Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-08-21 protokoll.pdf Pdf, 600.7 kB. 600.7 kB 2017-09-11 13.05

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-08-21 ärendelista.pdf Pdf, 160.8 kB. 160.8 kB 2017-08-16 12.48
Kommunstyrelsen 2017-08-21 handlingar.pdf Pdf, 46.5 MB. 46.5 MB 2017-08-21 10.25
Kommunstyrelsen 2017-08-21 anmälningsärenden.pdf Pdf, 28.7 MB. 28.7 MB 2017-08-23 15.26

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Partistöd till Kristdemokraterna (Kc3)

För att få partistöd i år ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Kristdemokraterna har lämnat in redovisning och intyg för 2016 och Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att partistöd för 2017 kan betalas till partiet.

Redovisning av e-petitioner (Kc4)

Totalt har 59 e-petitioner inlämnats, från hösten 2013 fram till april 2017. Av dessa är 22 stycken ännu inte avgjorda. Av de 37 som avgjorts är 17 helt eller delvis bifallna av handläggande nämnd eller bolag (46 procent) och 20 är avslagna. Totalt har 976 signaturer lämnats till stöd för e-petitionerna.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna.

Uppföljning av revisionsrapport om elevdokumentation (Kc5)

Stadsrevisionen har granskat om elevdokumentationen inom grundskolan är ändamålsenlig och gör bedömningen är att grundskolans elevdokumentation har betydande brister. Systemstöd finns med används inte optimalt och uppföljning av följsamheten mot lagstiftningens krav och lokala beslut är otillräcklig. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och beslutat att Grundskolenämnden 30 juni 2017 ska redovisa analys och åtgärder utifrån rapporten.

Grundskolenämnden har skickat in sin rapport till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen uppmanar Grundskolenämnden att påskynda arbetet med att alla elevhälsans professioner använder elevdokumentationssystemet, samt att säkerställa att systemet används i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

Budget 2018 för Kommunstyrelsen (Kc6)

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.

Kommunstyrelsens budget består av två ramar, Stadsledningskansliet och Kommungemensam verksamhet. Kommunbidraget är på 227 850 000 kronor, fördelat på Stadsledningskansliet 113 850 000 kronor och på Kommungemensam verksamhet 114 000 000 kronor. Kommunstyrelsen fastställde budget för 2018.

Budget 2018 för Kommunfullmäktige (Kc7)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell karaktär eller annars av större vikt för kommunen, främst

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter samt ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per år. Kommunfullmäktiges kommunbidrag uppgår till 13 350 000 kronor för verksamhetsåret 2018. Kommunstyrelsen fastställde budget 2018 för Kommunfullmäktige.

Försäljning av delar av Byttorp 3:1, Byttorpsklint 1 och Lundby 1:1 (M2)

Kommunstyrelsen beslutade att sälja 2459 kvadratmeter av fastigheterna Byttorp 3:1, Byttorpsklint 1 och Lundby 1:1 för 1 230 000 kronor till Svantex Outdoor AB. Köparens avsikt är att bygga en kontorsbyggnad för i huvudsak sin egen verksamhet inom konfektion.

Intern kontrollplan 2017 samt redovisning av intern kontroll 2016 (E3)

Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen godkände redovisning av intern kontroll 2016 och godkände även intern kontrollplan 2017. Styrelsen beslutade också att nämnderna ska beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i riskanalysen för 2018. Nämnderna, det vill säga de förtroendevalda, uppmanas genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram.

Svar på betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (E4)

Borås Stad har fått möjlighet att svara på betänkandet ”Svensk social trygghet i en globaliserad värld SOU 2017:5”. Betänkandet lämnar förslag på ändringar och tillägg främst i Socialförsäkringsbalken i syfte att underlätta den gränsöverskridande rörligheten samtidigt som de svenska trygghetssystemens stabilitet kvarstår. Kommunstyrelsen tillstyrkte betänkandet och skickar sin skrivelse till Socialdepartementet.

Överklagande av Förvaltningsrättens dom om Islamska skolan (E5)

Borås Stad yrkar att Kammarrätten ska meddela prövningstillstånd samt, med ändring av Förvaltningsrättens dom, avslå Föreningen islamska skolans ansökan om att bli godkänd som huvudman för skola i Borås. Kommunstyrelsen beslutade att i efterhand godkänna inskickat överklagande till Kammarrätten i Stockholm rörande Islamska skolans etablering i Borås.

Investering i infartsskyltar (E6)

Ärendet utgick.

Förvaltning av stiftelsekapital 2016 samt översyn av regler (E7)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Nya Regler för förvaltning av kommunens stiftelser. Kommunstyrelsen beslutade för egen del att med godkännande lägga Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2016 till handlingarna.

VA-taxa, hushållstaxa och fjärrvärmepris 2018 (E8)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 procent från och med 1 januari 2018, och att avfalls-/hushållstaxan förblir oförändrad under 2018.

Kommunstyrelsen beslutade för egen del att fjärrvärmepriset förblir oförändrat under 2018. Som en del i uppsikt och ägarstyrning bör fjärrvärmepriset även fortsättningsvis godkännas av Kommunstyrelsen.

Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning (E9)

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, SÄRF, föreslår att 2018 års timtaxa höjs till 1 449 kronor per timma. SÄRF föreslår också att 2018 års grundavgift höjs till 1 716 kronor per timma.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med förslagen.

Om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan (E10)

Kommunstyrelsen beslutade att ge Lokalförsörjningsnämnden, att projektera för en om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan, under förutsättning att Grundskolenämnden godkänner projekteringsframställan. Investeringsutgiften beräknas till 103 900 000 kronor.

Skolans tillbyggnad kommer innehålla sju nya klassrum, en ny del för administrationen, ytor för fritids, lärararbetsplatser och en ny idrottshall.

Yttrande i mål om laglighetsprövning (E11)

Norma i Borås ekonomisk förening har överklagat Kommunstyrelsens beslut om att avslå föreningena intresseanmälan om att driva en bostad med särskild service till vuxna. Norma yrkar att beslutet ska upphävas och att intresseanmälan ska bifallas. Kommunen bestrider bifall till yrkandet. Kommunstyrelsen har tidigare avslagit Normas intresseanmälan om att driva en bostad med särskild service för vuxna och hänvisade föreningen till eventuellt kommande upphandlingar. Grunden för detta var att det inte är möjligt att låta ett föräldrakooperativ tillhandahålla insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende boende för vuxna genom ett IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap).

Kommunstyrelsen beslutade att skicka sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Vård- och äldrenämndens beslut om ”Internet på äldreboenden för en mer innehållsrik vardag” (E12)

I en motion daterad 2012-09-20 skrev Anna Christensen (M), Patric Cerny (L), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD) om trådlöst internet och stationära datorer utan kostnad för de boende på äldreboenden i Borås Stad. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till Vård- och äldrenämnden. Vård- och äldrenämnden återkommer nu till Kommunstyrelsen med en uppföljning där man skriver att alla vård- och omsorgsboenden i Borås Stad har fiber till fastigheten samt trådlöst internet, eftersom personalen i sitt arbete behöver komma åt verksamhetssystemen, och att fibernät eller motsvarande alltid dras vid nybyggnation.

Det är dock ytterst tveksamt, menar nämnden, om det ingår i den kommunala kompetensen att tillhandahålla fri tillgång till internettjänster och IP-telefoni på kommunala vård- och omsorgsboenden. Därtill kan det anses vara en otillåten offentlig säljverksamhet, enligt Konkurrenslagen. Angående inköp av stationära datorer och läsplattor till gemensamma utrymmen, kommer frågan att utredas närmare.

Genom Vård- och äldreförvaltningens verksamhetsområde för förebyggande arbete och IKT arbetas kontinuerligt med frågan om utveckling inom IKT-området.

Kommunstyrelsen tackar för återrapporteringen från Vård- och äldrenämnden.

Svar på revisionsrapport - Granskning av Borås Stads årsredovisning 2016 (E13)

Stadsrevisionen har gjort sin årliga granskning av Borås Stads årsredovisning, som man bedömer i huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, lagen om kommunal redovisning, och huvudsakligen i enlighet med RKRs (Rådet för Kommunal Redovisning) rekommendationer. Resultat och ekonomisk ställning redovisas på ett rättvisande sätt.

Stadsrevisonen noterar att Borås Stad inte upprättat riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det finns brister i uppställningen av balansräkningen. Man noterar även brister i måluppfyllelsen och i genomförandet av Kommunfullmäktiges uppdrag samt att analysen av avvikelserna för dessa är otillräcklig.

Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och noterar i ett svar att ambitionen är att följa RKR:s rekommendationer och att förbättringar kan och skall göras.

Man vill också förtydliga och förnya riktlinjerna om God ekonomisk hushållning, och se över balansräkningens uppställning i syfte att få en fullständig överensstämmelse med lagen om kommunal redovisning. Slutligen vill man också utveckla analysen av avvikelser för ej uppnådda indikatorer och ej genomförda uppdrag.

Kommunstyrelsen beslutar: Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads årsredovisning 2016 skickas till Stadsrevisionen.

Ökad turtäthet i kollektivtrafiken till och från Borås serviceorter (Sp2)

I en skrivelse till Kommunstyrelsen belyser Vård- och äldrenämnden problematiken med den bristande turtätheten i kollektivtrafiken under helgerna för förvaltningens vårdpersonal. Försämrad turtäthet gäller främst i Dalsjöfors-området och till viss del även övriga serviceorter i, så som Fristad, Viskafors och Sandared. Kommunstyrelsen beslutade att skicka Vård- och äldrenämndens skrivelse till Västtrafik.

Särskild tillsynsplikt: Ny detaljplan för del av Nordskogen (Sp3)

Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att uppdrag givna av Kommunsfullmäktige genomförs i enlighet med intentionerna i beslutet. I detta fall gäller det Ny detaljplan för del av Nordskogen (Torpa-Sjöbo 2:2 m.fl).

Samhällsbyggnadsnämnden har svarat planärendet finns med i Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och de beräknar påbörja arbetet under 2018. Antagandet av planprogrammet är preliminärt beräknat till våren 2019.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna.

Yttrande över Arkitekturpolitiskt program för Borås innerstad (Sp4)

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till Arkitekturpolitiskt program för Borås innerstad. Programmet ska skapa en samsyn kring utformning och god arkitektonisk kvalitet. Syftet är att bevara stadens existerande arkitektoniska kvaliteter samtidigt som vi ser till att dessa stärks och utvecklas när nya byggprojekt tillkommer.

Kommunstyrelsen svarar att man ser positivt på programmet som ger en övergripande bild av hur staden ska utveckla sina arkitektoniska kvaliteter. Det är ett bra verktyg för att kunna förverkliga översiktsplanens intentioner som är väl förankrade i de idéer och tankar som lyfts fram. Kommunstyrelsen ser vidare att vikten av tillgänglighet bör belysas i programmet. Dock behöver programmet förtydligas kring dess syfte och funktion samt fokusera mer på stadens intentioner vad gäller gestaltning och arkitektur.

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till Arkitekturpolitiskt program för Borås innerstad med angivna förslag till tillägg, ändringar och synpunkter. Kommunstyrelsen ser att ett nytt förslag sänds på remiss innan det slutgiltligen antas i Kommunfullmäktige. Då bör även näringsliv, fastighetsägare m fl. få möjlighet att yttra sig över förslaget.

Detaljplan för området kring Gamla Postenhuset (Sp5)

Planområdet ligger i västra delen av Borås centrum och omfattar kvarteret Eko 10 med dess omkringliggande gator, Holmsgatan, Torggatan, Hallbergsgatan och Västerbrogatan som sträcker sig längs Viskan. Planens syfte är att tillåta en högre exploatering på kvarteret Eko 10 genom en påbyggnad i två våningar och justera planbestämmelserna för att tillåta bostäder samt bevara husets kulturhistoriska värde. Planens syftar också till att omvandla viss del av kvartersmarken och gatumarken till allmän plats för torgändamål. Gamla Postenhuset är en av Borås kulturhistoriska byggnader. Därför är det av en stor betydelse att alla ändringarna sker med varsamhet och hänsyn till byggnadens karaktär och dess omgivning. Kommunstyrelsen har inga invändningar.

Ansökan om planbesked för Alideberg, Eldflugan 1 (Sp6)

Cernera ansöker om ändring av detaljplan för fastigheten Eldflugan 1 på Alideberg. Syftet med planen är att ändra områdets användning från småindustri till bostäder, handel och kontor. Förslaget går i linje med den översiktliga planeringen där inriktningen är att utveckla en blandad stadskaraktär i centrala och centrumnära lägen. Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-08-21 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol