Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Marknadsbedömning

Som student kan du hjälpa oss med att göra en marknadsbedömning. En marknadsbedömning kan omfatta många olika arbetsmoment och syftar i första hand till att utgöra underlag för strategiska beslut för nyetableringar eller för vidareutveckling av befintliga verksamheter.

Man kan också använda benämningarna marknadsundersökning eller marknadsanalys.

Förslag på ämnen:

 • Byggmarknaden
 • Byggservicemarknaden
 • Mark- och anläggningsmarknaden
 • Asfaltsmarknaden
 • Drift och underhåll gator och vägar
 • Drift och underhåll VA
 • Drift och underhåll park och grönytor
 • Drift och underhåll idrottsanläggningar
 • Fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning
 • Städning/lokalvård offentliga fastigheter
 • IT-dataverksamhet
 • Grafisk produktion
 • Fordonsmarknaden (leasing, uthyrning och köp)
 • Fordonsverkstäder
 • Mekaniska verkstäder
 • Redovisning (ekonomisk)

En marknadsbedömning ska omfatta de flesta av följande arbetsmoment:

 1. En allmän definition av aktuell marknad och av de tjänster som levereras av marknadens aktörer.
 2. En mera detaljerad beskrivning av produkt- eller tjänstemarknaden som ska bedömas (avgränsning med tydlig beskrivning av vilka typer av tjänster som ingår).
 3. En avgränsning av geografiskt område som marknadsbedömningen skall gälla
  (exempelvis hela Sverige, Götaland, Västra Götaland, Sjuhäradsbygden, Borås Stad)
 4. En bedömning av aktuell marknadsstorlek räknat i produktionsvolym i mkr/år.
 5. Analys av aktörer (konkurrenter) på den aktuella marknaden (årsvolymer, antal anställda, styrkor, svagheter etc.)
 6. Kundanalyser – definitioner och beskrivning av vad som ska analyseras
 7. Strategiska partners – analys och kartläggning.

Om du är intresserad av att göra en marknadsbedömning som examensarbete,

kontakta Martin Dahl, 033-35 75 04, avdelningschef Entreprenad, Servicekontoret.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Marknadsbedömning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender