Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Beslut och protkoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-02-13 protokoll.pdf Pdf, 262.4 kB. 262.4 kB 2017-02-28 12.56

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-02-13 ärendelista.pdf Pdf, 148.9 kB. 148.9 kB 2017-02-08 12.14
Kommunstyrelsen 2017-02-13 handlingar.pdf Pdf, 47.2 MB. 47.2 MB 2017-02-09 09.27
Kommunstyrelsen 2017-02-13 anmälningsärenden.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2017-02-14 10.37

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Avsägelse och fyllnadsval till Kommunala funktionshinderrådet (Kc3)

Kommunstyrelsen beslutade att entlediga Sara Degerman Carlsson (KD) från sitt uppdrag som ersättare i Kommunala funktionshinderrådet. Else-Marie Lindgren (KD) valdes till ersättare i Kommunala funktionshinderrådet till och med den 31 december 2018.

Partistöd till Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet (Kc4-6)

För att få partistöd i år ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna har lämnat in redovisning och intyg för 2016 och Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att partistöd för 2017 kan betalas till dessa partier.

Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden (Kc7)

Det förekommer stundtals att meningsskiljaktigheter råder kommuninternt mellan två bolag eller två förvaltningar eller mellan bolag och förvaltningar. För att underlätta så att interna tvister löses på smidigaste sätt finns behov av en fungerande handläggningsrutin och ett styrdokument har tagits fram för sådana ärenden. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden” ska gälla i händelse av tvistiga frågor mellan förvaltning och förvaltning, mellan helägt bolag och förvaltning samt mellan helägt bolag och helägt bolag.

Revisionsrapport om elevdokumentationen i grundskolor (Kc8)

Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är ändamålsenlig och gör bedömningen att elevdokumentationen har betydande brister, både när det gäller att uppfylla dokumentationskraven och när det gäller förvaring och hantering av dokument. Kommunstyrelsen beslutade att Grundskolenämnden senast 30 juni ska återrapportera till Kommunstyrelsen vilka åtgärder som planeras och vilka som genomförts för att förbättra elevdokumentationen. Styrelsen beslutade även att skicka sitt svar till Stadsrevisionen.

Valkretsindelning (Kc9)

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet ”Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen” till Valnämnden och att ärendet ska skickas på remiss till nuvarande partier i Kommunfullmäktige. Valnämnden ska återkomma till Kommunstyrelsen i ärendet senast augusti 2017.

Plan för personal- och kompetensförsörjning (Pf1)

Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för kommunens verksamhet. I en kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning kartläggs den befintliga kompetensen och planerar för framtidens behov på såväl individ- som organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Kommunstyrelsen beslutade att alla förvaltningar får i uppdrag att arbeta fram kompetensförsörjningsplaner för perioden 2017-2019 under första halvåret 2017. Planen ska behandlas i respektive nämnd innan de skickas till Kommunstyrelsen. Styrelsen gav också alla förvaltningar i uppdrag att tydliggöra yrkesspecifika karriärvägar i samband med att kompetensförsörjningsplanen arbetas fram.

Avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete för 2017 (I1)

Avtal har träffats mellan Borås Stad och IF Elfsborg, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås. Avtalet innebär bland annat att klubben bär namnet Borås på sina matchtröjor och att spelare ur laget kan medverka i marknadsföringsaktiviteter för Borås. Kommunen betalar till IF Elfsborg 550 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete för 2017.

Avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete för 2017 (I2)

Norrby IF spelar under säsongen 2017 i Superettan. Uppmärksamheten från publik och media kring föreningen förväntas öka då laget under säsongen bland annat möter lag som Helsingborgs IF, Örgryte IS, GAIS och Östers IF. Avtalet mellan klubben och Borås Stad innebär att spelarna bär matchtröjor med namnet Borås på framsidan, att kommunen betalar 200 000 kronor till klubben. Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete för 2017.

Motion om att införa korta lektionspauser (Ku2)

Leif Häggblom (SD) förslår i en motion att pröva korta pauser på några av kommunens skolor under en testperiod. Kommunstyrelsen delar stadsdelsnämndernas och Utbildningsnämndens bedömning att det är lärare och rektorer som ska bedöma hur lektionerna ska organiseras och att det ska sker utifrån elevernas och klassernas behov. Därmed är det också rektor och lärare som avgör vilka eventuella metoder de vill använda sig av. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Motion om mobil- och surfplatteförbud i grundskolan (Ku3)

Björn Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga (SD) föreslår i en motion att man i grundskolorna inför mobil- och surfplatteförbud på prov under en termin för att sedan utvärdera förbudet. Stadsdelsnämnderna avstyrker motionen, medan en majoritet av ledamöterna i ungdomsrådet ställer sig bakom förslaget. Kommunstyrelsen konstaterar att det, enligt Skollagen och Skolverkets juridiska vägledning, är rektors ansvar att besluta om ordningsregler för sin skolenhet. Ordningsreglerna ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Motion om att minska matsvinnet i äldreomsorgen (Ku4)

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig (KD) har motionerat om att Borås Stad ska ta fram en plan för att minska matsvinnet i äldreomsorgen. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Försäljning av tomt på Viared (M1)

Ett köpeavtal har upprättats med Borås Bil Viared AB om försäljning av 46 000 kvm av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra, där företaget tänker bygga en lastvagns- och bilserviceanläggning. Köpeskillingen utgör 21 850 000 kronor. Marken säljs grovplanerad. Överlåtelsen villkoras av att köparen påbörjar byggnation på området senast 30 mars 2018. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att i enlighet med upprättat köpeavtal sälja 46 000 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 för 21 850 000 kronor till Borås Bil Viared AB.

Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall vid Ryda sportfält (E1)

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ett utökat borgensåtagande till Borås Arena AB med 30 miljoner kronor till totalt 40 miljoner kronor för uppförande av en ny permanent inomhushall vid Ryda sportfält. Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning än Borås Arena AB:s och Elfsborgs bedömning att en permanent hall ger ett större mervärde och till en marginellt högre årlig kostnad än ett tält, som var den ursprungliga tanken. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 30 miljoner. Det totala borgensåtagandet gentemot Borås Arena AB uppgår då till 131,5 miljoner inräknat den tidigare outnyttjade borgen på 10 miljoner som nu aktiveras.

Ansökan om medel till European Athletics U20 Championships 2019 (E2)

Kommunstyrelsen ser positivt på att staden är med och arrangerar Junior-EM i friidrott. Det är i linje med Borås Stads strategi och ger flera positiva mervärden och stärker stadens positiva image. För kommunens del, vilket inkluderar Fritids- och folkhälsonämnden och BoråsBorås TME AB, kan arrangörskostnaderna i dagsläget beräknas till cirka 5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan från Fritids- och folkhälsonämnden i samarbete med BoråsBorås TME AB om värdskap för Junior EM i friidrott på Ryavallen 2019. De medel som behövs för arrangemanget ska Kommunstyrelsen ta upp i budgetförslaget till 2019 års budget.

Motion om att lyfta fram hus med historia (E3)

Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) föreslår i en motion att särskilt intressanta byggnader bör lyftas fram genom att byggnadernas historia och arkitektoniska värden framhålls för boråsarna, för turisterna och för andra besökare. Det kan ske med skyltar med relativt kort text och en QR-kod för digital information på de hus som blir aktuella. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Yttrande till Förvaltningsrätten om Föreningen Islamiska Skolan (E4)

Borås Stad har den 12 januari 2017 skickat in ett yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i det ärende som gäller etableringen av en skola i Borås i Föreningen Islamiska skolans i Göteborg regi. Borås Stad anser inte att denna etablering är förenlig med det kommunala och statliga arbete som bedrivs för att främja ett integrerat samhälle, utan skulle snarare motverka integration. Den aktuella skrivelsen är ett tillägg med förtydliganden, som svar på Skolinspektionens yttrande i frågan. Kommunstyrelsen beslutade att i efterhand godkänna översänt yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Samrådsyttrande över detaljplan för Hestra (Sp2)

Tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1, kvarteret Berwald 89. Planen syftar till att möjliggöra uppförande av bostadsrätter, samt att förtäta genom att tillåta ytterligare åtta bostadsenheter inom byggrätten. Kommunstyrelsen har inga invändningar.

Samrådsyttrande över detaljplan för Viskafors (Sp3)

Förslaget möjliggör en förtätning med blandade funktioner centralt i Viskafors. Det bedöms stärka ortens centrumfunktioner samtidigt som det tillkommer nya lägenheter i flerbostadshus. Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med uppmaningen att markanvisningsavtal bör tecknas med tänkt exploatör före granskningsskedet.

Samrådsyttrande över detaljplan för Hässleholmen (Sp4)

Planens syfte är att möjliggöra förtätning och en större blandning av verksamheter och funktioner inom området. Planen möjliggör även upprustning och tillbyggnader på befintliga hus såväl som miljöhus och cykelparkeringshus. Kommunstyrelsen anser att planbeskrivningen behöver förtydligas vad gäller hur odlingen ska ske och i vilken regi. Det behöver också förtydligas vad gäller dagvattendamm och dagvattenhantering. Detta bör redovisas på illustrationskartan. Förslaget behöver kompletteras med hur många nya bostäder som kan tillkomma och hur det nya planförslaget påverkar trafikflöden och parkeringsmöjligheter i området. Kommunstyrelsen skickade svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.

Yttrande över granskning av detaljplan för Sjöbo (Sp5)

Planområdet ligger på centrala norra Sjöbo, cirka fyra kilometer från Borås centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i anslutning till Sjöboskolan. Det är positivt att detaljplanen möjliggör en ny förskola på Sjöbo tycker Kommunstyrelsen och tillstyrker planförslaget.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-02-13 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol