Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överklaga beslut om byggåtgärder

De flesta beslut som fattas av Samhällsbyggnadsnämnden kan överklagas av de som berörs av beslutet. De som berörs kan till exempel vara du själv, din granne och/eller andra sakägare.

När Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges sökande, fastighetsägare och de som lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit tillgodosedda. Om du är berörd och anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det inom tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

Har du meddelats, men inte blivit delgiven, kan du överklaga i fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

När börjar beslutet gälla?

De som delges beslutet, till exempel dina grannar, kan överklaga tre veckor från att de tagit del av beslutet. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft och går inte längre att överklagas.

Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden avslå din ansökan. Du kan då överklaga beslutet under tre veckor innan beslutet vinner laga kraft, alltså börjat gälla.

Så här överklagar du

Om du vill överklaga ett beslut måste du vara berörd av det. Vi tar emot dina skriftliga synpunkter antingen via brev eller via mejl. Om du anlitar ett ombud ska ombudet bifoga en fullmakt.

Ditt överklagande ska innehålla

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer.

Ange vilket beslut du överklagar. Beskriv hur du vill att beslutet ska ändras och vilka omständigheter du stödjer din överklagan på. Bifoga gärna eventuella handlingar som du anser styrker din uppfattning.

Tid för överklagan

När Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat en ansökan så skickar vi ut information, alltså delger, beslutet till grannar och andra berörda som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Detta innebär att en handling eller ett beslut lämnas till en person på ett dokumenterat sätt. Din överklagan måste ha kommit fram till oss inom tre veckor.

Vi kungör (publicerar) också beslut i Post- och Inrikes Tidningar. Om du inte fått en delgivning kan du överklaga i fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka in din överklagan

Du måste ha lämnat in din överklagan senast tre veckor efter att du fått ta del av beslutet. Överklagandn ska ställas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, men skickas eller lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad.

Maila in din överklagan till:
samhallsbyggnad@boras.se

Du kan också skicka en skriftlig överklagan till:
Borås Stad
Samhällsbyggnadsnämnden
501 80 Borås

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna skickas vidare till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som handlägger ärendet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Överklaga beslut om byggåtgärder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender

 • Demensdagen


  Tid: kl.
  Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, lokal...

 • Löv i fokus med svart scen i bakgrund

  Fristaddagarna


  Tid: kl.
  Plats: Fristad torg med omnejd

 • Bild tagen inifrån Hultahuset med en folkmassa utanför

  Hej Hulta!


  Tid: kl.
  Plats: Hultahuset och Hulta torg