Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mobila gummigupp

Här hittar du mer information om mobila gummigupp.

Ansökningstiden för mobila gummigupp är från mars till maj.

Regler för mobila gummigupp

 • Ett begränsat antal gummigupp kommer att finnas för uthyrning år 2024 efter ansökan, på villagator där kommunen är väghållare.
 • Mobila gupp tillåts endast inom ”slutna” villaområden, dvs. samma ”gata” in som ut (återvändsgata) i normalfallet.
 • Godkännande från Tekniska förvaltningen krävs.
 • Kompletterande handlingar skickas/mejlas till sökande, efter att ansökan inkommit till Tekniska förvaltningen.
 • Tekniska förvaltningen äger och förvaltar de mobila guppen sombeviljas och placeras ut. Guppen hyrs av Tekniska förvaltningen.
 • Gatan kommer skyltas upp med ”rekommenderad 30 km/tim”.
 • Gatan ska vara ”vårstädad” innan mobila gupp kan placeras ut.
 • Det skall vara minst en meter fritt på vägbanan på vardera sidan av guppet så att cyklister, barnvagnar, rullstolar mm kan passera utan att behöva ta sig över farthindret.
 • Minst 50 meter mellan de mobila guppen, max ett farthinder/fastighet.
 • Parkering är ej tillåten närmre än 10 meter från guppen då exempelvis cyklister skall kunna ta sig förbi på den yta som är fri från farthindret.
 • Sökanden måste själv vara bosatt/skriven vid den adress/gata där de mobila guppen ska placeras ut, samfällighet, vägförenong osv kan ej hyra gupp.
 • Ansvaret får inte överlåtas till annan fastighetsägare utan Tekniska förvaltningens godkännande.
 • Om kontaktpersonen åker bort, på exempelvis semester, ska en annan kontaktperson utses och kommuniceras under denna period.
 • Gatan där guppen kan sättas ut, måste ha utfarter från fastigheterna.
 • Gummiguppen placeras inte ut på gator där linjetrafik förekommer
 • Om kommunen behöver utföra något arbete på gatan kan farthindren komma att plockas bort tillfälligt för att sedan återplaceras, om inte trafikmiljön förändrats så att förekomsten av farthinder inte längre kan medges.
 • Om upprepade, befogade, klagomål inkommer eller om avsteg från riktlinjerna sker, kan Tekniska förvaltningen återkalla avtalet och plocka bort gummiguppen. Någon återbetalning kommer ej ske.

Utlåning av mobila väggupp

Kommunen svarar för väghållningen inom centralorten för gator med kommunalt huvudmannaskap. I detta åtagande ingår även nödvändiga åtgärder för fartbegränsande åtgärder och skyltning för sådana åtgärder. Utifrån den budgetram som finns, prioriteras vilka gator som i första hand ska förses med fartdämpande anordningar.

Det finns ett större intresse från boende längs med villagator av att ha fartbegränsade åtgärder än vad Tekniska förvaltningen har budgetmedel för. En del boenden längs med sådana gator har därför väckt frågan om det är möjligt för en eller flera fastighetsägare att köpa in egna, mobila fartgupp, som kommunen först beslutar om och sedan monterar på den aktuella gatan.

Det finns inget som hindrar att enskild eller enskilda tillsammans köper in material och lånar ut detta till kommunen för t ex fartdämpande åtgärder. Det förutsätter dock såväl kommunalt beslut om fartdämpning på aktuell gata, med uppgifter om placering och skyltning, som kommunal installation av fartdämningsmaterialet och skyltningen. Det ankommer ensidigt på kommunen att fatta beslut om det alls ska förekomma fartdämpande åtgärder på viss gata och hur denna fartdämpning ska utformas.

Om ansökningarna av hyra eller utlåning av mobilt väggupp blir väldigt många kan detta innebära svårigheter att hinna med handläggning av alla ansökningar. De ansökningar som kommer in under våren handläggs därför i mån av tid, och i turordning, oavsett om det gäller hyrda eller utlånade väggupp. Det är även möjligt att det inte finns tid för att göra de platsbesök och kontroller som krävs för att kunna ge ett positivt besked. De ansökningar som inte hinner handläggas tillfredsställande kommer att avslås med hänvisning till dessa omständigheter.

Förutsättningar för uthyrning

 • Guppet ska ha infällda reflexer och de ska vara väl synliga.
 • Färgen på guppet ska vara gul eller gul-svart.
 • Det är inte tillåtet att göra ändringar på guppet, exempelvis som att måla om.
 • De monterade guppdelarna ska tillsammans ha en längd som motsvarar gatans bredd vid monteringsplatsen, minus 100 cm.
 • Guppet får vara max 6 centimeter höga.
 • Guppet ska vara minst 40 centimeter breda i färdriktningen.
 • Guppet ska ha cirkulär ovandel och ändsidorna en mjuk avfasning.
 • Guppet ska vara anpassade för max 30 kilometer/timmen.
 • Varje eventuell enskild sektion ska vara möjlig att förankra separat i vägbanan.
 • De gupp som Tekniska förvaltningen använder är från följande leverantör: Blinkfyrar ”Lille skutt”. Tekniska förvaltningen har även gupp från en tidigare leverantör: Berlex ”Guppet”.
 • Det är inget krav att använda samma produkter som Tekniska förvaltningen.
 • Tekniska förvaltningen ska godkänna det föreslagna guppet, (produktbeskrivning krävs) innan godkännande ges.
 • Guppet placeras ut utanför fastigheten till den bostad där sökande är skriven.
 • Tekniska förvaltningen monterar samt demonterar guppet.
 • Guppet läggs i anslutning till gatan, på den sökandes tomt, av utlånaren, dagen innan guppet ska monteras.
 • I övrigt gäller Tekniska förvaltningens regler om mobila gupp som finns anslaget på kommunens hemsida.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mobila gummigupp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En sopkvast Publicerad

  Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

  Det är inte alltid lätt att förutse hur vädret kommer att uppföra sig, men som fastighetsägare kan du förbereda dig genom att veta vilket ansvar du har under de...
 • Snöröjning på en snöig gata. Publicerad

  Sandsopningen pausas på grund av snön

  Vintern har kommit tillbaka. Förhoppningsvis blir det ett kort besök. Under tiden pausas sandsopningen och snöröjningen tar vid.
 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet. Genom att försöka cykla så mycket som ...
Ikon: Kalender

Kalender