Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads grundskolor står sig väl i nationell jämförelse

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Kvalitetsrapporten för jämförelse av nationella resultat 2021 visar att elever i årskurs 9 i Borås Stads kommunala skolor presterar högre än vad de statistiskt sett borde. Även meritvärdet har ökat, medan behörigheten till gymnasiet har sjunkit något jämfört med 2020 års resultat.

Borås bättre än det modellberäknade värdet

Borås Stads grundskolor har fortsatt bättre resultat än vad vi statistiskt sett borde. Avvikelsen från de modellberäknade värdena visar att eleverna i årskurs 9 presterar bättre eller på samma nivå jämfört med snittet för Sveriges kommunala skolor. Resultatet för meritvärdet är likt 2020 bland de 25 procent bästa i Sveriges kommuner. Detta pekar på att Borås Stad lyckas väl med det kompensatoriska uppdraget. I Borås Stad har fler elever utländsk bakgrund än i jämförbara kommuner, och färre elever i Borås har föräldrar med eftergymnasial utbildning.

Högre meritvärde men färre behöriga

I årskurs 9 är Borås Stads resultat högre meritvärde men lägre andel behöriga till gymnasiet. Meritvärdet har ökat till 224,9 från förra årets 223,7. Gymnasiebehörigheten har sjunkit till 80,5 procent från förra årets 84,4 procent. Att det är fler elever som presterar ett högre meritvärde samtidigt som fler elever inte når gymnasiebehörighet kan sannolikt förklaras av pandemirelaterade orsaker. Pandemin har påverkat samhället i stort och även undervisningen i skolan

– Vi är glada över de goda resultaten när det gäller de modellberäknade värdena. Samtidigt ser vi att skillnaden mellan de elever som presterar bättre meritvärden och de som inte når gymnasiebehörighet har ökat. Därför behöver vi fortsätta vårt målinriktade arbete med att alla elever ska nå behörighet till gymnasiet, säger Hayne Hedin, tillförordnad förvaltningschef för Grundskoleförvaltningen.

Fler resultat i rapporten

Resultaten för Borås Stad 2021 visar liksom tidigare år, oavsett ämne och årskurs, på en stor variation mellan de olika skolorna. Generellt är flickornas resultat bättre än pojkarnas, i såväl Borås Stads skolor som nationellt. I årskurs 6 står sig Borås Stads resultat väl i relation till snittet för Sveriges kommunala skolor.

Information, ikon

Mer information

Kvalitetsrapporten Jämförelse av nationella resultat 2021 är en del i huvudmannens uppföljning och analys av grundskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.

Ta del av hela rapporten

¹ Avvikelsen för modellberäknat värde visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden har tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn har tagits till:

  • behov av ekonomiskt bistånd
  • nyinvandrade elever (i Sverige sedan 0-4 år tillbaka)
  • föräldrars utbildningsnivå
  • elevernas kön
  • andel elever med okänd bakgrund
Pennor, papper och block på ett bord

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-03-30] Borås Stads grundskolor står sig väl i nationell jämförelse

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol