Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad satsar på att vidareutbilda lärare i svenska som andraspråk

Artikeln publicerades:

Barn och ungas språkutveckling har stor betydelse för deras skolarbete. För att alla elever ska kunna lyckas med sin skolgång på ett så bra sätt som möjligt är utbildning i svenska språket en viktig del. I grundskolan läser elever antingen svenska eller svenska som andraspråk. För att öka andelen lärare som är behöriga inom ämnet svenska som andraspråk ges nu drygt 65 lärare möjlighet att läsa en kurs inom ämnet. Det är en satsning som genomförs i samarbete med Skolverket.

– Vår uppgift inom skolan är att skapa förutsättningar för alla våra elever att lyckas. Vi har ungefär en tredjedel elever som har annat modersmål än svenska. För dem är ämnet svenska som andraspråk en viktig del för att lyckas med sin övriga utbildning. Skolverket har erbjudit oss en möjlighet att genomföra riktade insatser inom området och vi kommer nu kunna öka andelen lärare med denna behörighet, säger Ulf Karlsson, förvaltningschef på Grundskoleförvaltningen.

I Borås ska alla barn och elever få möjlighet till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det finns inskrivet i visionen för en socialt hållbar framtid. Att gå klart grundskolan med godkända betyg är en viktig faktor för att nå detta. Elever ska vara förberedda för eftergymnasiala studier oavsett vem man är och vart man kommer ifrån.

Språkutvecklingen är grundläggande för utbildning

– Vi vill skapa förutsättningar som ger alla våra elever möjlighet att lyckas med sin skolgång. Att kompetensutveckla vår personal och stötta dem i möjligheten att öka sina behörigheter är ett arbete som pågår hela tiden. Just nu har Skolverket gett oss denna möjlighet inom ämnet svenska som andraspråk, vilket är bra för den grupp av våra elever som läser detta, säger Ulf Karlsson.

För att skapa förutsättningar för alla elever att tillgodogöra sig sin skolgång spelar språkutvecklingen en stor roll. Elevernas kunskaper inom svenska språket är grundläggande för hur de ska lyckas med hela sin utbildning. De elever som inte har svenska som modersmål har rätt att undervisas i Svenska som andraspråk. Ämnet är det enda i skolan som är behovsprövat och sträcker sig från elever som är nybörjare i svenska språket till de eleven som läser svenska som andraspråk på en avancerad nivå. Att läsa svenska som andraspråk är likvärdig med att läsa svenska, det vill säga att det ger samma meritpoäng och behörighet att söka till gymnasiet.

Flerspråkiga elever

I svenska som andraspråk arbetar läraren med att undervisa utifrån ett andraspråksperspektiv. Det betyder bland annat att eleven stärks i sitt eget lärande för att utvidga sin språkliga förmåga, till exempel genom att läraren stödjer eleven att bli medveten om sina egna strategier för språkinlärning och kommunikation. Det handlar också om att få undervisning som främjar muntlig och skriftlig kommunikation utan för tidigt krav på språklig korrekthet. Att våga är en förutsättning för att utvecklas. Elever som är flerspråkiga behöver också bygga ut sin språkliga bas, sitt vardagsspråk på svenska, samtidigt som de utvecklar det skolrelaterade språket.

– Våra flerspråkiga elever kommer från olika skolbakgrund. Några är nyanlända medan andra har varit i Sverige under några år. Men det största delen av våra flerspråkiga elever är födda i Sverige och har föräldrar med utländsk bakgrund. Att ge eleverna undervisning i svenska som andraspråk bidrar till att eleverna kan delta i den demokratiska processen. Att få komma till tals och bli lyssnad på, oavsett vilken bakgrund man har är en förutsättning för att bli en aktiv samhällsmedborgare, säger Susanna Stamenova Ekelund, verksamhetsutvecklare på Grundskoleförvaltningen.

Behörighetsgivande kurs i Svenska som andraspråk

I samverkan med Skolverket genomförs flera riktade insatser för att öka måluppfyllelsen hos nyanlända och flerspråkiga elever. Sedan ungefär ett år tillbaka har Grundskoleförvaltningen startat ett övergripande arbete med öka kunskaperna kring ämnet svenska som andraspråk. I arbetet har det tagits fram en specialbeställd behörighetsgivande kurs för lärare som vill öka sin behörighet i svenska som andraspråk. Kursen ges av Stockholms universitet. Och intresset för att gå kursen har varit stort hos både lärare och rektorer.

– Genom den här kursen kommer vi kunna utbilda och ge fler lärare behörighet inom ämnet. Kursen är planerad så att de som läser den gör det inom ramen för sin arbetstid. Under den tid som kursen genomförs kommer läraren tillsammans med rektor föra dialog kring behovsprövningen, organisationen och undervisningen av svenska som andraspråk. Det tror vi ger större likvärdighet på våra skolor., säger Annika Stenberg, verksamhetsutvecklare som tillsammans med Susanna drivit arbetet med att ta fram utbildningen.

– Vi är glada över att så många lärare och rektorer valt att söka kursen. Det kommer bidra till ökade möjligheter för den här gruppen elever att lyckas. Det handlar om att möta eleverna där de är, att ge dem framtidstro Och det gäller inte bara inom detta ämne utan är ett synsätt som präglar hela verksamheten, avslutar Ulf.

Ulf, Susanna och Annika

Ulf Karlsson, Susanna Stamenova Ekelund och Annika Stenberg

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-16] Borås Stad satsar på att vidareutbilda lärare i svenska som andraspråk

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol