Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal dit medarbetare och förtroendevalda i Borås Stad ska kunna anmäla misstankar om missförhållanden.

En verksamhetsutövare får inte hindra eller försöka hindra någon från att anmäla till visselblåsarfunktionen eller vidta repressalier mot den som anmält. Den som anmäler till visselblåsarfunktionen är skyddad av sekretess.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas vid misstanke om missförhållanden, exempelvis handlanden eller underlåtenheter av allvarligare karaktär, som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram och åtgärdas. Det kan till exempel vara överträdelse av lagar, interna regler och riktlinjer, mutor, bedrägerier eller tjänstefel.

Personen som anmäls ska vara förtroendevald eller anställd i Borås Stads förvaltningar eller bolag. Missförhållandet ska ha koppling till personens tjänsteutövning i Borås Stad.

Personen som anmäler ska vara, ha varit eller komma att bli verksam i den verksamhet där missförhållandet uppstått.

Anmälan ska vara saklig och uppgifterna korrekta. Anmälaren ska haft skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

När ska funktionen inte användas?

Synpunkter och klagomål på exempelvis lokaler, omorganisation och liknande är i normalfallet inte missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram och ska därför inte hanteras av visselblåsarfunktionen. Dessa synpunkter tar man med sin närmaste chef, och i de fall de kommer in till visselblåsarfunktionen översänds de till aktuell förvaltning eller bolag för kännedom och eventuella åtgärder.

I normalfallet utgör inte heller anmälningar som avser arbetsmiljö eller arbetsrätt den typ av missförhållanden som ska utredas av visselblåsarfunktionen. Rapportering av förhållanden som uteslutande påverkar den rapporterande personen eller den egna arbetssituationen, som konflikter mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare, lönesättning och så vidare, bedöms som regel inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive förvaltning eller bolag.

Ärenden som avser arbetsmiljö och/eller arbetsrätt överlämnas till Stadsledningskansliets Personal och förhandlingsavdelning för vidare eventuella åtgärder.

Särskilt om förtroendevalda och politiska sekreterare

En anmälan avseende arbetsmiljö och/eller arbetsrätt som pekar ut förtroendevald ska, utan åtgärd från visselblåsfunktionen och efter beslut av stadsdirektör, överlämnas till det parti den förtroendevalde eller den politiska sekreteraren tillhör. Om förtroendevald har en arbetsledande funktion för tjänsteperson och anmälan avser arbetsmiljö och/eller arbetsrätt ska ärendet utredas av Stadsledningskansliets Personal och förhandlingsavdelning.

Blir en anmälan offentlig?

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir en allmän handling. Detta innebär att handlingen kan begäras ut, men att en sekretessprövning sker vid varje utlämning. En uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en anmälare har alltid sekretesskydd.

Du som anmälare kan lämna dina kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen och vara skyddad av sekretessen. Du kan då få återkoppling om vad som hänt med din anmälan och visselblåsarfunktionen kan ställa kompletterande frågor till dig för att kunna utreda din anmälan på ett bättre sätt. Det är endast utsedda behöriga personer som får tillgång till dina kontaktuppgifter.

Hur du gör en anmälan?

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet ansvarar för och hanterar Borås Stads visselblåsarfunktion.

Borås Stads visselblåsarfunktion Pdf, 218.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan även anmäla till ansvarig myndighet

Utöver detta har regeringen gett ett antal myndigheter i uppdrag att ta emot visselblåsningar inom sina respektive ansvarsområden. Om du inte vill använda kommunens visselblåsarfunktion för att rapportera om missförhållanden kan du rapportera via respektive myndighets externa rapporteringskanal.

Visselblåsarlagen, Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Visselblåsarfunktion

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender