Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Hemlöshetskartläggning 2019

Vart sjätte år gör Socialstyrelsen en nationell kartläggning av hemlösheten i Sverige. De år som Socialstyrelsen inte gör hemlöshetskartläggningen genomför Individ- och familjeomsorgsförvaltningen en lokal kartläggning på uppdrag av kommunfullmäktige i Borås Stad. Detta görs utifrån Borås Stads program mot hemlöshetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den lokala kartläggningen bygger på Socialstyrelsens nationella undersökning. Det är en enkätundersökning som besvaras av medarbetare inom socialtjänstens fyra förvaltningar i Borås Stad.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen genomför den lokala undersökningen under vecka 36. Utöver enkätsvaren har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen även hämtat in uppgifter från personliga ombud, vräkningsförebyggande enheten samt från en brukarrevision.

Tabellerna nedanför visar delar av resultatet för Borås Stad. De år som är markerade med * är de år då Socialstyrelsen gjort kartläggningen.

Situation 1, akut hemlöshet: En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare

År

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018

2019

Antal i Borås

19

17

29

36

25

20

25

28

42

38

35

37

34


Situation 2, institutionsvistelse och stödboende: En person är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution, och planeras att skrivas ut inom tre månader

År

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018

2019

Antal i Borås

11

22

17

24

90

55

67

34

28

21

38

61

90


Situation 3, långsiktiga boendelösningar: En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.

År

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018

2019

Antal i Borås

-

-

-

-

150

144

139

213

194

193

107

157

153


Situation 4, eget ordnat kortsiktigt boende: En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar, eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson (kortare än tre månader efter mätperioden)

År

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018

2019

Antal i Borås

62

58

46

49

94

62

59

55

95

64

84

99

100


Analys av kartläggningen

I årets hemlöshetkartläggning har antalet totala registreringar ökat. Det är framför allt personer i hemlöshetssituation 2 som ökat. Främst är det yngre personer mellan 18 och 25 år som står för den största ökningen inom situation 2. Fler yngre som är placerade i stödboende eller på institution har en komplex problematik med inslag av både kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa.

Förra året blev inga familjer med barn blev vräkta, men under 2019 är det fyra familjer med sammanlagt fem barn som blivit vräkta. Orsaken i alla familjer är obetalda hyror. Vräkningsförebyggande enheten har under en längre tid arbetat med samtliga familjer för att försöka undvika vräkning.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen föreslog flera förbättringsåtgärder i förra årets kartläggning. Utav dessa är tre helt genomförda:

  • Det har genomförts en brukarrevision på akutboendet Klintesväng.
  • Förvaltningen har startat ett drogfritt stödboende.
  • Förvaltningen har utvecklat de akuta boendeinsatserna genom att samla akutplatserna på Badhusgatan och utökat öppettiderna till att gälla året runt.

Fortsatt förbättringsarbete 2020:

  • Fortsatt utvecklingsarbete utifrån Individ- och familjeomsorgsnämndens boendeuppdrag i samverkan med Arbetslivsnämnden.
  • Ta fram ett nytt ”Program mot hemlöshet”.

Läs mer

Senast ändrad: 2020-02-06 15.09

Ändrad av:

Dela sidan: Hemlöshetskartläggning 2019

g q n C