Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hemlöshetskartläggning 2022

Vart sjätte år gör Socialstyrelsen en nationell kartläggning av hemlösheten i Sverige. De år som Socialstyrelsen inte gör hemlöshetskartläggningen genomför Individ- och familjeomsorgsförvaltningen en lokal kartläggning på uppdrag av kommunfullmäktige i Borås Stad. Detta görs utifrån Program mot hemlöshet i Borås Stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan läsa Kartläggning av hemlöshet i Borås Stad 2022 här. Pdf, 1.5 MB.

Den lokala kartläggningen bygger på Socialstyrelsens nationella undersökning. Det är en enkätundersökning som besvaras av personer i hemlöshet och medarbetare inom socialtjänstens fyra förvaltningar i Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen genomför den lokala undersökningen under vecka 36.

Analys av kartläggningen och inhämtad information

I år registrerades 361 personer i hemlös situation. Antalet registreringar av personer i hemlös situation har varierat över tid. I år är antalet det högsta sedan mätningarna påbörjades 2005.

Vid indelning i Socialstyrelsens fyra olika hemlöshetssituationer visar årets resultat på att den akuta hemlösheten är högre än tidigare. 45 personer är i akut hemlöshet vilket innebär att de exempelvis inte har något uppehälle, sover på akutboendet eller har en plats i skyddat boende. Det är svårt och tar ofta lång tid att ta sig ur hemlöshet. Det innebär att det förebyggande arbetet för att undvika vräkning är viktigt.

För barn innebär hemlöshet en mycket negativ inverkan på fysisk och psykisk hälsa, skolgång och möjligheten att utvecklas. Barnperspektivet och barns bästa beaktas i det vräkningsförebyggande arbetet. Under de senaste två åren har inga barn vräkts formellt.

Orsakerna till hemlöshet är många och komplexa. Det behövs både individuella insatser och strukturella åtgärder för att möta hemlösa personers behov. Det behövs ett gemensamt angreppssätt där det är möjligt att ta fram förslag till lösningar och åtgärder tillsammans. Därför behöver arbetet mot hemlöshet breddas. Samverkan mellan nämnder som har ansvar och styrdokument som är nära kopplade till hemlöshetsfrågorna behöver också utvecklas.

Nationellt perspektiv

Hemlösheten ökar även i Sverige och det har under de senaste två åren skrivits rapporter och gjorts utredningar på nationell nivå. Våren 2022 lämnades ett betänkande över till regeringen med olika förslag utifrån hemlöshetsperspektivet. Regeringen har även beslutat om en nationell strategi för att motverka hemlöshet vilket grundar sig i socialstyrelsens rapport som presenterades i september 2021.

Fortsatt arbete 2023

I Borås Stad har arbetet att förebygga och motverka hemlöshet kopplats ihop med målområdet boende och närmiljö inom ramen för Socialt hållbart Borås (SHB). Det behövs en bredare samsyn kring problematiken och framförallt en bredare samverkan kring det förebyggande arbetet. Därför är det klokt att arbetet har koppling till en mer övergripande kontext. I rapporten presenteras förslag till förbättringar som varit uppe för diskussion i arbetsgruppen SHB mot hemlöshet. Fortsatt arbete och aktiviteter behöver även kopplas till den reviderade version av program mot hemlöshet som under årsskiftet 2022/2023 är på remiss till nämnder, bolag och andra aktörer, samarbetspartners och intressenter.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hemlöshetskartläggning 2022

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender