Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Socialt hållbart Borås - samordning med näringslivet och områdesutveckling

Näringslivet är en viktig samhällsaktör och har en avgörande roll i arbetet för att uppnå ett socialt hållbart samhälle. Dels är näringslivet en aktör som kan bidra med kreativa sociala insatser och dels en aktör som kan bidra till att skapa förutsättningar för arbete.

Enligt forskning är det framförallt tre grupper som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden – utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning och personer utan utbildning på gymnasienivå. Syftet med det långsiktiga uppdraget Socialt hållbart Borås är att skapa samverkan mellan kommun och näringsliv för att bland annat få fler från grupper som står längre från arbetsmarknaden i arbete.

Socialt hållbart Borås är politiskt förankrat i Borås Stad och visar på att uppdraget är viktigt i dessa tider med hög arbetslöshet, ojämna livsvillkor och utanförskap. Uppdraget bringar bland annat förutsättningar för egenförsörjning, inte bara idag, inte bara imorgon utan även för nästa generation genom att vi skapar förebilder som går till arbete och studier och som visar att utbildning, arbete och egenförsörjning är av största vikt.

Arbetslösheten i Borås varierar kraftigt mellan ett av stadens mer resursstarka områden som har en arbetslöshet under 4% jämfört med ett av stadens mest resurssvaga områden som har en arbetslöshet på över 40% och där ekonomiskt bistånd representerar en stor del av den individuella försörjningen.

Ett framgångsrikt arbetsmarknadsarbete behöver möta behoven och förutsättningarna hos fokusgrupperna och näringslivet. För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för människor som står utanför och dessutom samtidigt trygga kompetensförsörjningen, behöver vi bredda möjligheten till inträde och jobba för att arbetsgivare i Borås tänker kreativt kring hur man kan bistå med sociala insatser samt har en bred rekrytering och en blandning av anställda.

I den framtagna områdesutvecklingsmodellen finns prioriterade geografiska områden i staden där livsvillkoren är sämre. Här samverkar kommun, näringsliv, föreningsliv, civilsamhälle och boende för att stärka levnadsvillkor och hälsa, öka antal personer med gymnasieutbildning samt minska arbetslösheten. Ett utvecklingsområde under 2024 är att involvera näringslivet ytterligare i områdesutvecklingsarbetets prioriterade områden utifrån ett socialt hållbart Borås.

Socialt hållbart Borås

En äldre och en yngre kvinna som sitter vid ett bord och tittar i en pärm
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Socialt hållbart Borås - samordning med näringslivet och områdesutveckling

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender