Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

I Språkhallen samarbetar föräldrar och förskola kring barns språkutveckling

Artikeln publicerades:

Högst upp i Norrbyskolans förskola finns Språkhallen. Hit kommer barn från förskolorna i området tillsammans med en förälder och en pedagog från förskolan för att genom olika aktiviteter stimulera barnets språkutveckling. Miljön i Språkhallen är utformad för att stimulera barns språk.

– När föräldrar och barn kommer in i Språkhallen vill vi att man ska känna nyfikenhet, intresse och lust för att göra språkutvecklande aktiviteter, berättar Vasso Siameti verksamhetsutvecklare på Förskoleförvaltningen. Familjerna ska känna sig välkomnade.

Vasso Siameti verksamhetsutvecklare på Förskoleförvaltningen

Vasso Siameti, verksamhetsutvecklare på Förskoleförvaltningen

Besök i Språkhallen erbjuds alla familjer på Norrby där barnen går 15-timmar i veckan på förskola. I första hand bjuds de familjer in där det finns behov av utökad tid på förskolan för språkutvecklande insatser. Språkhallen är en del av det övergripande arbetet Socialt hållbart Borås.

– I Språkhallen får barnen möjlighet att utveckla sitt språk genom lek. Men besöket handlar till stor del också om att ge föräldrarna rätt verktyg så att de själva kan hjälpa barnet med språket, säger Vasso Siameti. För att leken ska bli språkutvecklande måste det finnas en vuxen med som leder leken och följer barnens intresse, en vuxen som vet vilka ord som ska användas så att leken kan gå vidare.

Fem träffar med olika aktiviteter

De familjer som väljer att tacka ja till erbjudandet att komma till Språkhallen får gå på fem träffar under fem veckor. Vid varje träff finns ett tema. Vid första och tredje träffen ägnar sig barn och förälder åt en leklåda. Vid andra träffen fokuserar man på bygg, konstruktion, matematik och lägesord. Vid fjärde träffen är det fokus på läsning och man besöker biblioteket på Norrby tillsammans. Det sista tillfället är det dags för experiment och fokus på språkutveckling inom naturvetenskap och kemi.

– Till leklådorna har vi gjort samtalskartor som följer med varje låda. Samtalskartan fungerar som ett stöd för föräldern för att komma igång med leken på ett bra sätt. Pedagogen stöttar också upp om det behövs och visar hur man kan arbeta med språket i leken. Familjen väljer själv vilket språk de vill använda i samtalet i leken. Många föräldrar tror att flerspråkighet är något dåligt för barnets språkutveckling. Det stämmer inte, flerspråkighet stärker barnets språkutveckling. Leken behöver inte ske på svenska utan kan lika gärna ske på modersmålet, berättar Vasso Siameti.

Leklådorna får familjen också låna med sig hem. Då kan familjen fortsätta med språkstimulerande lek även utanför Språkhallen.

Ett bord med leksaker och böcker

En möjlighet som uppskattas av deltagarna

Hittills har 51 familjer valt att komma till Språkhallen. Deltagandet är frivilligt och sker på eftermiddagen, när barnet slutat på förskolan för dagen.

– Många föräldrar som kommer till Språkhallen säger att äntligen kan jag bidra till mitt barns språkutveckling. Språket är nyckeln, det är vi alla överens om, men många föräldrar har svårt se sig själva som en del av lösningen och tänker att de inte kan hjälpa sitt barn förrän de själva klarat SFI. När de kommer hit och får rätt stöd och ser att modersmålet spelar roll får de en annan förståelse. Många tycker att det första besöket kan kännas svårt, men när de har varit här en gång och sett verksamheten så kommer de tillbaka. Efter de fem veckorna kan vi se att föräldrarna stärkts och blivit tryggare i sin roll att stötta barnets språkutveckling, berättar Vasso Siameti.

Nästa steg för Språkhallen

Arbetet i Språkhallen fortsätter och en arbetsgrupp med representanter från alla tre förskolor på Norrby kommer att arbeta vidare med att utveckla arbetet. Under våren och till hösten kommer också fler familjer att få erbjudande om att delta i Språkhallens verksamhet.

Böcker i Språkhallen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-05-24] I Språkhallen samarbetar föräldrar och förskola kring barns språkutveckling

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol