Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Beslut och protkoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-03-20 protokoll.pdf Pdf, 654.5 kB. 654.5 kB 2017-04-04 08.48

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-03-20 ärendelista.pdf Pdf, 157 kB. 157 kB 2017-03-15 14.22
Kommunstyrelsen 2017-03-20 handlingar.pdf Pdf, 36.1 MB. 36.1 MB 2017-03-20 08.46
Kommunstyrelsen 2017-03-20 anmälningsärenden.pdf Pdf, 7.6 MB. 7.6 MB 2017-03-21 07.59

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Säkerhetsskyddschef för Borås Stad (Kc3)

Säkerhetsskydd har bland annat till uppgift att förebygga att uppgifter som omfattas av sekretess som rör rikets säkerhet röjs, att bara personer som är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet och även i övrigt förebygga terrorism. Myndigheter som berörs av säkerhetsskydd ska ha en säkerhetsskyddschef. Tidigare har uppgiften legat på Sekretariatet men bör flyttas till nyligen inrättade Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet. Kommunstyrelsen beslutade att Peder Englund utses till säkerhetsskyddschef och Bo Hansson till ställföreträdande säkerhetsskyddschef.

Avsägelse och fyllnadsval till Baltic-Link Association (Kc4)

Kommunstyrelsen beslutade att entlediga Malin Wickberg (M) från sitt uppdrag som ledamot i Baltic-Link Association och valde Mikael Wickberg (M) till ledamot i Baltic-Link Association till och med den 31 december 2018.

Byte av sammanträdesdag (Kc5)

Kommunstyrelsen beslutade att flytta sitt sammanträde måndagen den 5 juni till måndagen den 12 juni.

Partistöd till Liberalerna (Kc6)

För att få partistöd i år ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Liberalerna har lämnat in redovisning och intyg för 2016 och Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att partistöd för 2017 kan betalas till partiet.

Utredningsuppdrag om organisation och samordningsmöjligheter (Kc7)

Kommunfullmäktige gav för ett år sedan Kommunstyrelsen uppdraget att genomföra ett antal utredningsuppdrag. Det handlade om en eventuell samordning mellan Borås Parkering AB och Tekniska nämnden, en utredning kring Textile Fashion Center, BSTF AB, om strukturer och samordningsmöjligheter, och en utredning kring motsvarande frågor gällande Borås Waste Recovery. I det senare fallet också angående moder- och dotterbolagens inbördes relation. Uppdragen har behandlats av den politiska styrgruppen för översynen av organisationen. Kommunstyrelsen beslutade att notera informationen och förklara uppdraget avslutat.

Initiativärende: Nya funktioner på Stadsledningskansliet (Kc8)

Efter Borås Stads omorganisation som genomfördes vid årsskiftet så har Stadsledningskansliet fått ytterligare funktioner:

  • Koncerninköp
  • Bemanningsenhet
  • Övergripande kost och lokalvård
  • Stadsarkivet

I ett initiativärende vill Allianspartierna att de nya funktionerna bjuds in till Kommunstyrelsen för att presentera sig och sin verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade att bjuda in de nya funktionerna till nästa sammanträde.

HBTQ-certifiering (Pf3)

En normdiplomering så som den beskrivs kan, jämfört med HBTQ-certifiering, genomföras på kortare tid och till lägre kostnad än en certifiering. Diplomet som utfärdas efter genomgången utbildning har också ett tydligt och sannolikt ett lika starkt och positivt signalvärde som en certifiering. Kommunstyrelsen beslutade att normdiplomering läggs till i Borås Stads utbildningskatalog.

Program för jämställdhetsintegrering (Pf4)

Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad syftar till är att förbättra verksamheterna samt säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa programmet.

Delegationer för bemanningsenheten (Pf5)

Kommunstyrelsens delegationer (överflyttande av befogenheter) behöver kompletteras med delegationer avseende Bemanningsenheten, som sköter rekryteringar av vikarier i bland annat skola och omsorg. Kommunstyrelsen fastställde delegationer avseende anställningar, entledigande och löneinplaceringsbeslut inom bemanningsverksamheten.

Möjlighet för kommunanställda att utbildas i MHFA (Pf6)

Kommunstyreslen har utrett förutsättningarna för att kommunanställda utbildas i första hjälpen till psykisk hälsa, Mental Health First Aid, ett sätt att rädda liv genom ökad kunskap om psykiska sjukdomar, själmordsförsök etc. De försök som nu görs ska utvärderas under 2017. Om utfallet är gott kan MHFA-utbildningar erbjudas från 2018. Kommunstyrelsen noterade informationen om möjligheterna för kommunanställda att utbildas i MHFA och förklarade uppdraget avslutat.

Revidering av reglemente för funktionshinderråd (Ku2)

I samband med ny organisation 2017 har det kommunala funktionshinderrådet diskuterat om lokala råd för Sociala omsorgsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden, då de ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Båda nämndernas presidier är positiva till lokala råd. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska anta det reviderade reglementet för funktionshinderråd i Borås Stad. Reglementet gäller från 27 april 2017.

Revidering av reglemente för pensionärsråd (Ku3)

I samband med ny organisation 2017 har det centrala pensionärsrådet diskuterat om lokala pensionärsråd för Vård- och äldrenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden, som båda ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig till äldre personer. Båda nämndernas presidier ställer sig positiva. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska anta det reviderade reglementet för pensionärsråd i Borås Stad. Reglementet gäller från 27 april 2017.

Markanvisning för del av Byttorp (M1)

Riksbyggen har ansökt om en markanvisning av cirka 4 500 m2 av fastigheten Byttorp 3:1. Området är i dag planlagt som ”allmän platsmark park”, men kommer i en ny detaljplan möjliggöra byggnation av cirka 50 lägenheter i bostadsrätter. Området ligger i kilen där Fjällgatan, Vindelgatan och Hällegatan möts. Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget, fram till den 31 mars 2019, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering. Kommunstyrelsen godkände upprättat markanvisningsavtal och uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsbebyggelse.

Begäran om marktilldelning för del av mark mellan Krokshallsberget och Viskan (M2)

Mjöbäcks Entreprenad AB, Järngrinden AB, Cernera Fastigheter AB och Magnus Månsson Fastigheter AB har begärt marktilldelning för del av mark mellan Krokshallsberget och Viskan. Bolagen vill utveckla området med bostäder och handel. Kommunstyrelsen tackar för ansökan och det gemensamma intresset. Styrelsen är dock inte beredd att ta ställning till denna markanvisning innan arbetet kommit längre med trafik- och andra planeringsfrågor, inte minst kring Götalandsbanan. Kommunstyrelsen kommer återkomma med ställningstagande till intressenterna när det är helt klart vad området ska innefatta och ett planprogram finns framtaget. Kommunstyrelsen beslutade att skicka svaret till Mjöbäcks Entreprenad AB, Järngrinden AB, Cernera Fastigheter AB och Magnus Månsson Fastigheter AB.

Koncernbidrag år 2016 inom koncernen Borås Stadshus AB (E2)

Borås Stadshus AB konstaterar att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att:

  • öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 313 tkr till 16 273 tkr
  • öka koncernbidraget till Borås Djurpark AB med 336 tkr till 14 489 tkr
  • minska koncernbidraget till BSTF AB med 23 tkr till 5 951 tkr

Kommunstyrelsen godkände Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag.

Nämndbudget 2017 (E3)

Kommunstyrelsen godkände nämndernas förslag till budgetar 2017 med de i ärendet angivna förutsättningarna. Kommunstyrelsen gav Lokalförsörjningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen i maj månad med redovisning av hur uppdragen kommer att genomföras samt i Lokalförsörjningsnämndens fall även avseenden indikatorerna. Definitiva ackumulerade resultat kommer att beslutas i samband med behandlingen av årsredovisning 2016.

Dom från förvaltningsrätten i mål angående ersättning till fristående skolor (E4)

Malmen Montessori i Borås överklagade Kommunstyrelsens beslut om ersättning till fristående skolor. Frågan gäller vilka kostnader som enligt skollagen hör till administration respektive undervisning. Förvaltningsrättens dom innebär att biträdande rektor ska höra till kostnadsslaget undervisning, medan enhetschef hälsa och utvecklingspedagog/utvecklingsledare ska fördelas mellan undervisning och administration. Kommunstyrelsen beslutade att lägga domen till handlingarna och ge Stadsledningskansliet i uppdrag att ta fram ny beräkning avseende ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem år 2016.

Ny förskola på Hässleholmen (E5)

En ny förskola, Tunnlandsgatans förskola, ska projekteras på Hässleholmen. Den behövs för att möta behovet av fler förskoleplatser i området, och kommer att bli närmast identisk med Silverpoppelns förskola på Göta. Kommunstyrelsen gav Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag, under förutsättning att Förskolenämnden godkänner projektframställan, att projektera för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola.

VA-taxa, ny konstruktion 2017 (E6)

Borås Energi och Miljö föreslår en ny vatten- och avloppstaxa från 2017. I förslaget omformas VA-taxan genom att avgifter omfördelas utan att den totala taxenivån höjs, och för att anpassas till branschstandard och rådande lagstiftning. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska godkänna ny konstruktion av VA-taxa att gälla från och med 1 juli 2017.

Anslagsframställan för nybyggnad av KreaNova förskola (E7)

Kostnaderna för nybyggnad av KreaaNova förskola beräknas bli fem miljoner kronor dyrare än i Kommunfullmäktiges investeringsbudget. Skälet är främst konkurrensläget, då endast ett anbud inkommit. En försening skulle få konsekvenser för Förskole- och Grundskolenämnderna. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta, under förutsättning att Förskolenämnden godkänner anslagsframställan, att utöka investeringsanslaget för KreaNova förskola från 35 350 000 kronor till 40 379 980 kronor samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 40 379 980 kronor för nybyggnad av KreaNova förskola på Värmlandsgatan i Borås.

Projekt som finansieras ur Byggbonusen (E8)

Regeringen införde 2016 ett statsbidrag som ett medel mot bostadsbristen, inte minst mot bakgrund av asylinvandringen. 3,6 miljarder fördelas de två första åren. Borås Stad har fått 29,9 miljoner kronor utbetalade för år 2016. En arbetsgrupp pekar på behovet av att lösa olika trafikfrågor och övergripande frågor om parkeringssituationen, och listar olika projekt som bedöms stimulera bostadsbyggandet.

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska godkänna driftprojekt på sammanlagt 15 miljoner kronor. Finansiering kommer från erhållen Byggbonus för 2016 genom att motsvarande summa öronmärks i bokslutet för 2016. Kommunstyrelsen föreslog också att Kommunfullmäktiger ska bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna investeringar enligt bilaga på upp till 26,0 mnkr. Finansieringen av godkända investeringar som kommer att löpa under dess avskrivningstid föreslås att tas ur kommande års byggbonusar med start 2017.

Motion om projektet Schysta relationer (E9)

Sociala omsorgsförvaltningen har sedan en tid drivit ett projektet Schysta relationer för individer som bor i gruppbostäder eller servicelägenheter. Projektet syftar till att förebygga våld i nära relationer, genom utbildning i studiecirklar. Annette Carlson (M) och Mattias Karlsson (M) föreslår i en motion att Sociala omsorgsnämnden ska få i uppdrag att permanenta arbetet med Schysta relationer. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Motion om upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen (E10)

Lennart Andreasson föreslår i en motion att friluftsområdet kring Kolbränningen på Byttorp ska rustas upp. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Sortering av hushållsavfall i tre fraktioner (E11)

Plockanalyser visar tydligt att den vita påsen domineras till 60 procent av plast- och pappersförpackningar som egentligen ska återvinnas genom förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). För att nå målen i avfallsplanen föreslås insamling i tre fraktioner, vilket innebär en ny påse förutom svart och vit, för förpackningsavfall. För att kunna sortera ut den tredje nya fraktionen genom optisk sortering behöver Borås Energi och Miljö AB investera i en ny sorteringsanläggning för ca 60 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska godkänna att Borås Energi och Miljö AB investerar i en anläggning för optisk sortering i tre fraktioner för maximalt 60 miljoner samt inför en tredje utsorteringsfraktion vid avfallsinsamlingen för att minska miljöpåverkan och resursanvändning i enlighet med Avfallsplanens intentioner.

Ändring av detaljplan för centrum, Viskaholm 2 (Sp1)

Området kring Resecentrum och Krokshallsberget är mycket intressant att utveckla. Mer centrumfunktioner och bostäder är bra, men det är viktigt att se området i en större helhet, skriver Kommunstyrelsen apropå en begäran om planändring och markanvisning för kvarteret Viskaholm 2 med flera. Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att påbörja detaljplan för Viskaholm 2.

Begäran om ändring av detaljplan för Sjömarken (Sp2)

Bostadsområdet Sjöhagen är snart färdigexploaterat. Fastigheten Backabo 2:158 är i dag planlagd för skoländamål där den ursprungliga tanken var att bygga en förskola för två avdelningar. Denna storlek är inte aktuell och detaljplanen bör därför ändras till bostadsändamål med en flexibel byggrätt. Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen till bostadsändamål. Planuppdraget ska prioriteras under 2017.

Svar på remiss om Kultur- och biblioteksprogram 2017- 2018 (Sp3)

Kulturnämnden har sänt sitt förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018 på remiss till berörda nämnder och bolag. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget och anser att nämndens förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018 stämmer väl överens med och kan bidra till de långsiktiga och övergripande målen i Borås 2025.

Yttrande över granskning av detaljplan för Norra Sjöbo (Sp4)

Det är positivt att planförslaget möjliggör en förtätning utmed stråket genom Sjöbo, anser Kommunstyrelsen och har inget att invända mot planförslaget.

Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-03-20 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol