Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrdokument inom arbete

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området arbete.

 • Personalpolitiskt program

  Personalpolitiken pekar ut riktningen för hur Borås Stad tar till vara kunnandet och kapaciteten
  hos alla som arbetar i Borås Stad, skapar ett hållbart arbetsliv och ger förutsättningar för att lösa
  vardagens arbetssituationer på nya sätt. Det gör att vi kan lösa vårt uppdrag som välfärdsaktör,
  samhällsutvecklare, demokratiaktör och arbetsgivare.
  Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Personalpolitiskt program Pdf, 486.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för ett integrerat samhälle

  Vi ska i vårt integrationarbetet ha ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för ett integrerat samhälle Pdf, 522.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Arbetsmiljöpolicy

  Alla organisationer ska ha en arbetsmiljöpolicy som visar arbetsgivarens övergripande målsättning, viljeinriktning och medel för det långsiktiga arbetet med arbetsmiljön. Dokumentet som beskriver hur vår arbetamiljö ska vara och hur vi når dit. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Arbetsmiljöpolicy Pdf, 477.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Kommunikationspolicy

  God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med dem som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. God kommunikation gör kommunens mål och beslut tydliga och förankrar dem hos invånarna. Den skapar förutsättningar för dialog, och är därmed en kärnfråga för demokratin. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Kommunikationspolicy Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter

  Alla vi anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ett ansvar för att motverka oegentligheter. Det kan handla om att förebygga eller upptäcka oönskade beteenden eller handlingssätt som får konsekvenser för Borås Stads verksamheter och anseende. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Vårt förhållningssätt- hur vi motverkar oegentligheter Pdf, 486.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Personalpolitiska riktlinjer

  De personalpolitiska riktlinjerna är en fördjupning av det personalpolitiska programmet och är gemensamma för kommunens förvaltningar och bolag. Riktlinjerna konkretiserar och ger stöd och vägledning i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare Dokumentet är beslutat av Kommunstyrelsen och gäller till och med .

  Personalpolitiska riktlinjer Pdf, 112.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för resor

  Vi reser bara när det är nödvändigt och samordnar våra tjänsteresor. Alla resor ska vara trafiksäkra. Andelen fossilbränslefria resor ska öka. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resfria möten. Det ska vara enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinjer för resor Pdf, 597.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom arbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender