Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 21 augusti sammanträdde Kommunstyrelsen. På sammanträdet diskuterades bland annat en ny LSS-bostad i Viskafors.

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som Kommunstyrelsen behandlade.

Gruppbostad LSS på Åsahagsvägens i Viskafors

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att godkänna att 26,7 miljoner kronor avsätts för att bygga ett nytt LSS-boende på Åsahagsvägen i Viskafors, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.

Boendet ska bestå av 5 lägenheter med tillhörande kök och gemensamhetsutrymme. Det kommer att uppföras i suterräng och brukarna kommer att få egna entréer utifrån. Preliminär byggstart är satt till oktober 2023 med preliminär inflyttning i januari 2025.

Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att anta Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared.

Strategierna visar en önskvärd strategisk utveckling av kommunens fyra serviceorter med närområde. Dokumentet ska ligga till grund för framtida prioriteringar och utvecklingsarbete i serviceorterna och deras närområden.

Processen att ta fram strategierna har till stor del byggt på att hämta in kunskap från invånare i orterna. Samverkan har även skett med föreningar, invånare och andra lokalt engagerade som verkar i orterna samt berörda kommunala förvaltningar och bolag.

Detaljplaneuppdrag för nytt vård- och omsorgsboende på Trandaredsgatan

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till att ett nytt vård- och omsorgsboende byggs utmed Trandaredsgatan och ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för området.

Området är idag naturmark och ägs av Borås Stad. Det har ett bra geografiskt läge i staden, lättillgängligt för brukare, anhöriga och medarbetare och ger möjlighet till en kontakt med grönska. Det finns bra förbindelser med kollektivtrafik.

Boendet är planerat för 70-90 lägenheter med gemensamhetsutrymmen, tillagningskök, övriga utrymmen samt en egen gård.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 21 augusti 2023

Vy över stadshuskvaretert.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-08-23] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol