Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp

 Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett verktyg för att ta reda på hur unga upplever sina livsvillkor. Lupp består utav en enkät som innehåller ungefär 60 frågor där unga får ge sin syn på; fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och genom åren har en stor andel av Sveriges kommuner någon gång genomfört den och många använder den som en del i uppföljningen av det ungdomspolitiska arbetet.

Under hösten 2020 genomfördes Lupp för femte gången I Borås Stad. Enkäten riktas till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på samtliga kommunala och fristående skolor. Som en del i Borås Stads inkluderingsarbete genomfördes också en anpassad Lupp för elever i sär­skolan, A-Lupp. Enkäten har samma områden, men färre antal frågor och svarsalternativ. A-Luppen genomfördes under samma period som Luppen, men i årskurs 7–9 i grundskolan och för hela gymnasiet. Resultatet av enkäten har sammanställts och analyserats i en rapport som heter Ung i Borås och den ger en samlad bild av ungas livsvillkor och levnadsvanor i kommunen.

Korallpionen Rickman 2, foto Fredrik Åkerberg

 

Syftet med Lupp är att förbättra ungas villkor i samhället. Rapporten används främst som beslutsunderlag för politiker och tjänstemän i frågor som rör unga men fungerar också som utgångspunkt för diskussioner och samtal i olika sammanhang. Syftet är också att stärka ungas delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. För även om unga har kunnat ge sin bild genom att svara på Lupp-enkäten så skapar resultatet minst lika många frågor som det ger svar. När vi frågar oss varför det ser ut som det gör och hur vi går vidare strävar vi efter att unga ska bjudas in att delta. Då blir det ungas egna tankar, åsikter och idéer som fortsätter vara utgångspunkten för hur vi förbättrar ungas villkor i Borås.

Årets rapport är utformad för att knyta ihop ungas mänskliga rättigheter genom barnkonventionen och den ungdomspolitik som bedrivs i Borås Stad. Genomgående i rapporten anger de allra flesta att de är nöjda med sina liv, sin fritid och skolgång. De allra flesta känner sig trygga hemma och ser positivt på framtiden. Dock ser vi att svaren skiljer sig åt utifrån en bakgrundsfaktor, så som kön, födelseland, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Om man är kille, född i Sverige utan en funktionsnedsättning och är heterosexuell så är chansen större att du svarar mer positivt i enkäten kontra om du är tjej, född utanför Sverige, har en funktionsnedsättning och har annan sexuell läggning än heterosexuell. Självklart varierar den stora massan mellan dessa två ytterligheter. Årets rapport hittas här:

Ung i Borås 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lupp används flitigt i feriearbetet Unga kommunutvecklare, läs mer om det Här.

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol