller ligger på nivåer under medel. För årskurs 1 gäller det 25 procent av eleverna, för årskurs 2 har 21 procent av eleverna resultat under medel. För årskurs 5 är motsvarande resultat 40 procent.

Grundskoleförvaltningen driver tillsammans med Skolverket ett projekt Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. Där ingår ett arbetssätt som innebär att man arbetar aktivt med språket i alla ämnen. Det är ett arbetssätt som fungerar bra för alla elever inte bara för dem som är flerspråkiga. Lärare, resurspersonal, bibliotekarier och annan personal i Borås Stads kommunala skolor har under hösten deltagit i olika utbildningar inom detta. Arbetet på skolorna kommer nu fortsätta genom kollegialt lärande.

Stolar i ett klassrum. Det hänger en rosa ryggsäck på stolen. 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-25] Årets kvalitetsrapport för undervisning och resultat är klar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol