Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett verktyg för att ta reda på hur unga upplever sina livsvillkor. Lupp består utav en enkät som innehåller ungefär 80 frågor där unga får ge sin syn på:

  • Fritid
  • Skola
  • Politik och samhälle
  • Trygghet
  • Hälsa
  • Arbete
  • Framtid

Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Enkäten riktades till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på samtliga kommunala och fristående skolor. Resultatet av enkäten har sammanställts och analyserats i en rapport som heter Ung i Borås och den ger en samlad bild av ungas livsvillkor i kommunen.

Lupp genomförs i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och många kommuner i Sverige har under åren genomfört Lupp som en del i uppföljningen av det ungdomspolitiska arbetet. Under 2017 genomfördes Lupp, förutom i Borås, i 22 andra kommuner. Det möjliggör jämförelser mellan Borås och genomsnittet för dessa kommuner. Eftersom Borås genomfört enkäten vid tre tillfällen tidigare, 2008, 2012 och 2014, finns dessutom möjligheten att göra jämförelser över tid. Dock genomgick enkäten en omfattande ombearbetning 2015 och gör att vissa resultat ej kan jämföras med föregående år. 

en måltavla, en mobil, ett pris, en stjärna, en dator, pratbubbla, en smiley.

 Syftet med Lupp är att förbättra ungas villkor i samhället. Rapporten används främst som beslutsunderlag för politiker och tjänstemän i frågor som rör unga men fungerar också som utgångspunkt för diskussioner och samtal i olika sammanhang. Syftet med Lupp är också att stärka ungas delaktighet och inflytande. För även om unga har kunnat ge sin bild genom att svara på Lupp-enkäten så skapar resultatet minst lika många frågor som det ger svar. När vi frågar oss varför det ser ut som det gör och hur vi går vidare strävar vi efter att unga ska bjudas in att delta. Då blir det ungas egna tankar, åsikter och idéer som fortsätter vara utgångspunkten för hur vi förbättrar ungas villkor i Borås.

Unga i Borås är nöjda med sin skolgång och fritid samt uppger att de är vid god hälsa. Dessutom finns det ett stort engagemang för samhällsfrågor, omkring 50 procent av de tillfrågade vill vara med och påverka frågor som rör kommunen.

Rapporten visar ett genomsnitt i staden som stämmer överens med genomsnittet för Luppen på nationell nivå och även mot tidigare lokala Lupp-resultat (2008,2012 och 2014). Det finns dock skillnader när analys görs utifrån könsidentitet, funktionsnedsättning, bostadsområde, skola, sexuell läggning, och/eller ekonomiska förutsättningar.”

Rapporten Ung i Borås 2017PDF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol