Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrdokument inom omsorg och stöd

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet,  inom området omsorg och stöd.

 • Program för ANDTS-förebyggande arbete

  Förkortningen ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar. Målet för oss är att genom ett effektivt och kunskapsbaserat arbete arbeta för ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar (spel om pengar innefattar även att förebygga dataspelsberoende och överdrivet dataspelande1) samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för ANDTS-förebyggande arbete Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för en god individ- och familjeomsorg

  Programmet beskriver hur verksamheten ska utvecklas för en modern individ- och familjeomsorg där personens behov är i centrum. Utvecklingsarbetet inom individ- och familjeomsorgen utgår från följande fem områden: Se hela människan, frigöra och utveckla styrkor och färdigheter, förutsättningar att göra ett bra jobb, medskapande,
  samverkan med andra aktörer.
  Dokumentet är beslutat av Individ- och familjeomsorgsnämnden och gäller till och med .

  Program för en god individ- och familjeomsorg Pdf, 162.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för ett integrerat samhälle

  Vi ska i vårt integrationarbetet ha ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för ett integrerat samhälle Pdf, 522.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för föräldrarskapsstöd

  Vårt föräldrarskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för föräldrarskapsstöd Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för nationella minoriteter

  I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för nationella minoriteter Pdf, 213.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program mot hedersrelaterat våld och förtryck Pdf, 466.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program mot hemlöshet

  Borås Stads ansvar i hemlöshetsfrågan befinner sig i skärningspunkten mellan bostadsförsörjning
  och socialtjänst. Borås Stad har ett ansvar att planera för en bostadsförsörjning för alla
  kommuninvånare samtidigt som socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas
  i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Arbetet med att bekämpa hemlöshet är
  därmed både en bostadspolitisk och en socialpolitisk fråga, men berör även andra områden
  som integration, arbetsmarknad samt hälso- och sjukvård
  Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program mot hemlöshet Pdf, 585.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Ungdomspolitiskt program

  Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. Programmet anger vår viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. Beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Ungdomspolitiskt program Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Kostpolicy

  Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Kostpolicy Pdf, 201.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för vård- och omsorgsboende, hemtjänst, korttidsboende och hemvårdsbidrag samt regler för hemvårdsbidrag och förenklat beslutsfattande

  Riktlinjen vänder sig till dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara din dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat sätt. Dokumentet är beslutat av Vård- och äldrenämnden och gäller till och med .

  Riktlinjer för vård-och omsorgsboende, hemtjänst, korttidsboende och hemvårdsbidrag samt regler för hemvårdsbidrag och förenklat beslutsfattande Pdf, 429.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Riktlinjer för trygghetsbostäder

  Borås Stad ger bidrag till gemensamhetslokal vid trygghetsbostäder, samt bekostar en
  aktivitetssamordnare. För detta måste boendet uppfylla kraven i dessa regler.
  Dokumentet är beslutat av Vård- och äldrenämnden och gäller till och med .

  Riktlinjer för trygghetsbostäder Pdf, 117.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom omsorg och stöd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender