Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Getängen, Getängen 23 med flera (Haléns)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-111 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Två sökande har lämnat in förslag till bostads bebyggelse på Getängen 22 respektive 23. Fastigheterna är belägna väster om Getängsvägen och med nära anslutning till Rya åsar. Fastigheterna är nu klassade som verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen uppmanade 2017-06-19 i beslut§ 370 Samhällsbyggnadsnämnden att ställa sig positiv till att omgående starta detaljplanearbetet och att planen därmed ska prioriteras. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering, får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett planprogram för övriga delar av Getängsområdet.

Kommunstyrelsen skriver i sitt beslut att Borås Stad ser det som positivt att fastighetsägare vill medverka i att utveckla staden och bygga fler bostäder. Borås växer snabbt och behovet av bostäder får betraktas som akut. Prognoser pekar på 1 500 nya boråsare varje år, och ett mål om att vara 30 000 fler år 2035 gör att alla byggare måste hjälpas åt - både privata och kommunala.

Kommunstyrelsen skriver vidare att en omvandling av Getängsområdet är välkommen och stämmer väl överens med de tankegångar som presenteras i förslaget till ny översiktsplan. Det går dock inte att komma ifrån att det, om man ser på hela Getängsområdet, finns delar som behöver studeras översiktligt för att helheten ska bli bra. Ett planprogram som håller sig på en strukturell och övergripande nivå bör därför tas fram. När det gäller de aktuella fastigheterna är de belägna väster om Getängsvägen och kan på det sättet räknas som en solitär, skilt från övriga området. Det finns därför ingen anledning att invänta ett övergripande planprogram utan att ett detaljplanarbete skulle kunna börja omgående.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Bedömningen är att förslaget har många positiva kvaliteter och kan bidra till att utveckla och förädla Getängen. En omvandling av Getängen är i linje med kommunens intentioner i översiktsplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i Kommunstyrelsens bedömning att området måste studeras ur ett översiktligt, strategiskt perspektiv och är positiva till att Stadsledningskansliet fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör dock bedömningen att planprogrammet måste tas fram innan eller parallellt med arbetet med detaljplanen för Getängen 23 med flera. Den övergripande målsättningen för området som helhet behöver fastställas för att kunna bedöma vilken skala, struktur och exploateringsgrad som är önskvärt i olika delar samt vilket behov av offentlig service som det genererar.

För att på sikt få goda kopplingar och väl fungerande stråk för kollektivtrafik, gång, cykel och biltrafik måste Getängen studeras i förhållande till omkringliggande områden såsom Rya Asar, Knalleland, Arenaområdet, Norrby, Byttorp och Centrum. Området omringas av stora trafikstråk som kan upplevas som barriärer, och det är viktigt att studera hur dessa ska hanteras och var viktiga korsningspunkter och stråk för de olika trafikslagen ska fokuseras. För att kunna tillvarata de gröna kvaliteterna från Rya Asar och Viskan behöver detta också studeras i ett tidigt skede. Området har också en spännande karaktär med flera kulturhistoriskt intressanta byggnader som bör ses som en resurs i områdets framtida utveckling.

I området finns idag bland annat handel och icke-störande verksamheter. Om området kompletteras med bostäder och service kan det bidra till en positiv funktions blandning. De kulturhistoriskt intressanta byggnaderna och de verksamheter som med fördel kan finnas kvar i området bör identifieras i ett tidigt skede så de inkluderas i den fortsatta planeringen.

Det finns även flera verksamheter som är av störande karaktär, med skydds- och/ eller riskavstånd. Flera verksamheter, både historiska och nutida, kan också ha orsakat föroreningar i marken. Dessa aspekter måste studeras och hanteras.

Flertalet av de utredningar som krävs i detaljplanearbetet för Getängen 22 och 23 kräver ett större grepp än vad som innefattas i aktuellt detaljplaneområde. Utredningar avseende trafik, buller, stråk och kopplingar till andra områden, risker, grönstruktur, dagvatten, eventuell omdragning av Viskan samt offentlig verksamhet måste ta höjd för vad området som helhet kan generera i bostäder med mera.

Den sammanfattade bedömningen är att positivt planbesked bör ges och att planarbetet bör ske efter eller parallellt med framtagandet av planprogrammet för hela Getängen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i beslut §SBN 2017-222 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planarbetet kan påbörjas först efter att en tidsplan för arbetet med planprogrammet har säkrats och arbetet med planprogrammet har inletts.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Getängen.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Getängen, Getängen 23 med flera (Haléns)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol