Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Styrdokument inom omsorg och stöd

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet,  inom området omsorg och stöd.

Program

Drogpolitiskt programPDF
Det drogpolitiska programmet bygger på de nationella målen och gäller alla nämnder och bolag.

Program för föräldraskapsstödPDF
Programmet ger grunder för det föräldrastöd som Borås Stad ska erbjuda.

Ungdomspolitiskt programPDF
Syftet med det ungdomspolitiska programmet är att skapa grundförutsättningar för kunskapsbaserad, sektorsövergripande och kommunal ungdomspolitik.

Program för ett tillgängligt samhällePDF
Programmet visar kommunens ambitioner för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Borås Stads program för personer med funktionsnedsättning visar stadens ambitioner för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås.

Program mot hemlöshetPDF
Borås Stads program mot hemlöshet är ett led i att hindra att hemlöshet uppstår. Ekonomiska och sociala problem kan vara orsaker men i hög grad även strukturellla faktorer som till exempel tillgången på bostäder.

Riktlinjer

Riktlinjer för vård- och omsorgsboende, hemtjänst, korttidsboende och hemvårdsbidragPDF
Borås Stads riktlinjer för hemtjänst, korttidsvistelse och vård- och omsorgsboende utgår från socialtjänstlagens intentioner. Riktlinjen vänder sig till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat sätt.

Planer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete (inom vård och omsorg)PDF
Med kvalitet menas att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter, samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Kvalitet är att göra rätt saker, på rätt sätt och ytterst att med tilldelade resurser nå avsett resultat.

Handlingsplan för ett tillgängligt samhällePDF
Tydliggör vad som ska göras för att nå stadens ambitioner för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås.

Policy

KostpolicyPDF
Kostpolicyn tydliggör stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet med styrning och ledning och utveckling inom måltidsområdet

Regler

Värdighetsgarantier för funktionshinderverskamheten och socialpsykiatrinPDF
Värdighetsgarantierna är regler för bland annat bemötande, trygghet och inflytande i funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin.

Regler för trygghetsboendePDF
Trygghetsbostäderna överbryggar glappet mellan det ordinära boendet och vård- och omsorgsboendet. Boendeformen är förebyggande genom att den kan undanröja eller skjuta upp behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende. För detta måste boendet uppfylla kraven i dessa regler.

Regler för förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgenPDF

Reglerna beskriver vad som gäller vid förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen 4 kap. 2a§, för
äldreomsorgen i Borås Stad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom omsorg och stöd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol