Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Beslut och protkoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-05-02 protokoll.pdf Pdf, 343.9 kB. 343.9 kB 2017-05-16 12.45

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-05-02 ärendelista.pdf Pdf, 156 kB. 156 kB 2017-04-26 13.17
Kommunstyrelsen 2017-05-02 handlingar.pdf Pdf, 30.2 MB. 30.2 MB 2017-04-28 14.49
Kommunstyrelsen 2017-05-02 anmälningsärenden.pdf Pdf, 34.7 MB. 34.7 MB 2017-05-15 09.02

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Översyn av lokala ordningsföreskrifter för pyrotekniska varor (Kc3)

Mot bakgrund av att det var länge sedan ordningsföreskrifterna sist antogs (1995), beslutade Kommunfullmäktige den 17 mars 2016 att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att se över bestämmelserna för pyrotekniska varor, alltså fyrverkerier, smällare och raketer och liknande.

Kommunstyrelsen skriver: Lagstiftaren har genom ordningslagen reglerat om förbud att använda fyrverkerier och pyrotekniska varor om det med hänsyn till olika omständigheter skulle innebära en risk för skada eller olägenhet för person eller egendom. Mot detta talar att det i lokal ordningsföreskrift skulle vara möjligt för kommunen att oavsett regleringen i ordningslagen, utse särskilda platser eller tillfällen när det skulle vara tillåtet att använda pyrotekniska varor utan tillstånd. Kommunen kan rimligen inte bestämma om lättnader i en lagreglering som fastslagits av lagstiftaren, skriver Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige besluta:

  • Uppdraget till Kommunstyrelsen att förutsättningslöst se över bestämmelserna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna vad avser användandet av pyrotekniska varor ska anses slutfört.
  • Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver bestämmelserna om användandet av pyrotekniska varor, se över bestämmelserna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås kommun.

Motion om godkända zoner för fyrverkerier (Kc4)

Falco Güldenpfennig (KD) har i en motion föreslagit att Kommunstyrelsen och berörda nämnder ska ta fram ett regelverk för att begränsa bruk av pyrotekniska varor, som han anser borde vara förbjudna på vissa platser och tider. I sitt remissvar skriver till exempel Miljöförvaltningen, med hänvisning till 7 § kap 3 Ordningslagen (1993:1617), att användning av fyrverkerier och pyrotekniska varor redan är förbjuden. Tekniska förvaltningen delar den meningen. (Se också Kommunstyrelsens kommentar i Kc3). Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Motion om trevliga (stor)helger för alla (Kc5)

I en motion föreslår Patric Silfverklinga (SD) att den lokala ordningsstadgan bör omarbetas avseende pyrotekniska varor, och påpekar att kommunen bör införa restriktioner vad gäller dessa varor. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Motion om kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i skolor (Kc6)

I en motion föreslår Anna Svalander (L) och Anne-Marie Ekström (L) att alla skolor ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, att de elever som är utsatta får stöd och hjälp, samt att skolans personal utbildas så att det finns förmåga att göra riskbedömningar och kompetens att hjälpa utsatta elever. Kommunstyrelsen menar att förslagen i motionen är välgrundade och i linje med nationella och regionala initiativ avseende hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommunstyrelsen skriver: ”Eftersom den nationella kartläggningen av hedersrelaterat våld och förtryck pågår har Kommunstyrelsen för avsikt att avvakta resultatet av denna för att därefter vidta för Borås Stad relevanta aktiviteter och åtgärder.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Anvisningar intern kontroll (Kc7)

Enligt Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska varje nämnd anta egna regler och anvisningar för intern kontroll, av att verksamheterna når sina mål, att riktlinjer följs och kontroller genomförs med mera. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Anvisningar intern kontroll Kommunstyrelsen, i enlighet med upprättat förslag.

Komplettering av ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” (Kc9)

Inom Individ- och familjeomsorgsnämnden finns behov av snabba beslut i ärenden inom LVU och LVM. Kretsen av förtroendevalda som har denna delegation måste vara tillgängliga dygnet runt, alla dagar. Tidigare var dessa ärenden fördelade på tre stadsdelsnämnder, och därför har ärendemängden nu koncentrerats på några få förtroendevalda. Därför föreslås ny ersättningsform. Vidare har Arvodesdelegationen föreslagit att fullmäktige beslutar att Borås Energi och Miljö AB flyttas från arvodesgrupp D (1,2 GN) till arvodesgrupp (C) (1,7 GN) i bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” samt att Waste Recovery AB tas bort från arvodesgrupp F (0,6 GN) i samma bilaga. Motivet är att Waste Recovery AB numera är ett dotterbolag till Borås Energi och Miljö AB.

Kommunstyrelsen föreslår, utan eget ställningstagande, Kommunfullmäktige besluta:

  • En ny ersättningsform; Jourersättning 0,018GN/vecka, införs i ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” för Individ- och familjeomsorgsnämnden.
  • Borås Energi och Miljö AB flyttas från arvodesgrupp D (1,2 GN) till arvodesgrupp (C) (1,7 GN) i bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” samt att Waste Recovery AB tas bort från arvodesgrupp F (0,6 GN) i samma bilaga.

Initiativärende: Kompetensförsörjning – ta tillvara på äldres kunskaper och rutin (Pf2)

Personal- och kompetensförsörjningsplanens anvisningar kan kompletteras med en uppmaning till nämnderna att särskilt beakta i vilka former äldre medarbetare över 65 år kan erbjudas fortsatt arbete. Kommunstyrelsen har tidigare begärt att nämnderna ska skicka in Plan för personal- och kompetensförsörjning efter att den behandlats i respektive nämnd. Det ger Kommunstyrelsen möjlighet att följa upp vilka åtgärder som vidtagits och planeras att vidtas utifrån varje nämnds verksamhetsspecifika förutsättningar.

Kommunstyrelsen beslutade att ge personalchefen i uppdrag att komplettera anvisningarna för Personal- och kompetensförsörjningsplanen. Uppdraget återrapporteras till Kommunstyrelsen för fastställande senast september månad.

Pensions- och försäkringsvillkor för förtroendevalda (Pf3)

De förtroendevaldas sysselsättningsgrad ligger till grund för vilka förmåner och försäkringsskydd de ska omfattas av i sitt uppdrag. OPF-KL är i klartext ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda”, vilka omfattar förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter den 1 januari 2015. GL-F står för Grupplivförsäkring, förtroendevald, motsvarande tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som gäller anställda i Borås Stad.

Kommunstyrelsen föreslår, utan eget ställningstagande, Kommunfullmäktige besluta:

  • Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett tillägg av 2,5 procent för varje uppdrag.
  • Sysselsättningsgrad överstigande 40 procent medför inte att rätt till ekonomiska förmåner enligt Kommunallagen 4 kap 12, 12a) och 12b) bortfaller.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förtroendevalda i kommunala bolag också kan omfattas av OPF-KL och GL-F.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS (Ku1)

Riksdagen beslutade 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS.

Sedan den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) startades 2013 är kommuner också skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att rapporterna läggs till handlingarna.

Remiss av förslag till Program mot hemlöshet (Ku2)

Kommunstyrelsen anser att programmet till stora delar är en nulägesbeskrivning av det som görs, och saknar de åtgärder och insatser som bör göras för att minska och motverka hemlöshet. Kartläggningen av hemlöshetssituationen bör förtydligas vad gäller omfattning och utveckling för att en bedömning av insatser och åtgärder skall kunna göras.

I dag är ansvaret för frågorna uppdelat på flera nämnder/förvaltningar och bolag och Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömning att det brister i samsyn och samarbete. Också ansvarsfrågan behöver bli tydligare i det reviderade programmet.

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget Program mot hemlöshet i Borås Stad med angivna förslag till ändring, tillägg och synpunkter och skickar sitt remissvar till Individ- och familjeomsorgsnämnden

Överenskommelse om fastighetsreglering (M1)

Del av AB Bostäder i Borås fastighet, Stången 6 (ca 1 245 m2) berörs av pågående detaljplan för planerad förskola på Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1 m.fl. – Marklandsparken.

En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats som innebär att Borås Stad köper ca 1 245 m2 av Stången 6 för 320 kr/m2, dvs ca 384 400 kronor samt svarar för förrättningskostnader.

Kommunstyrelsen godkände upprättad överenskommelse om fastighetsreglering som innebär att ca 1245 m2 överförs från AB Bostäders fastighet Stången 6 till kommunens fastighet Hässleholmen 3:1 till en kostnad av 320kr/m2 eller ca 384 400 kronor. Kommunen betalar fastighetsbildningskostnaderna.

Norma ekonomisk förenings ansökan om enskild verksamhet enligt LSS (E3)

Vilka möjligheter finns att, utan formell upphandling, överlåta driften av ett LSS- boende till ett föräldrakooperativ? Är IOP-avtal en framkomlig väg? Det är grundfrågan efter Norma ekonomiska förenings ansökan (2016).

Den gemensamma bedömningen från Borås Stads jurist samt från extern jurist och från Sociala omsorgsförvaltningen är att det inte går att använda IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) för denna typ av verksamhet.

Kommunstyrelsen avslog Norma ekonomiska förenings intresseanmälan om och att driva en bostad med särskild service för vuxna och hänvisar föreningen till eventuellt kommande upphandlingar.

Ansökan från Lärande i Sverige AB för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola (E4)

Kommunstyrelsen bedömer att om ansökan från Lärande i Sverige AB beviljas kan det innebära att det läsåret 2018/19 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella utbildningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att kommunen behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten. Personal- och lokalanpassningar kan krävas som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Kommunstyrelsen avstyrkte ansökan från Lärande i Sverige AB.

Om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet, etapp 1 (E5)

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska bevilja Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag på 93 300 000 kronor för om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet, etapp 1.

Försäkringslösning av intjänad pensionsrätt (E6)

Kommunstyrelsen föreslås besluta om att placera upp till 400 miljoner kronor inklusive löneskatt i en försäkringslösning av intjänad pensionsrätt. Placeringen innebär att Borås Stad försäkrar bort en del av den pensionsskuld intjänad till och med den 31 december 1997 som kommunen har. Försäkringslösningen görs, i enlighet med genomförd upphandling, hos KPA Pensionsförsäkring AB. Kommunstyrelsen godkände förslaget till försäkringslösning.

Remissvar på miljömål och miljöpolicy (Sp1)

Miljö- och konsumentnämnden har reviderat Borås Stads miljömål och miljöpolicy och har nu skickat dem på remiss. Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget till Miljömål, men skickar med förslag till omarbetningar och förtydliganden.

Granskningsyttrande över detaljplan för Bergdalen (Sp2)

Detaljplanen omfattar hela kvarteret Kiden, nordost om Borås centrum. Fastigheterna i kvarteret är idag inte detaljplanelagda och det finns ett intresse att utveckla området med ny bebyggelse. Detaljplanen medger att kvarteret kan bebyggas med en högre exploateringsgrad än befintlig bebyggelse. Kommunstyrelsen har inga invändningar mot detaljplanen.

Granskningsyttrande över detaljplan för Hestra (Sp3)

Planen syftar till att ändra bestämmelserna i den befintliga byggrätten inom fastigheten Berwald 89 för att möjliggöra uppförande av bostadsrätter. Fastigheten ligger i Hestraområdet utmed Flöjtgatan/ Valthornsgatan. Vidare föreslås en förtätning genom att tillåta ytterligare åtta bostadsenheter inom byggrätten. Kommunstyrelsen har inga invändningar mot detaljplanen.

Granskningsyttrande över detaljplan för Hässleholmen (Sp4)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar på Marklandsgatan på Hässleholmen. Detaljplanen gör det även möjligt att i framtiden använda tomten till annan skolverksamhet, bostäder eller vårdändamål. Kommunstyrelsen har inga invändningar mot detaljplanen.

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Hässleholmen (Sp5)

Planens syfte är att möjliggöra förtätning och en större blandning av verksamheter och funktioner inom området. Planen möjliggör även upprustning och tillbyggnader på befintliga hus såväl som miljöhus och cykelparkeringshus. Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 7, 8, 9, 10 och 11 belägna längs Våglängdsgatan.

Kommunstyrelsen tycker att planbeskrivningen bör kompletteras med de kommentarer som återfinns i nämndens samrådsredogörelse avseende det ökade antalet bostäder, cirka 250 stycken, och dess påverkan på trafikflöden. I övrigt har Kommunstyrelsen inga invändningar.

Granskningsyttrande över detaljplan för Viared (Sp6)

Planens syfte är att ändra markanvändningen för delar av en mossmark till industritomter. Förändringen ger tomter som är bättre lämpade för tänkt exploatering. Planen förändrar industritomternas avgränsning intill den östra delen av mossen. Samtidigt justeras några bestämmelser i redan planlagda delar av verksamhetsområdet Viared Västra. Planområdet ligger i verksamhetsområdet Viared Västra strax söder om riksväg 40. Kommunstyrelsen har inga invändningar mot detaljplanen.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-05-02 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol