Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-03-06 protokoll.pdf Pdf, 217.5 kB. 217.5 kB 2017-03-23 10.17

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-03-06 ärendelista.pdf Pdf, 149.8 kB. 149.8 kB 2017-02-24 09.04
Kommunstyrelsen 2017-03-06 handlingar.pdf Pdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2017-02-24 14.12
Kommunstyrelsen 2017-03-06 anmälningsärenden.pdf Pdf, 12 MB. 12 MB 2017-03-07 08.35

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Motion om obligatoriskt skolval till grundskolan (Ku2)

Anna Svalander (L) tycker i en motion att Borås Stad ska införa obligatoriskt val av grundskola. Kommunstyrelsen konstaterar att Grundskolenämnden i budget 2017 fått uppdraget att införa aktivt och obligatoriskt skolval med gemensam kö. Kommunstyrelsen påtalar att införandet av ett obligatoriskt skolval ställer krav på att det finns ett tydligt ramverk och goda rutiner. Elever och vårdnadshavare behöver få tydlig information om vad som gäller för skolvalet, samt vilka skolor de kan välja. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen därmed är besvarad.

Motion om att införa en spetsutbildning i matematik (Ku3)

Anna Svalander (L) föreslår i en motion att Borås Stad ska starta en spetsutbildning i matematik på någon av stadens grundskolor. Kommunstyrelsen konstaterar att Grundskolenämnden i budget 2017 fått uppdraget att inleda spetsutbildning i matematik på en av de kommunala högstadieskolorna. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen därmed är besvarad.

Utvärdering av familjecentraler (Ku4)

I enlighet med samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen för familjecentraler har en utvärdering gjorts inför arbetet med en ny överenskommelse. I Borås Stads nya organisation har ansvaret för familjecentralerna flyttats till Förskolenämnden och i budget 2017 framgår att Förskolenämnden ansvarar för samordning av familjecentralerna. Kommunstyrelsen anser att det fortsatta arbetet med familjecentralerna faller inom ramen för detta uppdrag. Kommunstyrelsen beslutade att skicka utvärderingen till Förskolenämnden för fortsatt arbete.

Nämndernas budgetar 2017 (E2)

Ärendet utgick.

Motion om uppdaterade klimatmål (Sp2)

Tomas Ågren (MP) föreslår i en motion att miljömålen för Borås Stad ska uppdateras. Miljö- och konsumentnämnden arbetar med en revidering av miljömålens som inom kort kommer på remiss. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska besluta att motionen därmed är besvarad.

Motion om miljövänliga framtida tätortsbussar (Sp3)

Nils-Åke Björklund (M) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ska utreda framtida möjligheter med batteridrivna bussar som laddas induktivt. Västtrafik har fått i uppdrag från regionen att utreda och införa eldrift mellan 2016-2019. De planerar nu en ansökan till Klimatklivet om laddinfrastruktur till elbussar i Borås, som första stad i Västra Götaland utanför Göteborg. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Motion om att införa en trästadstrategi (Sp4)

Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C) tycker i en motion att Kommunstyrelsen ska ta fram en Trästadsstrategi med syfte att öka användningen av trä i byggandet. Samhällsbyggnadsnämnden har redan i uppdrag att ta fram en Träbyggnadsstrategi, vilken nu är på remiss. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Remissvar på Naturvårdsverkets redovisning av åtgärder för minskad nedskräpning (Sp5)

Borås Stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av åtgärder för minskad nedskräpning. Borås Stad är i huvudsak positiv till förslagen i redovisningen men har några kommentarer och synpunkter. Bland annat anser man att brottstypen nedskräpningsförseelse bör innefatta även fimpar och snus. Kommunstyrelsen beslutade att skicka svaret till Miljö- och energidepartementet.

Bostadsbyggnadsprogram del 2, handlingsplan 2017-2021 (Sp6)

Genom bostadsbyggnadsprogrammet tar kommunen ett delansvar för bostadsförsörjningen. Till bostadsbyggnadsprogrammet finns en handlingsplan som ska revideras årligen av Kommunstyrelsen. Nu finns ett förslag till handlingsplan för 2017–2021 som redovisar bedömd omfattning av bostadsbyggandet, var det kommer att ske, bebyggelsetyp och upplåtelseform. Bedömningen gäller de projekt som förväntas påbörjas under åren 2017-2021. Kommunstyrelsen godkände Handlingsplan för bostadsbyggande 2017–2021.

Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-03-06 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol