Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Beslut och protkoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-01-09 protokoll.pdf Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster. 274 kB 2017-01-17 12.26

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-01-09 ärendelista.pdf Pdf, 159.1 kB, öppnas i nytt fönster. 159.1 kB 2017-01-17 12.43
Kommunstyrelsen 2017-01-09 handlingar.pdf Pdf, 25.9 MB, öppnas i nytt fönster. 25.9 MB 2017-01-17 12.44

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden. Du kan också lyssna på sammanträdet (försammanträde, beslutssammanträde)

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation (Kc3)

Kommunstyrelsen beslutade att entlediga Lena Palmén (S) från sitt uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från och med den 1 september 2016. Malin Carlsson (S) valdes till ledamot i Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från och med den 1 september 2016 och till och med den 31 december 2018.

Motion om kommunal beredskap (Kc4)

Alexander Andersson (C) föreslår att skolelever ska få information om självskydd, och att alla kommuninvånare ska få information om hushållsberedskap, samt att Kommunstyrelsen ska utreda frågan om kommunalt beredskapslager av livsmedel, bränsle och kemikalier för vattenrening.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om kommunalt beredskapslager samt att utreda frågan om en resursplan för kris- och beredskapsarbetet. Kommunstyrelsen föreslog också att alla elever i skolan ska få information om självskydd samt att alla hushåll ska få adekvat information om hushållsberedskap. Motionen föreslogs därmed besvarad.

Motion om att hissa EU-flaggan (Kc5)

Patric Cerny (L) föreslår i en motion att EU-flaggan varje dag bör hissas på central plats, jämte den svenska flaggan och stadens flagga. ”Att hissa den svenska, EU- och internationella flaggor är en symbol för speciella högtidliga tillfällen. Att flagga med svenska och EU-flaggan varje dag skulle ta udden av detta”, menar Representationskommittén som beslutar att inte bifalla motionen. Kommunstyrelsen instämmer med Representationskommittén och föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (Kc6)

Justitiedepartementet har remitterat utredningen SOU 2016:71 till bland andra Borås Stad. Här föreslås att vallagen samt valsystemet ska ses över för att förstärka val- hemligheten för röstande. Det handlar om att ett omval skulle kunna genomföras snabbare med bland annat kortare tidsfrister på valdagen. Den andra punkten handlar om hur man tillhandahåller valsedlar i vallokalen och hur kraven på detta kan ändras.

Valnämnden tillstyrker förslagen, förutom dem som handlar om hur valsedlar tillhandahålls, med hänvisning till att de föreslagna nya valskärmarna är skrymmande och svåra att anpassa till de befintliga vallokalerna, och dessutom kräver stort förvaringsutrymme mellan valen. Valnämnden har dessutom just köpt ett stort antal skärmar anpassade till dagens regler.

Kommunstyrelsen tillstyrkte i huvudsak de författningsförslag som föreslås, förutom de föreslagna punkterna gällande ändringar i sättet att tillhandahålla valsedlar i anslutning till ett röstningsställe.

Samarbete mellan Borås Stad och Högskolan i Borås för att tillvarata lokal kompetens (Pf1)

Kommunstyrelsen har utrett vilka möjligheter det finns att utveckla samarbetet mellan Borås Stad och Högskolan i Borås för att tillvarata lokal kompetens. Bakgrunden är kommunens beroende av ett väl fungerande utbildningssystem för att kunna hålla hög kvalitet och effektivitet.

Flera arenor för samarbete är redan i funktion, som till exempel Fou Sjuhärad Välfärd, Centrum för arbetsliv och vetenskap, och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för förskollärare, lärare och sjuksköterskor. Kommunstyrelsen konstaterar att samarbeten också behövs med andra lärosäten än stadens högskola för att kunna säkerställa den nödvändiga kompetensförsörjningen.

Kommunstyrelsen noterade informationen om det pågående arbetet och förklarade utredningsuppdraget avslutat.

Utredning om traineeprogram (Pf2)

Kommunfullmäktige har efter en motion av Joakim Malmberg (L) gett Kommunstyrelsen i uppdrag att dels utreda förutsättningarna för att införa ett traineeprogram i Borås Stad, dels fatta beslut om ett eventuellt införande.

Kommunstyrelsen konstaterar att traditionella traineeprogram är relativt dyra och arbetsintensiva, utan att ge någon garanti för att traineen stannar i organisationen efter programmets avslutande. Man hänvisar i stället till studentmedarbetaravtalet, som är förankrat hos arbetsgivare och fackliga organisationer, samt att fördjupad yrkesintroduktion är ett tydligt erbjudande i samband med rekrytering.

Kommunstyrelsen att studentmedarbetaravtal och fördjupad introduktion tas om hand i det pågående arbetet med plan för personal- och kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen tillskriver Sjuhärads Kommunalförbund med förfrågan om intresse av att starta ett gemensamt traineeprogram för att rekrytera unga akademiker till Sjuhärad.

Ansluta till och införa SMS-livräddare i Borås Stad (Pf3)

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att ansluta och införa SMS-livräddare i Borås Stad. Kommunstyrelsen skriver att tekniken för SMS-livräddning redan är i bruk via en app för mobiltelefonen, och att ingen åtgärd behövs från kommunens sida. Den enskilde registrerar sig själv.

Kommunstyrelsen beslutade att notera att Borås Stads medarbetare informeras om möjligheten att anmäla sig som SMS- livräddare och förklarade uppdraget avslutat.

Svar på motion rörande nollvision för suicid (Pf4)

Patric Cerny (L) har lämnat en motion om Nollvision för suicid. I motionen föreslås att lämplig nämnd får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i metoden MHFA, Mental Health First Aid, utvecklad i Australien. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i MHFA.

Marknadsföringssamarbete med Gina Tricot Grand Prix 2017 (I1)

Gina Tricot Grand Prix får 2017 ett nytt upplägg med Master of Masters – en tävling mellan nationella mästare från flera länder. Tävlingarna i Borås är mycket uppmärksammade bland allmänhet och media. Drygt 50 000 personer såg webbtevesändningen från tävlingarna 2016, då 600 ryttare gjorde över 1 600 starter. Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Borås Fältrittklubb om marknadsföringssamarbete kring Gina Tricot Grand Prix 2017. Borås Stad betalar som samarbetspart 150 000 kronor.

Svar på motion: Länge leve kärleken! (Ku1)

Patric Cerny (L), motionerade 2013 om att Fritids- och folkhälsonämnden bör erbjuda PREP-kurser, kurser som syftar till att stärka parrelationer. Familjerådgivningen i Borås Stad erbjuder i dag PREP-kurser, och Kommunstyrelsen anser att det sker på ett kompetent sätt. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Utredning ”Stärk familjehemmen” (Ku2)

I samband med att Kommunfullmäktige 25 februari 2016 biföll motionen ”Stärk familjehemmen!” fick Stadsdelsnämnden Väster i uppdrag att:

  • se över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på åtgärder, och
  • utreda hur Borås Stad ska arbeta med att stödja placerade barn och ungdomars skolgång.

Förslag på åtgärder skulle redovisas till Kommunstyrelsen senast 31 augusti 2016. Kommunstyrelsen har inte tagit ställning till förslagen och översänder ärendet till Individ- och familjeomsorgsnämnden, som är den nämnd som från och med 2017 ansvarar för denna verksamhet.

Hemvårdsbidrag 2017 (E3)

Hemvårdsbidraget är en del av Borås Stads anhörigstöd, och ett ekonomiskt och skattefritt sådant. Enligt Riktlinjer för närståendestöd har hemvårdsbidraget fastställts till 5 procent av det så kallade prisbasbeloppet per månad. 2017 års prisbasbelopp är höjt från 44 300 kronor (2016) till 44 800 kronor (2017). Därmed ökar hemvårdsbidraget med 10 kronor per månad. Kommunstyrelsen beslutade att hemvårdsbidraget är 2 240 kr per månad under 2017.

Kommunalt anläggningslån till Tämta ridklubb med flera 2017 (E4)

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till så kallade anläggningslån, som är ränte- och amorteringsfria och som avskrivs efter 30 år. Anlägg- ningslånen har möjliggjort för föreningarna att genomföra egna investeringar som kompletterat kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 procent av godkänd totalsumma. Kommunstyrelsen föreslår nu tre nya sådana lån.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för 2017 med följande högsta belopp:

  • Tämta ridklubb, 4 840 000 kronor
  • FMCK Borås, 814 000 kronor
  • Elfsborg Tennis Borås, 860 000 kronor

Elfsborg Tennis Borås föreslås beviljas kommunal borgen med ytterligare 1 280 000 kr. Lånen betalas ut när föreningarna lämnat skriftliga redovisningar senast två år efter beslutsdatum i Kommunfullmäktige.

Borås Arena 2.0 (E5)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bevilja Borås Arena AB utökad borgen på 7 miljoner kronor för att ta fram underlag kring utveckling av anläggningen Borås Arena.

Borås Arena AB och IF Elfsborg har presenterat planer för en om- och tillbyggnad av Borås Arena 2017-2018 till en preliminär kostnad av 100 miljoner kronor. Förslaget innebär i korthet en ny byggnad på Elfsborgsläktaren som möjliggör integrering av hela arenan och dess besökare. Tillbyggnaden på 1 330 kvm, inklusive ett restaurangkök, blir en mötesplats där människor kan umgås, före, under och efter match. Dessutom skapas en flexibel verksamhetsyta som uppgår till 1 140 kvm. En helt ny byggnad skapas, högst upp på Sjuhäradsläktaren, som kommer att fungera som en sambandscentral för speaker, media och övervakning. En ny pressläktare för mediabevakning samt en ny loungevåning skapas.

Flextrafik för äldre i Borås tätort (Sp2)

Vid byte av trafikavtal för stadstrafiken i april 2017 så har Västtrafik inte upphandlat fortsatt trafikering på linjerna 10-16. Dessa linjer som i dagligt tal kallas servicelinjerna har i dag ett mycket lågt resande och Västtrafik har beslutat att inte längre fortsätta med dessa busslinjer.

Flextrafik-konceptet bedöms ge resemöjligheter för de äldre i Borås tätort. Flextrafik är kollektivtrafik för alla som fyllt 75 år eller har tillstånd att resa med färdtjänst. Kommunstyrelsen godkände ett ettårigt tillköp av flextrafik med möjlighet till förlängning.

Borås Stads yttrande om strategi för ökad användning av solel (Sp3)

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige, samt analysera hur solel ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi.

Borås Stad svarar att man ser positivt på den föreslagna strategin och på förslaget till heltäckande solelstatistik. Samtidigt vill staden framföra uppmaningar från de egna kommunala bolagen att bredda paletten av energilösningar för att öka nyttjandegraden av biobränslebaserad kraftvärme, samt peka på vikten av långsiktiga, stabila och affärsmässiga regelverk för sol-elproduktion. Borås Stad vill framhäva ekonomiska och elsäkerhetsmässiga aspekter av ökad användning av solel, i enlighet med Borås Elnäts beskrivning.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-07-13] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-01-09 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol