Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Beslut och protkoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-04-18 protokoll.pdf Pdf, 275.8 kB. 275.8 kB 2017-05-08 13.34

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-04-18 ärendelista.pdf Pdf, 155.4 kB. 155.4 kB 2017-04-18 09.03
Kommunstyrelsen 2017-04-18 handlingar.pdf Pdf, 57.8 MB. 57.8 MB 2017-04-18 09.04
Kommunstyrelsen 2017-04-18 anmälningsärenden.pdf Pdf, 8.8 MB. 8.8 MB 2017-04-19 09.06

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Skolstrukturutredning 2016-2017 (Kc2)

Det har gjorts en utredning om struktur och lokalbehov för förskola, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Förslagen har sammanställts i en åtgärdsplan som ska verkställas av berörda nämnder och förvaltningar. Genomförandet av föreslagna åtgärder och grundprinciper förväntas ge underlag för var och när nya skolor ska byggas, samt hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av lokaler.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera Skolstrukturutredningen för tydliggörande av förslag till beslutordning och ansvar.

Borås Stad står fast vid överskottskrav på elnät (Kc3)

Olle Lindeblad har yrkat att Kommunfullmäktiges beslut, att fastställa ett avkastningskrav från Borås Elnät AB om 72,6 mnkr och ett finansiellt mål om 20 procent avkastning på eget kapital för 2017, ska upphävas. Kommunen bestrider bifall till yrkandet. Lindeblad överklagade motsvarande Kommunfullmäktigebeslut avseende 2013 års budget för Borås Elnät AB. Det målet drevs ända upp i Högsta Förvaltningsdomstolen där hans överklagande slutligt avslogs.

Kommunstyrelsens skriver: ”Sammanfattningsvis kan konstateras att Olle Lindeblad har överklagat ett beslut att fastställa ett överskottsmål och ett avkastningskrav för Borås Elnät AB för 2017. Intäkterna i den budget som visar överskott ligger inom den intäktsram bolaget har enligt beslut av behörig myndighet. Högsta Förvaltningsdomstolen har redan i dom från 2015 slagit fast att det är Ellagens regler om intäktsramar som har företräde framför Kommunallagens regler om självkostnad.”

Kommunstyrelsen beslutade att skicka yttrande med bestridande av klagandens talan, enligt förslag, till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Partistöd till Miljöpartiet (Kc4)

För att få partistöd i år ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Miljöpartiet de Gröna har lämnat in redovisning och intyg för 2016 och Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att partistöd för 2017 kan betalas till partiet.

Fördjupad analys i nämndernas uppföljningar (Kc5)

Kommunstyrelsen konstaterar att för flera av indikatorerna i årsredovisningen 2016 redovisas resultat men analysen är bristfällig och det gör det svårt att veta vad som påverkat utfallet, och vad som nämnderna avser att göra. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att göra djupare analyser av måluppfyllelsen i de fortsatta uppföljningarna, tertialrapporter samt årsredovisningen.

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 (Ku2)

Skolinspektionen har gjort tillsyn på Borås Stads grund- och gymnasieskolor. Kommunstyrelsen konstaterar att det systematiska kvalitetsarbetet för grundskola och förskoleklass, samt för grundsärskola behöver förbättras för att uppfylla skollagens krav fullt ut. Kommunstyrelsen ser allvarligt på de brister som Skolinspektionen påtalar. Kommunstyrelsen kommer att följa nämndernas arbete med åtgärder med anledning av Skolinspektionens förelägganden. Grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska därför redovisa till Kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas.

Kommunstyrelsen beslutade att Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska redovisa till Kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas med anledning av Skolinspektionens förelägganden. Redovisningen ska delges Kommunstyrelsen i samband med att redovisning av vidtagna åtgärder lämnas till Skolinspektionen.

Försäljning av fastighet i Bosnäs (M1)

Kommunstyrelsen godkände ett köpeavtal som innebär att Borås Stad säljer fastigheten Borås Bosnäs 3:108 till Bosnäs Samfällighetsförening för 24 000 kronor. På fastigheten finns en lada som bland annat fungerar som föreningslokal och förråd för Bosnäs Samfällighetsförening.

Ersättningar till fristående förskolor 2017 (E3)

Ersättningarna till fristående förskolor har beräknats utifrån den budget 2017 som beslutades av Förskolenämnden den 2 februari 2017. Ersättningar som ger ett högre bidrag till den fristående förskolan, jämfört med Kommunstyrelsens beslut den 12 december 2016, gäller retroaktivt från och med årsskiftet. Om ersättningarna blir lägre gäller de från den 1 maj 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att ersättning per barn i fristående förskola är 86,25 kronor per timma för barn 1-2 år och 61,60 kronor per timma för barn 3-5 år. Ersättningarna gäller från och med den 1 maj 2017.

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass (E4)

Kommunstyrelsen har beslut att ge Stadsledningskansliet i uppdrag att ta fram en ny beräkning av ersättning till fristående skola, förskoleklass, förskola och fritidshem för år 2016. Det har gjorts mot bakgrund av det överklagande som Malmen Montessori gjorde till Förvaltningsrätten i Jönköping, som gick på skolans linje. Ny beräkning utgår från verkligt utfall 2016. Den nya beräkningen avser endast förskoleklass och skola eftersom fritidshem och förskola inte påverkas av Förvaltningsrättens dom.

Att den nya beräkningen inte medför en ökning av ersättningen beror på att faktiskt elevantal var högre 2016. Dessutom var det faktiska utfallet lägre än ursprungsberäkningen. Kommunstyrelsen beslutade att ingen ytterligare ersättning ska utgå för elev i fristående förskoleklass eller fristående skola för år 2016.

Restaurering av Vattentornet (E5)

Vattentornet på Lugnet i Borås är i stort behov av att rustas upp. Det handlar bland annat om sprickor, fogskador, kalkutfällningar och rostande järnkonstruktioner. Lokalförsörjningsnämnden önskar också bättre belysning för ökad trygghet och fler sittplatser kring lekplatsen. Investeringsutgiften beräknas till 9 000 000 kronor i enlighet med investeringsbudget 2017. Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för restaurering av Vattentornet.

Ombud till föreningsstämman Kommuninvest (E6)

Kommuninvest ekonomisk förening håller föreningsstämma den 20 april 2017. På stämman ska bland annat beslut fattas kring nya ägardirektiv, nya stadgar och årlig insatsskyldighet. Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stads ombud på Kommuninvests föreningsstämma 2017 ges mandat att rösta i enlighet med utskickat förslag från Kommuninvest.

Lokalisering av ny förskola Norrby 2 (Sp2)

Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. I denna omgång har Norrby, enligt uppdrag i budget, studerats på nytt för att hitta ett läge för ytterligare en förskola inom stadsdelen. Lokaliseringsgruppen har kommit fram till att en tillbyggnad av byggnaden som innehåller bland annat fritidsgård och Kronängsgårdens förskola är en lämplig lösning. I samband med projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet – vilket inkluderar näridrottsplatsen i området – ses över och utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Kommunstyrelsen gav Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier i nära samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt AB Bostäder för att se på möjligheterna att etablera en förskola på nedanstående plats under förutsättning att fritidsgård och näridrottsplats m.m. kan finnas kvar. Lokalförsörjningsnämnden kan, efter positivt besked från Förskolenämnden, tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.

Miljörapport 2016 (Sp3)

Miljöförvaltningen har sammanställt kommunkoncernens miljömålsuppföljning. Miljörapporten följer upp arbetet med ”Borås Stads miljömål 2013-2016”, ”Borås Stads energi- och klimatstrategi”, ”Borås Stads riktlinjer för resor” samt ger en överblick över miljöarbetet i kommunkoncernen. Underlaget ligger till grund för en analys av målområdet ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt” i visionen Borås 2025. Miljö- och konsumentnämnden lyfter främst risken att kvaliteten på arbetet kommer att sjunka på grund av bristen på ekonomiska och personella resurser, och önskar en prioritering av arbetet under 2017. Kommunstyrelsen ser allvarligt på de exempel på dagens negativa konsekvenser som framförs i handlingarna, som utebliven bullerkartläggning och energieffektivisering. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska lägga rapporten till handlingarna.

Beslut om ansökningar om Medel för lokal utveckling 2017 (SP4)

Kommunstyrelsens delegation för Medel för lokal utveckling, har haft beslutsmöte för höstens ansökningsomgång. Tre ansökningar var på över 100 000 kronor och sådana ska beslutas av Kommunstyrelsen. Delegationen föreslår Kommunstyrelsen att bifalla två av projekten delvis och avslå ett. Det ena av dem som bifalls rör Mölarps kvarn, där Fristad hembygdsförening vill öka områdets attraktivitet genom VA-anslutning och handikapptoalett. Det andra är IK Ymer, som önskar bygga beachvolleyplaner.

I övrigt biföll delegationen 14 ansökningar helt eller delvis, samt avslog 5 ansökningar.

Kommunstyrelsen beslutade:

  • Delvis bifall till ansökan från Fristad Hembygdsförening – bidrag 175 000 kronor till VA-lösning av kvarnen
  • Delvis bifall till ansökan från IK Ymer – bidrag på 95 000 kronor till beachvolleybollplan,
  • Avslag på ansökan från Hultafors-Olsfors (Arås) fiber ekonomisk förening om byggkostnaden
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-04-18 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol