Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-08-21.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-08-30 15.50
Kommunstyrelsens protokoll 2023-08-21 Bilagor.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-08-30 15.51

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-08-21 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 21.1 MB. 21.1 MB 2023-08-17 13.53
Kommunstyrelsen 2023-08-21 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2023-08-17 13.51
Kommunstyrelsen 2023-08-21 Handlingar.pdf Pdf, 115.8 MB. 115.8 MB 2023-08-17 14.03

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00501 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00511 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Akademiplatsen AB - överflyttning av verksamhet och likvidation
  Dnr 2023-00460 1.1.2.25 Programområde 1
 5. Kc2 Budget 2024 Kommunfullmäktige
  Dnr 2023-00500 1.2.4.1 Programområde 1
 6. Kc3 Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås
  Dnr 2023-00557 1.1.1.4 Programområde 1
 7. Kc4 Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Borås
  Dnr 2023-00508 1.1.1.4 Programområde 1
 8. Kc5 Inrättande av kommunalt uppdrag Rådhusgruppen
  Dnr 2023-00491 1.1.2.25 Programområde 1
 9. Kc6 Revidering av Miljö-och konsumentnämndens reglemente
  Dnr 2023-00141 1.2.2.2 Programområde 1
 10. Kc7 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
  Dnr 2023-00336 1.3.1.4 Programområde 1
 11. Kc8 Redovisning av kommunalt partistöd 2022 för Miljöpartiet de Gröna Borås
  Dnr 2023-00584 1.1.1.4 Programområde 1
 12. Kc9 Planeringsunderlag 2024 Kommunstyrelsen
  Dnr 2023-00550 1.1.2.1 Programområde 1
 13. PF1 Svar på Motion av Inger Landström (V): Identifiera våldsutsatthet hos våra anställda i Borås stad
  Dnr 2023-00235 1.1.1.1 Programområde 1
 14. KU1 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2023
  Dnr 2023-00069 3.7.2.25 Programområde 2
 15. KU2 Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2022
  Dnr 2023-00204 1.4.2.1 Programområde 1
 16. KU3 Ändring av stadgarna för Föreningsarkivet i Borås
  Dnr 2022-00458 1.2.2.2 Programområde 1
 17. KU4 Redovisning av Stadsledningskansliet inkomna synpunkter januari - december 2022
  Dnr 2023-00509 1.4.2.1 Programområde 1
 18. M1 Detaljplaneändring för Sjömarken, Backabo 2:52 (Sjöhagenskolan)
  Dnr 2023-00489 3.1.1.1 Programområde 4
 19. M2 Ny manöverbana för motorcykelprov i Borås Stad
  Dnr 2023-00406 3.1.1.0 Programområde 4
 20. E1 Svar på motion av Andreas Exner och Leif Häggblom (SD): Slopa förskoleavgiften i juli
  Dnr 2023-00256 1.1.1.1 Programområde 3
 21. E2 Revidering av regler för skolskjuts
  Dnr 2023-00471 3.5.4.0 Programområde 3
 22. E3 Anslagsframställan utökade lokaler Sven Eriksongymnasiet
  Dnr 2022-00462 2.6.1.1 Programområde 3
 23. E4 Förbundsordning från 1 jan 2024 för Tolkförmedling Väst
  Dnr 2023-00507 3.4.4.1 Programområde 1
 24. E5 Anslagsframställan för gruppbostad Åsahagsvägens LSS, Viskarhult 2:68, Viskafors
  Dnr 2023-00526 2.4.2.0 Programområde 3
 25. E6 Svar på initiativärende: Ett rättvisare ersättningssystem inom hemtjänsten
  Dnr 2019-00420 1.1.2.0 Programområde 2
 26. E7 Återvinningstaxa - Kommunalt avfall 2024
  Dnr 2023-00566 3.3.3.0 Programområde 1
 27. E8 Prisjustering VA-taxa 2024
  Dnr 2023-00565 3.3.2.0 Programområde 1
 28. E9 Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 2024 samt riktlinjer och anvisningar för intern kontroll
  Dnr 2023-00545 1.2.3.2 Programområde 1
 29. SP1 Kommunernas klimatlöften 2024-2026
  Dnr 2023-00218 3.2.1.0 Programområde 2
 30. SP2 Antagande av Trafikprogram
  Dnr 2022-00245 3.3.6.0 Programområde 4
 31. SP3 Västtrafiks Trafikplan 2025
  Dnr 2023-00503 3.3.4.0 Programområde 4
 32. SP4 Yttrande över externgranskning av ärende på fastigheten VIARED 8:109, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
  Dnr 2023-00468 3.1.1.0 Programområde 4
 33. SP5 Yttrande över planbesked för Viared 16:41
  Dnr 2023-00285 3.1.1.1 Programområde 4
 34. SP6 Svar på remiss från Klimat- och näringsdepartementet: Promemorian Cirkulär hantering av textil och textilavfall
  Dnr 2023-00418 3.2.1.0 Programområde 2
 35. SP7 Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared. (Budgetuppdrag 2020)
  Dnr 2021-00176 3.1.1.0 Programområde 4
 36. SP8 Detaljplanuppdrag för nytt vård- och omsorgsboende på Hulta del av Hulta 4:2 - Trandaredsgatan
  Dnr 2021-00375 3.1.1.0 Programområde 4
 37. SP9 Svar samråd Dalsjöfors Tummarp 1:116 m.fl. Tummarpsskolan
  Dnr 2021-00969 3.1.1.1 Programområde 4
 38. SP10 Svar på motion av Paul-André Safko (M): Shared Streets konceptet
  Dnr 2022-00737 1.1.1.1 Programområde 4
 39. MK1 Revidering av riktlinjer för resor
  Dnr 2023-00474 1.2.2.1 Programområde 2

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023-08-21 Alt förslag KD+M MK1 - Revidering av riktlinjer för resor.docx Word, 67.4 kB. 67.4 kB 2023-08-21 13.11
2023-08-21 Alt förslag KD+M SP1 - Kommunernas klimatlöften.docx Word, 71.3 kB. 71.3 kB 2023-08-21 13.11
2023-08-21 Alt förslag KD+M SP8 - Detaljplanuppdrag för nytt vård- och omsorgsboende på Hulta del av Hulta 4 2 - Trandaredsgatan.docx Word, 577 kB. 577 kB 2023-08-21 13.11
2023-08-21 Alt förslag KD+SD SP2 - Antagande av Trafikprogram.docx Word, 80.5 kB. 80.5 kB 2023-08-21 13.11
2023-08-21 Alt förslag M SP2 - Antagande av Trafikprogram.docx Word, 50.3 kB. 50.3 kB 2023-08-21 13.11
2023-08-21 Alt förslag M SP10 svar på motion av Paul-Andre Safko (M) Shared Street konceptet.docx Word, 46.2 kB. 46.2 kB 2023-08-21 13.11
2023-08-21 Alt Förslag M+KD KU1 Ej verkställda biståndsbeslut.docx Word, 105.9 kB. 105.9 kB 2023-08-21 13.11
2023-08-21 Alt förslag M+KD+SD SP4 Förhandsbesked om nybyggnation av enbostadshus.docx Word, 64.3 kB. 64.3 kB 2023-08-21 13.11
E1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 49.9 kB. 49.9 kB 2023-08-21 13.37
KC7 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 45.1 kB. 45.1 kB 2023-08-21 13.37
M1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 48.6 kB. 48.6 kB 2023-08-21 13.37
MK1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 98.7 kB. 98.7 kB 2023-08-21 13.37
MK1 Bilaga SD.pdf Pdf, 307.1 kB. 307.1 kB 2023-08-21 13.38
PF1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 52.7 kB. 52.7 kB 2023-08-21 13.38
SP1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 64.1 kB. 64.1 kB 2023-08-21 13.38
KS230821 PF1 Alt förslag V Svar på motion av Inger L Identifiera våldsutsatthet hos våra anställda.docx Word, 49.6 kB. 49.6 kB 2023-08-21 13.41
KS230821 SP3 Alt förslag V Västtrafiks trafikplan 2025.docx Word, 49.6 kB. 49.6 kB 2023-08-21 13.41

Protokollsanteckningar

Initiativärenden

Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-08-21 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol