Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-09-04 protokoll.pdf Pdf, 947.7 kB. 947.7 kB 2017-09-18 09.22

Handlingar och ärendelista  

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-09-04 ärendelista.pdf Pdf, 133.4 kB. 133.4 kB 2017-08-25 08.54
Kommunstyrelsen 2017-09-04 handlingar.pdf Pdf, 68.2 MB. 68.2 MB 2017-09-04 12.44

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Valkretsindelning (Kc2)

Kommunstyrelsen tycker att Borås Stad fortsatt ska vara indelad i tre valkretsar, istället för en enda stor valkrets, bland annat eftersom det blir enklare att hantera röstmottagningen. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Borås Stad indelas i tre valkretsar och att Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska fastställa Kommunfullmäktiges beslut för Borås Stad.

Införande av referensgrupp till Centrum för kunskap och säkerhet (Kc3)

Ärendet utgick.

Revidering av Miljö- och konsumentnämndens reglemente (Pf1)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att komplettera Miljö- och konsumentnämndens reglemente med att nämnden utför kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Minska Co2-belastningen vid resor till och från arbetet (Pf2)

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i 2017 års budget att arbeta vidare med åtgärder för att hjälpa stadens anställda att minska Co2-belastningen vid resor till och från arbetet. Åtgärder som genomförts är bland annat att medarbetarna kan välja andra alternativ att resa genom nettolöneavdrag för köp av Västtrafiks årskort samt hyra av förmånscykel med bruttolöneavdrag. 2016 skrevs ett nytt distansavtal som ger förvaltningarna möjlighet att besluta om distansarbete för medarbetarna.

För att få medarbetarna att välja ett mer hälsosamt, ekonomiskt och miljövänligt sätt att resa till och från arbetet krävs ett riktat beteende- och attitydförändrande arbete för medarbetarna. Kommunstyrelsen beslutade att notera informationen om det pågående arbetet med att minska Co2-belstningen vid resor till och från arbetet och förklarade uppdraget avslutat.

Motion om att låta elever vara med och rekrytera nya rektorer (Pf3)

Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) tycker i en motion att Borås Stad ska utreda och komma med förslag på hur rekrytering av rektorer ska hanteras, där eleverna ges utrymme att ställa frågor till kandidaterna. I sitt övervägande svarar Kommunstyrelsen att frågan om att låta elever vara med och rekrytera rektorer behöver utredas. Det handlar dels om elevinflytande dels om hur rekryteringsprocessen utformats i Borås Stad. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och därefter besluta om hur rekrytering av rektorer ska hanteras. Kommunfullmäktige föreslås också att motionen därmed är besvarad.

Försäljning av mark i Viared (M1)

Kommunstyrelsen beslutade att sälja 4 900 kvadratmeter av fastigheten Viared 5:1 för 1 323 000 kronor till Högström & Larsson Property AB. Fastigheten ligger på Ödegärdsgatan 14 i Viared.

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås (E2)

Kommunstyrelsen beviljade för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Landskamp på Borås Arena (E3)

Kommunstyrelsen beslutade att Fritids- och folkhälsonämnden får ett tillfälligt utökat kommunbidrag under 2017 på 300 000 kronor för att kunna genomföra arrangemanget VM-kvalmatch för damer mellan Sverige och Ungern den 24 oktober 2017.

Ombyggnad av Daltorpskolans gamla gymnastiksal (E4)

Daltorpskolans gamla gymnastikbyggnad ska omvandlas till nytt skolbibliotek och fritidsgård med caféverksamhet. Ett nytt entresollbjälklag skapas i gymnastiksalen, med fritidsgårdens verksamheter på och under detta. Caféet läggs i två plan kring ny trappa och en öppning idet nya bjälklaget. Den ursprungliga lilla gymnastiksalen blir ny boll- och pingissal. Kommunstyrelsen godkände anslagsframställan från Lokalförsörjningsnämnden, under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget.

Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping avseende Malmen Montessori (E5)

Kommunstyrelsen beslutade att i efterhand godkänna inskickat yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping avseende överklagat beslut angående omräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2016.

Initiativärende: Omtag av Orangeriet (E6)

Allianspartierna i Borås föreslår i ett initiativärende att Kommunfullmäktige ska avsluta Kulturnämndens uppdrag att ansvara för Orangeriet. De föreslår också att Kommunstyrelsen får i uppdraget att genomföra en upphandling för entreprenörer att inkomma med förslag om utformning av driften samt att driva Orangeriet. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet.

Motion om kommunikation med näringsidkare (N1)

Anne-Marie Ekström (L) tycker i en motion att Tekniska nämnden i samverkan med Kommunstyrelsen ska utreda formerna för hur Borås Stad ska kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra liknande situationer som berör dem.

Kommunstyrelsen delar motionärens synpunkter och föreslog att Kommunfullmäktige ska ge styrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram en rutin för att kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra liknande situationer. Rutinen ska löpande utvärderas och dokumenteras i samarbete med berörda i syfte att ständigt förbättra den. Kommunfullmäktige föreslås också att motionen därmed är besvarad.

Ansökan om planbesked för Druvefors (Sp1)

Ansökan från Willhelm AB gäller en planändring för att möjliggöra cirka 100 nya bostäder samt lokaler på Druvefors. Området ligger utmed ett stråk som allt mer integreras med Borås stadskärna. Kommunstyrelsen tycker att det är positivt att sökanden har ambition att möjliggöra verksamhetslokaler i byggnaden. Det pågår andra bostadsprojekt i närområdet som innebär en mycket hård exploatering i stadsdelen som helhet. Det är viktigt att planarbetet samordnas med övriga projekt så att frågor om till exempel grönytor och trafiksituation tas med ett helhetsperspektiv.

Kommunstyrelsen uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden att pröva detaljplaneändring.

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020 (Sp2)

Länsstyrelsen har skickat ut en remiss över en regional handlingsplan för klimatanpassningar i Västra Götalands län 2018-2020. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.

Revidering av vattenskyddsområden för Rångedala, Bredared och Dalsjöfors (Sp3)

Borås Energi och Miljö, har tagit fram ett underlag för ansökan om revidering av vattenskyddsområdena i Dalsjöfors, Rångedala och Bredared. Syftet med vattenskyddsområden och tillhörande vattenskyddsföreskrifter är att skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Kommunfullmäktige har tidigare återremitterat ärendet med motivering att LRF skulle få möjlighet att yttra sig. LRF har nu yttrat sig och mindre revideringar är gjorda efter det. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska fastställa vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter inom Rångedala, Bredared och Dalsjöfors vattenskyddsområde.

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 (Sp4)

Regionstyrelsen har tagit fram ett förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025. I planförslaget redovisas förslag till investeringar, främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar. Borås Stads yttrande på förslaget innebär en beskrivning av brister och behov för att trygga den långsiktiga utvecklingen av transportinfrastrukturen inom kommunen och den växande staden. Kommunstyrelsen beslutade att skrivelse avges enligt upprättat förslag.

Detaljplan för Bergsäter (Sp5)

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola i stadsdelen Bergsäter. Detaljplanen ska även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan skolverksamhet eller vårdboende. Området ligger vid Bergsätergatan, utmed Backadalsstigen.

Kommunstyrelsen har inga invändningar mot planförslaget.

Ändring av detaljplan för Hulta (Sp6)

Planens syfte är att genom ändring av en del av gällande plan möjliggöra en byggnation av ett mindre flerbostadshus på Hultalund 3. Planområdet ligger på Hulta i närheten av Hultasjörondellen, utmed Hultalidgatan och Hultabackegatan. Kommunstyrelsen har inga invändningar mot planförslaget.

Ansökan om planbesked för detaljplan för Trandared (Sp7)

Sökanden, RO-Gruppen AB, vill bygga flerbostadshus på Järnhättan 5 i Trandared. Idag är tomten bebyggd av en uttjänt bensinstation. Planansökan stämmer överens med förslag till ny Översiktsplanen som säger att vi ska bygga en hållbar tätbebyggd stad i stadsmiljön. Kommunstyrelsen påpekar att området kan komma i konflikt med Götalandsbanans sträckning. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja detaljplan och har inga invändningar mot att planarbetet påbörjas om exploatören tar den ekonomiska risken att planarbetet avbryts på grund av riksintresset.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-09-04 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol